آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
ابراهيم عباس پور مديريت علوم بانکی بررسي امكان پياده سازي استانداردهاي بين المللي مديريت كنترل كيفيت در شعب ارزي بانك صادرات ايران جهت بررسي ميزان آمادگي بانك در دستيابي به استاندارد بين المللي مديريت كنترل كيفيت از متن ، و همچنين نظر كارشناسان و صاحبنظران مديريت كيف ي ت و ايزو ٩٠٠٠ iso ٩٠٠١: استاندارد ٢٠٠٠ پنج پارامتر زير مشخص گرديد.
- الزمات سيستم مديريت كيفيت ، نحوه ارائه خدمات ، مسئوليت مديريت ، مدير يت منابع و انداز هگيريي، تحليل و بهبود در ابتدا بر اساس پارامترهاي فوق، ٦١ شاخص اوليه طراحي گرد ي د. س پس طي پرسشنامه اي از ١٠ صاحبنظر و كارشناس در زمينه سيستمهاي مديريت ك يفيت كه سابقه اجر ايي در استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ايزو ٩٠٠٠ داشتند خواسته شد به ٦١ شاخص امتياز ١ تا ٩ دهند . نظرات كارشناسان تلفيق شد و ٣٧ شاخص اميتاز بالاي ٥ كسب كردند كه ب ه عنوان شاخصهاي نهايي درنظر
بدست آمد. AHP گرفته شدند و درجه اهميت ٣٧ شاخص مذكور بر اساس تكنيك سپس طي پرسشنامه اي از ٣٣ كارشناس و مدير بانك خواسته شد كه نظر خود را در مورد هر شاخص بيان كنند.
نظر پاسخ دهندگان به درصد دريافت شد كه به چه ميزان (درصد) بانك در جهت ب رآودن هر شاخص تلاش نموده است و آن شاخص را داراست.
جداول توزيع فراواني شاخصها تهيه شد و ميانگين نظرات براي هر شاخص بدست آمد.
براي هر يك از پارامترهاي فوق با حاصلضرب ميانگين و وزن شاخص امتياز ي بدست مي آيد كه اگر امتياز پارامترها در وزن پارامترها ضرب شو د ميزان نهايي آمادگي بانك جهت استقرار سيستم بين المللي مديريت كنترل كيفيت بدست مي آيد.
٣٦/ ٣٦ درصد بدست آمد، يعني آمادگي بانك جهت استقرار سيستم فوق الذكر ٥٤٣ / ميزان نهايي ٥٤٣ درصد ميباشد.
بر اساس تحقيق حاضر، فع ً لا شعب ارزي بانك صادرات ايران آمادگي لازم جهت استقرار سيستم بي نالمللي مديريت كنترل كيفيت ايزو ٩٠٠٠ را ندارند.
Based on investigations of exchange branches of Iran Saderat Bank's Preparatory Stature in accessing the international Standards of quality control management from the Texture of ISO 9001 : 2000 standards , and also based on the ideas of the quality management theoreticians - the following parameters have been defined :
- Quality management system requirements
- Quality services delivery
- Management responsibility
- Resource management
- Measurement , analysis , and improvement
At first , based on these parameters , 61 primary criterias were designed , then some questionnare were distributed among ten qualified theoreticians and professionals in the field of quality management system , who had some operational experiences in the instalation and application of the ISO 9000 quality management system . These experts were asked to evaluate these 61 criterias ;
giving 1-9 grades to each on of them . The expert's final evaluations , proved 37 of criterias to be more than grade five , and consequently were chosen as the final criterias .
In this way , the importance degree of these 37 criterias was obtained through AHP technique .
Then in another form of questionnare , 33 professionals and bank managers were asked to express their ideas concerning each on of these criteria.
The collected answers converted to percentages in order to explore each bank's efforts reaching these criteria and following them perfectly .
Some distribution aboundance charts for the criterias were drawing , and an average of the ideas , concerning each criteria, was obtained.
For each one of the above parameters , there would be mark being obtained through multiplying the mean and indicator weight , now the parameter's marks will be multiplied with the parameter's weight ,and the branches of bank which can deliver services of foreign exchange final installing the international control management system would be revealed .
In this specific case ,the bank's capability for the instalation of the above mentioned system is 36.543 percent .
Based on the present research , the Iran Saderat Bank's branches are not ready yet for the instalation of the international quality control management system of ISO 9000 .
دكترمهدي ايران نژادپاريزي دكترسيدجليل لاجوردي پرويزساسان گهر 2 شهریور 1384
هيبت اله سميع حسابداری بررسي تاثير تغييرات ساختار سرمايه بر سودآوري بانك تجارت ساختار سرمايه اساس مالكيت داراييهاي شركتها و ميزان استفاده از بدهي و سرمايه را در منابع آنها نشان مي دهد.به نظر مي رسد انتخاب نوع و تركيب منابع مالي بتواند بر سودآوري مؤسسات مؤثر باشد.بنابراين هدف از انجام اين تحقيق تبيين رابطه بين تغييرات ساختار سرمايه و سودآوري بانك تجارت طي سالهاي 1361 الي 1381 مي باشد.با توجه به ورود رقباي جديد در بازار انحصاري بانكهاي دولتي،احتمال خصوصي شدن برخي از بانكهاي دولتي و لزوم توجه به نحوه جذب منابع و هزينه تامين مالي،انجام اين تحقيق ضرورت دارد.
درتحقيقاتي كه رابين كوهن برمبناي نظريات ميلر و موديلياني برروي ساختار سرمايه بانكها انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ساختار سرمايه بانكها به دليل وجود محدوديتهاي مقرراتي سرمايه،وابستگي دروني بين سپرده ها و وامها وتفاوت در نحوه كسب درآمد بسيار پيچيده بوده و با ساختار سرمايه ساير مؤسسات اختلاف اساسي دارد.
به منظور انجام اين تحقيق نسبتهاي بدهي،سپرده هاي مدت دار وسپرده هاي بلندمدت به جمع داراييها بعنوان متغير مستقل ونسبتهاي سود عملياتي و سودخالص به جمع داراييها بعنوان متغير وابسته تعريف گرديدند و با استفاده از سه متغير مستقل و دو متغير وابسته مذكور شش فرضيه طرح گرديد.اين فرضيات در قالب چهارالگوي متعارف خطي ساده،نمايي،تواني و لگاريتمي كامل و با كمك بسته نرم افزاري Eviews مورد تحليل قرارگرفت و پس از انجام آزمونهاي لازم،اين نتيجه حاصل گرديد كه در مجموع تاثير تغييرات ساختار سرمايه بر سودآوري بانك معنادار مي باشد.اين تاثير براي نسبت بدهي و نسبت سپرده هاي مدت دار معكوس وبراي سپرده هاي بلندمدت مستقيم مي باشد.ضمنا براي تمامي متغيرهاي مستقل قدرمطلق ضريب تاثيرگذاري كوچكتر از يك برآورد گرديد.
The structure of capital shows the principle of company's assets ownership and the degree of using debt and capital in their resources. It seems that the selection of the type and combination of financial resources can affect the profitability of the foundations. So the aim of performing this research is determining the valuation between the changes of capital structure and the profitability of “Tejarat Bank” during the years 1361-1381. Regarding the entrance of new competitors in the exclusive market of governmental banks, the probability of getting private of some governmental banks and the necessity of the way of attracting resources and the expenditure of financial provision, performing this research is essential.
According to Robin Kohen's researches based on the theories of Miller and Modigliani on the bank's capital structure, his results were that due to the rigid limitation of capital, the difference in the way of obtaining the income, the structure of bank's capital has been very complex and has a major difference with other foundation's capital structure.
For accomplishing this research the debt ratios the long-term deposits and fixed deposits were defined to the total of assets as an independent variable and the ratios of operational interests and the net profit to the total of assets as a dependent variables, and six theories were set by using three independent variables and two above mentioned dependent variables. These theories were analyzed in the form of four regular pattern's included simple line, exponential model and complete logarithmic and by the software bundle “Eviews” and after performing the necessary tests, this result was obtained that totally, the effect of changing the capital structure on the bank's profitability is meaningful. This effect is converse for the ratio of debt and the ratio of fixed deposits and is direct for long-term deposits.
Additionally for all the independent variables, the absolute value of effectiveness coefficient was measured less then on.
دكترمحسن خوش طينت مصطفي علي مدد دكتراحمد مدرس 27 شهریور 1384
محمدعلي قبادي مديريت علوم بانکی بررسي تاثيرانتظارات تورمي برسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مشتريان نزد بانكهاي ايران (سالهاي82-1363) سپرده‌هاي مدت‌دار اهميت فراواني در امر سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد ملي و رشد اقتصادي كشور دارند. از مهمترين موانع رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، كمبود منابع سرمايه‌اي و عدم استفاده بهينه از منابع موجود مي‌باشد. اين مشكل كشور ما نيز مي‌باشد و بايستي بانكها با عنوان واسطه وجوه و در شرايط فعلي كه تقاضا براي تسهيلات اعطايي فراوان و در مقابل وجوه سپرده‌گذاران در نزد بانك‌ها داراي رشد بالايي نبوده، با شناخت عوامل مؤثر بر جذب اينگونه سپرده‌ها در افزايش آنها كوشيده و با مديريت بهينه در تخصيص اعتبارات به خصوص در بخشهاي توليدي نقش اساسي خود را در نظام اقتصادي به نحو مطلوب انجام دهند.
اگرچه عوامل مديريتي و غيرمديريتي بر جذب سپرده‌هاي مدت‌دار مؤثرند، اما به دليل وابسته بودن نظام بانكي به دولت (محدود بودن بانكداري خصوصي) عملاً مديريتي از طرف مسؤولان بانكي در زمينه جذب منابع و تخصيص آن به نحو شايسته صورت نمي‌پذيرد، زيرا انتخاب عوامل مهم مديريتي در امور بانكي از جمله نرخ سود بانكي، نسبت سپرده قانوني، ميزان تسهيلات و … در عهده آنها نيست. البته فعاليتهايي كه در زمينه احداث شعب، تبليغات و … به وسيله مديران بانكها انجام مي‌شود. از آنجايي كه پس‌اندازكنندگان قسمتي از وجوه مازاد مصرف خود را به شكل پول (سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار) يا انواع داراييهاي مالي و غيرمالي (سبد دارايي) نگهداري خواهند نمود؛ در نتيجه در اين تحقيق با تكيه بر مدل سبد دارايي فريدمن نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه توليد داخلي سرانه به قيمت ثابت، ميانگين نرخ سود واقعي موردانتظار و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار دوره قبل به قيمت ثابت تأثيري مثبت و عواملي نظير نرخ تورم انتظاري و نرخ ارز تأثيري منفي بر سپرده سرمايه‌گذاري مدت دار واقعي دارد و نهايتاً كشش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با قيمت ثابت به نرخ تورم انتظاري نسبت به توليد ناخالص سرانه حقيقي كمتر بوده، اگرچه سپرده سرمايه‌گذاري نسبت به اين متغيرها كشش‌ناپذير است.
Long-term deposits are very important in the investments and can increase the national incomes and cause economic improvement of the country. The most important barriers of economic improvement in the improving countries include the shortage of resources and bad using of the available resources. It's also our country's problem. The banks, with regard to the present situations that demand for the granted facilities is high while the depositor's funds haven't improved, as an intermediary of funds should know the improvement factors of such deposits absorption and try to increase them and with a good management allocate the special credits in the productive sections, and so play their basic roles in the economic system desirably.
Although managerial and non-managerial factors affect the long-term deposits' absorption, bank officials don't have allocation in practice; because the bank system in our country is related to the government (lack of private banking) and so bank officials aren't responsible for the choose of important managerial factors like bank interest rate, legal deposit ratio, amount of loans in the banking affairs, of course they have some activities in the fields of branches investment, publication since the savers will deposit some part of their excess funds as a money (long-term investment deposit) or other types of monetary and non monetary assets (assets basket), so this research with reliance on the Friedman's assets basket model shows that fixed price precipitate internal production, the average real profit rate and previous fixed-price, long-term investment deposit have a positive effect and the factors like expected inflation rate and currency rate have a negative effect on the real long-term investment deposit and finally the fixed-price long-term investment deposits have been less attracted to the expected inflation rate than the real precipitate gross production, while investment deposit isn't attracted to these variables.
دكتررحيم رحيم زاده اسكويي دكترداودسوري دكترعبداله طاهري 26 تیر 1384
اسدالله نداف فهميده حسابداری تهيه مدل ومحاسبه بهاي تمام شده انواع حواله هاي بانكي(مطالعه موردي بانك مسكن) بحث هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده يكي از مباحث مهم براي مديران واحدهاي اقتصادي است اين موضوع براي بانكها نيز داراي اهميت فراواني است. اكثر تصميمات مديران واحدهاي اقتصادي ، به نحوي بر اطلاعات حسابداري مبتني است كه بخش عمده آنرا اطلاعات تفضيلي مربوط به بهاي تمام شده مي باشد.
بانكها در راستاي ارائه خدمات مطلوب جهت انتقال وجوه مشتريان از شعبه يك بانك به شعبه ديگر بانكي خود ، خواه در آن شهر باشد يا در شهر ديگر اقدام به صدور حواله مي نمايند. كه انتقال مزبور به يكي از روشهاي زير انجام مي پذيرد :
1- چك حواله 2- حواله تلفني 3- حواله كتبي
در اين تحقيق با بررسي فرآيند جريان عمليات بانكي ( حواله ها ) و محاسبه بهاي تمام شده انواع آن زمينه اي جهت استقرار و استفاده از سيستم حسابداري مديريت و مديريت هزينه در ارتقاء خدمات با كيفيت بالا و شناسايي وحذف هزينه هاي بدون ارزش افزوده را فراهم آورد. تا ايده مشتري مداري و بهبود مستمر در عرضه خدمات با قيمت معقول به عنوان اهداف اصلي سيستم بانكي كشور تحقق يابد.
سئوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا مي توان با استفاده از رگرسيون خطي رابطه معني داري براي تعيين بهاي تمام شده انواع حواله هاي بانكي برآورد نمود يا خير؟
جهت رسيدن به پاسخ سئوال فوق و نتيجه تحقيق از روشهاي مختلف از جمله كاربيني و زمان سنجي ، هزينه عملياتي صدور انواع حواله هاي بانكي ( تلفني ، چك بانكي ، كتبي ) را در 30 شعبه نمونه بانك مسكن شهرستان تهران محاسبه نموده ، و سپس با تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، رابطه بين متغير وابسته بهاي تمام شده يك فقره حواله با متغيرمستقل هزينه عمومي و پرسنلي يك فقره حواله به صورت مدل رگرسيون خطي برآورد و تعيين گرديد.
One of the main subject for manager of financial unit is costing and computing cost. Also , this subject is very important for bonks.
Most of manager decision related to accounting information which is Based on information about cost.
Banks in order to have beneficial service for shifting customer money from one branch to another in city or another city should issue bank money order. This shifting money is performed in this three ways :
1-cheque payment order 2-telephonic Transfer 3- Mail paymant order
This paper searched the process of bank service performance (Transfers) and cost of services for making use of management accounting systems and manager cost to promoted high quality service in banks. Also , identified and omited worthless cost, till the idea of customer satisfaction and continued improvement of services with suitable price the main aim of banks systems in the country.
The basic question of this research is that can we use lining regression is in order to find relation to making clear costing of any kind of bank payment orders or not ? for reaching the answer and result of this paper we used many ways for example, saw time and motion study , computed the issuing cost of bank payment orders ( mail - telephonic - cheque ) in 30 Maskan bank branch in Tehran. After this step , we used reqression – analysis and correlation to compute and identified variable costing of money order freely , generally and personally cost in the ways of lining regression.
دكتراحمد مدرس مصطفي عليمدد دكترفريدون اهرابي 23 شهریور 1384
حجت اله محمدي زارع مغانلو حقوق خصوصی بررسي مسائل حقوقي قرارداد وام دربازار مالي كشور By presenting the financial statements, the management of an institute declares the condition of the financial status and the results of the performance of that institute. Since the major part of the bank assets consists of different sorts of the financial claims for which debtors may have failure in repayment, therefore, in order to submit the optimum financial statements, there should be some sort of reserve for the doubtful loans, reflected in the accounts, so that the balance sheet can indicate the net value of the recoverables, consequently preventing the users from being mislead.
The purpose of this research is to study the methods of provisioning for the doubtful loans of the banks for the evaluation of their performances and the assessment of their weaknesses and strengths so as to help the bank management to carry out their duties better and make proper decisions to submit the most optimum financial statements, prevent wasting assets and earn the maximum outcome out of the banks’ available resources.
In this research, those bank departments in charge and the optimum methods of provisioning for doubtful leans have been studied.
The factors, studied in this research are as follow:
1- The position of the finance and budget department of Melli Bank which is in charge of preparation and submitting the financial statements.
2- The position of the nonperforming collection department which has the charge of the repayment of the deferred loans, prevention of making such loans.
3- The method of provisioning for doubtful loans.
4- The purpose of recognition of provisioning for doubtful loans.
5- The various methods of classification of financial claims.
6- The methods of provisioning for doubtful loans in Melli Bank.
7- The optimum methods of recognition of provisioning for doubtful loans in banks.
8- The position of the Department of Branches in East Azarbayjan as a part of the whole bank and its duties & responsibilities.
In pursuance of this research, by using the balance sheet, at the end of the fiscal year, and the available data in the computers of Department of Branches of East Azarbayjan and the distinguished branches, the related information of loans in the branches is gained, and based on the issued procedures, the necessary provisioning is made. Then, based on these procedures, these loans are adjusted and again the related provisioning is made and analyzed.
To state the above points, the following hypothesis has been derived through the study:
The bank branches do not comply with the issued procedures for asset classification and provisioning for doubtful loans.
Some other minor hypotheses are derived from this study, in this regard, which are as follows:
1- Compared with the procedures for provisioning in the advanced banks, these procedures have major shortcomings.
2- Those employees complying with these procedures, are not fully aware of their contents.
3- In case these procedures are precisely complied with, the shortcomings of the branches will be revealed and as a result they will have negative impact on their performance evaluation.
To prove the above hypotheses, the balance sheets of 30 branches of Melli Bank in East Azarbayjan have been chosen randomly and studied.
The tests applied to prove such hypotheses are as follows:
1- K2
2- T-student using the paired samples.
These test also indicate that the branches do not comply with the procedures precisely. It can also be said that firstly, these procedures have certain shortcomings. Secondly, those who should comply with them, are not aware of the importance of these procedures and thirdly to prevent their performances from the negative impact, the branches do not take any step to improve their performances.
At the end of this research, some solutions are given for the improvement of their performances and besides, some suggestions for further study in future are provided.
دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني دكتراسداله امامي دكتر محمود عرفاني 30 بهمن 1380
حسين مرداني حقوق خصوصی علل بررسي ورسيدگي به تخلفات اداري درنظام بانكي دكتر نجاد علي الماسي دكترايرج گلدوزيان دكتراسداله امامي 3 اردیبهشت 1381
عطااله مرادي فر حقوق خصوصی شرايط وموانع اجراي مفاداسناد لازم الاجرا دكترعبداله شمس دكتراسداله امامي دكترمحمود عرفاني 30 بهمن 1379
عفت مقصودي نما حقوق خصوصی حضانت مادراز ديدگاه فقه وحقوق اسلامي آيت اله دكترسيدمحمدموسوي بجنوردي دكترسيد مهدي عمراني دكترحميدرضا علومي 9 خرداد 1379
مهدي معمار حقوق خصوصی جعاله درحقوق ايران وبررسي ابعاد حقوقي آن درنظام بانكداري بدون ربا دكترابوالفتح وزيري دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكترمحمود عرفاني 30 بهمن 1380
علي نجفي حقوق خصوصی نقدوبررسي روشهاي وصول مطالبات معوق بانك دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكترسيدمهدي عمراني محمودرضا خاوري 19 دی 1379