آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
عليرضا ياوري حسابداری ارزيابي و مقايسه عملكرد بانكهاي تجاري دولتي با شاخص هاي مالي (رشد و سودآوري) و شاخص كارايي (روش تحليل فراگير داده ها مدل اندرسون- پيترسون) ارزيابي و مقايسه عملكرد بانكهاي تجاري دولتي ایران با شاخص هاي مالي و شاخص كارآيي
به منظور آگاهی از وضعیت عملکرد کلی بانکهای تجاری دولتی ایران در مقایسه با افزایش جذب و تخصیص منابع در آنها ، شاخص های مالی و کارآیی در مجموعه بانکهای تجاری دولتی ایران در دوره زمانی 1384- 1379 مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت .
جهت انجام تحقیق صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای ملی ، تجارت ، رفاه ، سپه ، ملت و صادرات مورد استفاده قرار گرفت و شاخص هاي مالي در دوگروه رشد و سودآوري طبقه بندی گردیدند. رشد سپرده ها ،رشد تسهيلات و رشد سرانه منابع به عنوان شاخص هاي رشد و نرخ بازده داراييها ، نرخ بازده سرمايه و حاشيه سود عملیاتی به عنوان شاخص های کلیدی سودآوری تعیین و تعریف گردیده اند . جهت سنجش كارآيي بانكها ، روش تحليل فراگير داده ها – مدل اندرسون & پيترسون – مورد استفاده قرار گرفته است . تعداد کارکنان ، سرمايه و داراييهاي ثابت به عنوان ورودي و سپرده ها و سود خالص به عنوان خروجي در مدل مذكور در نظر گرفته شده‌اند .
به منظور سنجش ارتباط بین شاخص های مالی و کارآیی برای دوره زمانی مذکور آزمون آماری اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصل شده در اين تحقيق ، در بانكهاي تجاري دولتي ايران در دوره زماني 1384- 1379 بين رشد و سودآوري رابطه معني داري وجود ندارد . ضمن اینکه بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته وجود ارتباط معنی دار بین رشد و کارآیی را نیز در این مجموعه تایید نمی کند. بين سودآوري و كارآيي در بانكهاي تجاري دولتي ايران در سالهاي 1384- 1379 رابطه معني داري وجود دارد ، هر چند اين ارتباط نيز در سطح ضعیفی قراردارد .
Evaluation and comparison of performance of state – owned commercial bank of Iran through financial and efficiency indexes for 2000 - 2005 .
Objectives of this study were evaluation and comparison of growth rate, profitability and overall efficiency of state- owned commercial banks of Iran and to examine the relations of these indexes for 2000 – 2005 fiscal years.
To perform the study, audited financial statement of six state–owned commercial banks, namely Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Refah, Bank Sepah, Bank Mellat, Bank Saderat, for the above period were obtained and reviewed. Deposit growth rate, loans growth rate and resources per personnel growth rate selected and calculated as indexes for growth. Return on asset (ROA), return on equity (ROE) and operational interest margin selected and calculated as indexes of profitability. Overall performance efficiency was calculated through data envelopment analysis (DEA) Anderson-Peterson model. In‌‌ this analysis, labor forces (number of employees) capital (owner's equity) and fixed asset, regarded as entries and deposits and net interest income as exits.
Banks were categorized through those indexes for the period and the relation between the indexes examined by Spearman's rho statistical test. Based on the data, there was not any meaningful correlation between growth and profitability indexes. There was not any meaningful relation between growth indexes and overall efficiency obtained from DEA method. The only meaningful relation was between profitability and overall efficiency of state–owned commercial bank for 2000 – 2005 periods, although with a weak level.
Key terms: Deposit growth rate, Loans growth rate, Resources per personnel growth rate, Return on asset (ROA), Return on equity (ROE), operational interest margin, and Data envelopment analysis.
مصطفي علي مدد محمد اميدي نژاد مهندس حسن كوهي 24 تیر 1386
غلامرضا يوسفي حسابداری بررسي تحليلي و تطبيقي عملكرد بانك صادرات ايران و فوجي بانك ژاپن محمدحسن اردبيلي دكتر احمد مدرس دكتر محمود بهمني 30 بهمن 1380
محمد يونسي حسابداری ارزيابي نحوه پردازش مالي دريافتي از مشتريان به منظور اعطاي تسهيلات بلند مدت و ارتباط آن با بازپرداخت تسهيلات در بانك سپه مصطفي علي مدد دكتر محسن خوش طينت رمضان نورزي 30 بهمن 1380
پروين تولايي زاده حقوق خصوصی بررسي علل و عواقب عدم درج مقررات بين المللي ضمانت نامه ها در متون ضمانت نامه هاي بانكي به عنوان مقررات حاكم و شناخت رويه محاكم قضايي در ايران (مطالعه موردي: پرونده هاي مرتبط در محاكم قضايي) كاربرد وسيع ضمانتنامه‌‌هاي بانكي در دنياي تجارت امروز و نقش مهم آن در معاملات داخلي و بين‌المللي، ضرورت توجه بيش از پيش به ماهيت حقوقي اين ابزار بانكي و قوانين و مقررات حاكم بر آن را طلب مي‌كند. بررسي پرونده‌هاي مرتبط در محاكم قضائي بوضوح نشان ميدهد برداشتهاي متفاوتي نسبت به آثار و تبعات ناشي از اين تأسيس حقوقي صورت گرفته و عليرغم استفادة وسيع در معاملات كلان داخلي و خارجي، تحقيق جامعي در خصوص معرفي آن و مقررات حاكم بر آن، جهت آشنائي صادركنندگان، واردكنندگان، وكلا، قضات و بانكداران صورت نپذيرفته است.
با وجود مطالعات و بررسيهائي كه در خصوص ضمانتنامه‌هاي بانكي در كشور صورت گرفته است هيچكدام به امر خلاء قانوني و مقرراتي موجود در اين زمينه نپرداخته و صرفاً به مقايسة آن با عقود ضمان و ساير نهادهاي حقوقي عنايت نموده‌اند. در كتب خارجي بررسيهاي جامع‌تري صورت گرفته است ولي سؤال اساسي تحقيق حاضر امكان پذيرش مقررات متحدالشكل ضمانتنامه‌‌هاي عندالمطالبه (URDG) را در مورد ضمانتنامه‌هاي داخلي و خارجي و همچنين مزاياي درج اين مقررات را در متن ضمانتنامه‌هاي صادره را براي طرفهاي درگير و محاكم قضائي بررسي مي كند.
با بررسي ماهيت حقوقي ضمانتنامه بانكي دريافتيم كه اين ابزار بانكي نوعي قرارداد خصوصي تلقي مي‌گردد و مشمول مادة 10 قانون مدني است و اشكالات متعددي كه در محاكم ايجاد ميشود و باعث اطالة دادرسي‌ها مي‌گردد بعلت عدم وجود چارچوب حقوقي و قواعد و مقررات متناسب حاكم بر آن مي‌باشد.
با مطالعة دقيق‌تر مقررات متحدالشكل ضمانتنامه‌هاي عندالمطالبه و بيان مزاياي درج آن در ضمانتنامه‌‌ها براي هريك از طرفين، نقش مهم وجود اين چارچوب حقوقي را در ضمانتنامه‌هاي داخلي و خارجي و جلوگيري از بسياري مشكلات ايجاد شده را مورد بررسي قرار داده ايم.
The wide application of the Bank’s Letters of Guarantees in today’s business world, and its important role in domestic and international transactions, demands greater attention to the legal nature and the governing rules of this banking mean, as well.
Legal proceedings on courts of law reveal that, different interpretations have been made in respect of legal statue of the LGs, and despite its wide application in major domestic and foreign transactions, no comprehensive research has been made either to introduce this banking mean or its governing laws to exporters, importers, lawyers and bankers.
None of the researches carried out in Iran, covers the legal and regulatory gaps in respect of the Bank’s Letters of Guarantee, but only focused their attention to comparing it with other surtyships and legal frameworks. The foreign publications embodies more comprehensive research, but the main question of the subject research is to apply the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) to domestic and foreign LGs and also the merits of having included these rules into text of the issued LGs for the parties involved and the courts of laws.
The legal nature of Bank’s LGs showed that this banking mean is a private contract, subject to the Article 10 of the Iranian Civil Law. Meantime, it was realized that problems encountered at the courts of law, prolongs legal proceedings mainly due to non existence of legal framework and correspondent governing laws.
By detailed study of Uniform Rules for Demand Guarantees explaining the advantage of including the same on the text of LGs for the parties involved, we re-emphasized important reason for incorporating this legal statute into domestic and foreign LGs in order to prevent many problems that have been encountered with, yet.
دكتر هادي اسماعيل زاده محمد اختراعي صناعي دكتر حسين سيدالماسي 26 تیر 1384
مهرنوش جان بخش حقوق خصوصی آثار عقد بيع در فقه و حقوق ايران (بندهاي 1 و 2 ماده 362 قانون مدني ايران) آيت اله دكتر محمدموسوي بجنوردي دكتر سيد مهدي عمراني دكتر اميرحسين فخاري 18 تیر 1380
سيدقاسم حاجي ميرزايي حقوق خصوصی آثار حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و مصر دكتر محمدحسين قائم مقام فراهاني دكتر اميرحسين فخاري دكتر محمود عرفاني 30 بهمن 1380
محمدرضا حسنعلي زاده حقوق خصوصی تحليلي بر ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات آن دكتر ابوالفتح وزيري دكتر سيدعلي اصغر هدايتي محمودرضا خاوري 30 بهمن 1379
فاطمه حميدي هشتجين حقوق خصوصی جايگاه قانوني چك بانكي در نظام بانكي ايران دكتر سيد محمود مصطفوي كاشاني دكتر اميرحسين فخاري دكتر محمدحسين قائم مقام فراهاني 3 شهریور 1380
عباس حيدري حقوق خصوصی بررسي و نقش تعهدات ارزي (پيمان نامه) در حقوق ايران دكتر سيدمهدي عمراني دكتر محمود عرفاني دكتر سيدعلي اصغر هدايتي 30 بهمن 1379
مجيد رسولي حقوق خصوصی ضمانت در اسناد تجاري دكتر محمدحسين قائم مقام فراهاني دكتر اميرحسين فخاري دكتر محمود عرفاني 30 بهمن 1380