آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
سيدناصر نورمحمدحسيني حقوق خصوصی مسئوليت مدني بانك در مقابل مشتري دكتر محمود عرفاني دكتر عبداله شمس دكترايرج گلدوزيان 18 بهمن 1379
زهرا نيك نعمت مديريت علوم بانکی ارزيابي كارآيي سرپرستيهاي بانك تجارت با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA) از آنجا كه بانك هاي تجاري نقش مهمي را در بازارهاي مالي بازي مي كنند، لذا ارزيابي آنها جهت مشخص شدن وضعيت كارايي شان، بسيار مهم مي باشد. مضافاً اينكه با توجه به افزايش رقابت از سوي مؤسسات مالي غير بانكي، بانك هاي تجاري مي بايست كاراتر از قبل عمل نمايند.
هدف اين پایان نامه، اندازه گيري كارايي سرپرستي هاي بانك تجارت با استفاده از مدل «تحليل پوششي داده ها» (DEA)، مي باشد.
دو فرضيه این پایان نامه بدين شرح مي باشد: 1- وضعيت ستانده ها و نهاده هاي بكار رفته در سرپرستيهاي بانك تجارت، بهينه نيست. 2- با اصلاح تركيب عوامل، كارآيي سرپرستي‌ها قابل افزايش است.
تاكنون محاسبه كارايي با استفاده از روش‌هاي غيرعلمي صورت مي پذيرفته وليكن با ارائه مدل تحليل پوششي داده‌ها در سال1978 توسط سه محقق برجسته (آقايان چارنز، كوپر و رودز) امكان محاسبه كارايي با روش علمي با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس (CCR) و در سال 1984 با فرض بازده متغير نسبت به مقياس (BCC, ارائه شده توسط آقايان بانكر، چارنز و كوپر)، فراهم گرديد. تحليل پوششي داده ها يك تكنيك مبتني بر برنامه ريزي خطي است كه براي ارزيابي كارايي نسبي واحدهاي تصميم‌گيرنده مشابه در سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌هاي غيرانتفاعي، دولتي و سازمان هاي خدماتي بويژه در شرايطي كه داراي چند نهاده با چند ستانده مي باشند، استفاده مي گردد.
در اين تحقيق كارآيي 38 سرپرستي بانك تجارت با استفاده از دو مدل CCR و BCC در سالهاي 80 ، 81 و82 با اعمال سه خروجي ( سپرده ، سود و تسهيلات )‌ يكبار با يك ورودي (هزينه) و بار ديگر با دو ورودي ( هزينه و مطالبات معوق ) محاسبه و ضمن رتبه بندي واحدهاي كارا، روند سه ساله متوسط كارايي بررسي گرديده است. در انجام اين تحقيق مدل BCC مناسبتر تشخيص داده شده است. نتايج نشان مي دهد كه سرپرستي هايي همچون مناطق سه، چهار و پنج تهران كاراتر و سرپرستي‌هاي قم، زنجان، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي عموماً ناكارا مي باشند. همچنین ثبات نسبي در كارايي طي دوره مورد بررسي وجود دارد. ميانگين كارايي سه سال با فرض بازده متغير نسبت به مقياس و اعمال يك ورودي به ترتيب 7/79 ، 78 و 2/47 درصد و با اعمال دو ورودي به ترتيب 6/83، 4/83 و 7/85 درصد مي باشد كه با توجه به نتايج تحقيق، فرضيه هاي تحقيق تأييد مي گردد.
As commercial banks play important role in the financial markets, it's very important to evaluate whether banks operate efficiently. Moreover, given increased competition from non-bank financial institutions, commercial banks should operate more efficient than they did previous.
The objective of this thesis is measuring the efficiency of "Tejarat Bank’s Affairs Devisions" as sample of commercial banks in a developing country, that is, Iran.The measurement of efficiency is done using Data Envelopment Analysis (DEA). Two main hepothesis as follow in this thesis:
1- It is'nt optimum in outputs's situation vs. inputs which use by Tejarat Bank’s Affairs Devisions.
2- The efficiency of bank's units increases by reforming factors combination.
The analysis of efficiency had already been with non scientific methods in banks and another organizations, By introducing DEA approach by three semiral (Charnes, Cooper and Rhoudes, 1978) with CCR model, then (Banker, Charnes and Cooper ,1984) with BCC model, analysis of efficiency has been possible now.
Data envelopment analysis (DEA) is a linear programming-based technique developed to evaluate the relative efficiency of non-profit and public sector decision-making units which use multiple inputs to produce multiple outputs. Two models have been constructed to show how efficiency scores vary with change in inputs and outputs.
This thesis computes performance of 38 Tejarat bank’s affairs devisions over the period 2001-2003 in terms of "CCR" and "BCC", using once one input and three output and then two inputs and three outputs. Then the efficient units have been ranked.
In this research, the BCC model has been more consistent. The results indicate that bank units such as region of 3, 4 & 5 (in Tehran affairs Devisions) are more efficient and Qom, Zanjan, Azarbayejan Gharbi & Sharghi affairs devisions are inefficient generaly. Also, the results show that there is relative stability in efficiency in above period. The efficiency averages in this period with assumption as variable return to scale and one input are 79/7, 78/0 and 47/2. And with two inputs are 83/6, 83/4 and 85/7 respectively. So the results indicate that by reforming the combination of output and input, increasing efficiency is possible.
دكتريدالله دادگر دكترداود سوري دكتراحمد معين تقوي 30 آذر 1384
اسماعيل حقي حسابداری بررسي اثرارائه صورتهاي مالي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمتها بر تصميمات تحليل گران مالي بانك ملي ايران عنوان تحقيق:بررسي اثر ارائه صورتهاي مالي تعديل شده برمبناي سطح عمومي قيمتهابر تصميمات تحليل گران بانك ملي ايران .
هدف تحقيق: باتوجه به اينكه افشاء صورتهاي مالي تعديل شده برمبناي سطح عمومي قيمتها ميتواندبرچگونگي تجزيه وتجليل كارشناسان مالي بانك ملي ايران بعنوان يكي ازاستفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤثر باشد،بنابراين هدف ازانجام اين تحقيق تبيين رابطه بين ارائه صورتهاي مالي مذكوربصورت مكمل صورتهاي مالي اساسي،وتجزيه وتحليل كارشناسان مالي بانك ملي دررابطه باتصميمات اعتباردهي بانك ملي مي باشد .
روش تحقيق:روشي كه دراين تحقيق مورداستفاده قرارميگيردروش تجربي(آزمايشي)باطرح پس آزمون ميباشد،كه تاثيرمتغيرمستقل ازروي تفاوت بين پيش آزمون وپس آزمون مشخص ميگردد .
روش جمع آوري اطلاعات:باتوجه به ماهيت وموضوع تحقيق،ابتداازروش كتابخانه اي جهت تنظيم ادبيات پژوهش ومباني نظري وازروش پيمايشي براي تكميل پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماري و روش نمونه گيري : جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه كارشناسان مالي بانك ملي است كه تعداد آنها 63 نفر مي باشد و نمونه آماري تحقيق منطبق بر جامعه مي باشد و پرسشنامه تحقيق براي كليه آنان ارسال و همگي جمع آوري شده و مورد آزمون قرار گرفته است .
ابزاراندازه گيري : براي اندازه گيري متغيرها در پرسشنامه از مقياس ليكرت استفاده شده است .
روش تحليل داده ها : تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده به كمك نرم افزارهاي Excel و Spss ، ابتدا با استفاده از آمار توصيفي ، فراوانيها مورد بررسي قرار گرفتند و سپس با آزمونهاي آمار استنباطي ( آزمون ميانگين جامعه و تحليل آن و نيز تحليل واريانس ) به آزمون فرضيه و تجزيه و تحليل داده ها پرداختيم .
نتيجه گيري :
1 – تفاوتهاي موجود در ويژگي هاي فردي پاسخ دهندگان از و همچنين نوع صنعت ، بر قضاوت كارشناسان مالي در مورد صورتهاي مالي سنتي و صورتهاي مالي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمتها تاثير نداشته است .
2 – با 95 درصد اطمينان مي توان ادعا نمود كه گزارشگري صورتهاي مالي مبتني بر سطح عمومي قيمتها نسبت به صورتهاي مالي مبتني بر ارزش تاريخي ، بر تجزيه و تحليل كارشناسان مالي بانك ملي در تصميمات اعتباردهي تاثير به سزائي دارد .
1 - Research Title : The effect of presentation of adjusted financial statement in based on general price level on Melli banks analysts decision .

2 - Research Objective : Notice that disclosure of adjusted financial statement in based on general price level can effect on quantity of financial analysts analysis ، that are one of the users of financial statements ، so the objective of this research is to speech associating between presentation of adjusted financial statement and financial analysts analysis in facilities decision making .

3 - Research Design and Methodology : The research method that use in this study is experimental method with posttest . In this way the effect of independent variable definit from difference between pretest and posttest .

4 – Data Collection Method : With notice to the title and nature of research ، at first with use from library program method to arrangement conceptual foundations of title and to completion of questionnaire use the field expriment method .

5 – Population and Sample : In this study the population is all of the Melli banks analysts that they are 63 subjects. And the sample is matching with population and the research questionnaire sent for all of them and collected for testing .

6 – Measurement Devices: For variable measurement in questionnaire use from lickert denominator .

7 – The Method of Analysis : For analysis of collected data use from Excel and Spss software . At first use the descriptive statistics and test the frequencies and then analysis the hypothesis with deductive statistics and means and variances .

8 – Conclusion :
A . The personal attributes of financial analysts and the kinds of industries dosent effect on judgement of financial analysts .
B . With confirm about 95% can claim that reporting of adjusted financial statement in based on general price level، as reporting of historical financial statement effect on Melli banks analysts analysis in facilities decision making.
دكترمحسن خوش طينت محمدصادق طاهري دكتراحمد معين تقوي 9 بهمن 1384
مجيد سعيدي كوشا مديريت علوم بانکی بررسي چگونگي اجراي طرح تكريم وتاثير آن در جلب رضايت ارباب رجوع در شعب ريالي بانك تجارت در تهران نظر به اهميت رضايت مشتريان و همچنين الزام وزارتخانه ها و موسسات دولتي از جمله بانكها به اجراي طرح تكريم مردم و ارباب رجوع در راستاي جلب و نگهداري مشتريان، تحقيق حاضر با موضوع : بررسي چگونگي اجراي طرح تكريم و تاثير آن در جلب رضايت ارباب رجوع در شعب ريالي بانك تجارت در تهران به انجام رسيده است .
هدف از انجام اين تحقيق بررسي چگونگي اجراي راهكارهاي طرح تكريم در شعب ريالي بانك تجارت در تهران بوده و هدف بعدي تاثير اجراي راهكارهاي مزبور در جلب رضايت مشتريان مي باشد .
با مطالعه ادبيات علمي موجود ، تعاريف و تئوريهاي علمي مرتبط با موضوع تحقيق از جمله خدمات ، بازاريابي و خدمات بانكي ،‌ مشتري ، مشتري گرايي و رضايت مشتريان ، ابعاد نظري مساله مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. راهكارهاي طرح تكريم به عنوان متغيرهاي مستقل ملحوظ شد و متغير وابسته رضايت مشتريان مي باشد . چگونگي روابط متغيرها از طريق آزمون فرضيات ذيل بررسي گرديد .
1 - در مورد شفاف و مستند سازي و اطلاع رساني نحوه ارائه خدمات به مشتريان اقدام موثري صورت گرفته است .
2 - منشور اخلاقي سازمان در رفتار كاركنان با مشتريان تاثير داشته است .
3 - در جهت بهبود و اصلاح فرايندهاي انجام خدمات به مشتريان ، اقدام موثري صورت گرفته است .
4 - اجراي طرح تكريم در رفتار كاركنان با مشتريان تاثير داشته است .
5 – رعايت احترام و كرامت كاركنان ، تكريم مشتريان را به دنبال دارد .
طرح تحقيق حاضر از نوع تجربي مقدماتي ( مطالعه موردي يك وهله اي ) بوده و تاثير اجراي راهكارهاي طرح تكريم را از زمان ابلاغ به بانك تجارت در جلب رضايت مشتريان اين بانك بررسي
مي نمايد . براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه مشتريان و كاركنان استفاده شد و پس از تجميع اطلاعات و تحليلهاي آماري ، آزمون فرضيات حاكي از عدم رد فرضيات تحقيق مي باشد .
نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه طرح تكريم در شعب ريالي بانك تجارت در تهران با موفقيت به اجرادر آمده و موجبات رضايت مشتريان را به دنبال داشته است .
The present investigation is performed at some branches of Bank Tejarat in Tehran to explore a way to have respect planning performance and its effect on increasing customer's satisfaction with a regard to the importance of gaining customer satisfaction and also a necessity for ministries and governmental institutes to have this plan.
The first aim of this investigation is to explore a way to perform respect planning performance in Branches of Bank Tejarat in Tehran and next one is the effect of such performance in absorbing customer's satisfaction with scientific literary study, sophisticated definition and scientific theories relating to This investigation's issue like service, marketing and banking service, customers, customer's regarding and customer's satisfaction are regarded and used. Respect planning performance is taken as an independent variable and these variables are due to customer's satisfaction. Different relations of variables will be surveyed as follows due to assumption tests.
1- The project has proven effective in providing further transparency, documentation , dissemination of information and the rendering services to customers .
2- Organization's morale discipline was effective on staff's attitudes.
3- There was a special performance a reformation and improvement of service process for customers.
4- Customer's respect planning was effective on staff's attitudes.
5- Respecting Staff and discipline led in customer's respect.
This is an empirical investigation (one-shot case study) and investigated the effect of respect planning ways to absorb customer's satisfaction since this plan was commenced in Bank Tejarat. The result of hypothesis testing showed that there was no evidence to reject of hypothesis.
The result shows that the respect planning was successfully performed Rial Branches of Bank Tejarat and contributed the customer's satisfaction.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكتر محمد حقيقي پرويز ساسان گهر 11 خرداد 1384
ابوالفضل دده بيگي حسابداری شناسائي عوامل مؤثر در تصميم گيري خريد سهام در بورس اوراق بهادارتهران از ديدگاه كارگزاران وسرمايه گذاران انفرادي سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در هنگام خريد و انتخاب سهم يك از بين گزينه‌هاي مختلف به عوامل مختلفي توجه مي‌نمايند در اين تحقيق سعي شده اين عوامل شناسايي و با توجه به ارتباط مستقيم غير مستقيم آنها با بورس و شركت‌هاي بورس به عوامل دروني و بيروني طبقه‌بندي گردد و سپس اولويت‌بندي و اهميت هر كدام، از ديدگاه دو گروه كارگزاران بورس اوراق بهادار بعنوان گروه حرفه‌آي و سرمايه‌گذاران انفرادي بعنوان گروه غير حرفه‌اي بررسي شود.
اين تحقيق شامل 3 فرضيه اصلي است كه از ديدگاه دو گروه بررسي مي‌شود، اهميت عوامل كلان اقتصادي، اهميت عوامل دروني نسبت به عوامل بيروني و استفاده از عوامل مؤثر در تجربه و تحليل بنيادي فرضيه‌هاي تحقيق است با مراجعه به متون و با استناد به نظارت صاحب‌نظران، عوامل شناسايي به دو گروه دروني و بيروني و طبقه‌بندي گرديد و سپس با استفاده از روش پرسشنامه‌اي و بصورت تصادفي نظارت دو گروه جمع‌آوري گرديد.
از آزمونهاي مقايسه‌اي ميانگين تك نمونه‌اي، دو نمونه‌اي وابسته با t زوجي، آزمون t براي مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل براي تأثيرگذاري عوامل دروني، بيروني، اقتصادي و سياسي، براي هر دو گروه و از آزمون تحليل واريانس براي بررسي ميزان تأثيرگذاري سابقه كار و ميزان سرمايه كارگزاران و از آزمون فريدمن و ويلكاكسون براي مقايسه و رتبه‌بندي بين عوامل استفاده شده است.
نتيجه حاكي از آن بود كه عوامل سياسي اهميت بسيار زيادي در تصميم‌گيري دو گروه دارد كارگزاران در مرتبه بعدي بين ساير عوامل بيروني و عوامل دروني تفاوتي قائل نبودند ولي سرمايه‌گذاران در مرتبه بعد ساير عوامل بيروني را مؤثرتر از عوامل دروني مي دانستند .همچنين آنها در تجزيه و تحليل خود از عوامل مؤثر در تجزيه و تحليل بنيادي استفاده مي‌نمايند. سه عامل مشترك در پنج اولويت اول هر دو گروه در بين عوامل بيروني، تغييرات سياسي مديريت كشور، اتخاذ و اعلام سياست‌هاي اقتصادي و خارجي دولت و سه عامل مشترك در پنج اولويت اول در بين عوامل دروني هر دو گروه، سود هر سهم، سود تخصيصي و قابليت نقدشوندگي سهم بوده است.
In Tehran Stock Exchange Market (TSE), either professional or non-professional investors consider different factors in their decision-making for buying shares, including economic, political, social or cultural factors. In the present study, these factors have been identified and classified into internal and external factors. Then, based on their level of importance, from the viewpoints of brokers as professional and individual investor as non-professional investors, they have been ranked.
The research consists of three major hypotheses which are investigated from both viewpoints: 1) importance of major economic factors, 2) importance of internal factors against external factors, and 3) application of the effective factors in fundamental analysis of the research hypotheses. Through library research and the survey of professionals' opinions, influential factors on decision-making for share purchase were identified and classified into internal and external factors. Finally, data collection was done through random sampling surveys.
Paired sample t-test and independent sample t-test, for the comparison of means of two independent samples and their level of being affected of internal and external major political and economic factors from both groups' viewpoints. The variance analysis test was applied for the effects of the amount of work experience and capital of the brokers. Friedman and Wilkacson test was applied for the ranking of the factors.
The results showed that political factors were of the highest importance in both groups. For the second most important internal and external factors, brokers did not consider any considerable difference. However, the individual investors ranked external factors more important than internal ones. In addition, it was indicated that they consider influential factors of the fundamental analysis in their own analyses.
The three common factors in their top five factors were: 1) changes in the political management of the country, 2) government's economic decisions, and 3) foreign policy decisions among external factors. For the internal ones they were: 1) share profit, 2) dividend, and 3) liquidity. Both groups believed that the 1) share book value, 2) company size, and 3) staffing of the company were of the least importance to them. Finally, the research showed that they preferred the share selling profit to the annual dividend.
دكترمحسن خوش طينت مهندس حامد شادكام دكتراحمد مدرس 23 اسفند 1385
شهرام دانشور قويمي حسابداری رابطه اندازه شركت و ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از اهداف استراتژیک شرکت‌ها، به حداکثر رساندن ارزش شرکت از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌باشد. براي سرمايهگذاري، داشتن يك ساختار سرمايه بهينه (ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام) الزامي است. ساختارسرمايه تحت تاثير عوامل دروني از قبيل نوع صنعت، اندازه شركت، ريسك، اهرم عملياتي، فرصت‌هاي رشد، ساختار دارايي‌ها، قابليت سودآوري و عوامل بيروني از قبيل ماليات، نرخ بهره، سياست‌هاي اعتباري دولت و بانك‌ها، سطح عمومي فعاليت واحد تجاري و قيمت سهام قراردارد. لذا شناخت عوامل عمده‌اي كه ساختار سرمايه شركت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اهميت داشته و مديران مي‌توانند ازطريق شناخت اين عوامل و ميزان تاثير آن‌ها، اهداف سهامداران را تامين نمايند.
قلمرو و تمركز اين تحقيق بر روي یکی از عوامل دروني يعني اندازه شرکت بوده و به دنبال يافتن «رابطة اندازه شرکت و ساختار سرمایه در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» است.
برخي از محققين اشاره كرده‌اند كه سياست تأمين مالي در شركت‌ها را مي‌توان توسط تئوري‌هاي شناخته شده ساختار سرمايه از قبيل نظريه سنتي، نظريه سودخالص، نظريه سودعملياتي خالص، نظريه موديگيلياني و ميلر، تئوري توازي و تئوري ترجيحي توضيح داد. در اين تحقيق برخي فرضيه‌هاي تجربي، براساس دوتئوري توازي و ترجيحي روي داده‌هاي 198 شركت و در طي دورة 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته‌اند.
باتوجه به موضوع تحقيق، فرضيه‌ها عبارتند از:
1- اندازه شركت با ميزان بدهي رابطه مستقيم دارد.
2- بين نسبت اهرمي و سودآوري شركت رابطه معكوس وجود دارد.
3- فرصت رشد با نسبت اهرمي شركت رابطه مستقيم دارد.
4- ميزان دارايي‌هاي مشهود شركت با نسبت اهرمي رايطه مستقيم دارد
طبق تئوري توازي، اندازه و ساختاردارايي‌ شركت‌ها در ساختار سرمايه آن‌ها تاثيرگذاراست. نتايج به دست آمده در اين تحقيق حاكي از آن است كه اندازه با سطح بدهي همبستگي مثبت داشته ولي ساختار دارايي‌ها تأثيري در ميزان بدهي ندارد. در تئوري ترجيحي نيز، نتايج تحقيق مطابق با تئوري مذكور بوده وگوياي آن است كه شركت‌ها در تامين مالي ابتدا از منابع داخلي و سپس از بدهي استفاده مي‌نمايند.
One of the strategic targets of the companies is to maximize the value of the company through new investments. For investment, having a efficient and proper capital structure (a combination of liabilities and share holders' equity) is essential. The capital structure is influenced by internal factors such as sort of industry, size of the company, risk, operation leverage, growth opportunities, the structure of assets and profitability, and external factors such as taxes, interest rate, credit policies of the government and banks, general scale of the commercial unit's activity and the share price.
Therefore, to recognize the main factors having an influence on the capital structure of companies is important and, through recognizing those factors and the amount of their impacts, managers can provide shareholders with their objectives.
This research is centralized on one of the internal factors, size of the company, and is going to find the relationship between size of the company and the capital structure of the listed companies in Tehran Stock Exchange.
Some researches point out that financing policies of companies can be explained by known theories of capital structure such as Net Income theory, Net Operating Income theory, Modigiliani and Miller theory, Trade – off theory and Pecking Order theory. In this research some empirical hypotheses which are based on two financial theories, Trade – off and Pecking Order theories, have been tested upon 198 companies' data from 2000 to 2004.
These hypotheses are tested based on this research:
1- Firm size of a company should be positively correlated with debt level.
2- There should be negative relation between leverage and firm profitability.
3- Growth opportunities ought to be positively related with firm leverage
4- The firm leverage ratio should relation positively to asset tangibility.
In this research we find out, according to the Trade – Off theory, the size and the structure of a company's assets have an influence on the capital structure of that company. The results of this research suggest that the size is in positive correlation to the leverage but the structure of assets has no impact on it. Also, in Pecking Order theory, the results were in conformity with that theory, and it shows that companies, for financing, primarily utilize internal resources and then liability.
دكترمحسن خوش طينت دكترداود سوري مهندس حامد شادكام 8 آذر 1385
علي نائيج حقيقي مديريت علوم بانکی بررسي عملكرد سياستهاي اعتباري بانكها بر انباشت سرمايه و ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران طي سالهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي(81-1346) بررسي عملکرد سياستهاي اعتباري بانکها بر انباشت سرمايه و ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران طي سالهاي قبل وبعد از انقلاب اسلامي (81-1346)
مهمترين معيارهاي مربوط به درجه پيشرفت و توسعه اقتصادي هر کشور، رشد توليد ناخالص داخلي يا به عبارتي ارزش افزوده تمامي ‌بخشهاي اقتصادي است. عامل حياتي در افزايش رشد ارزش افزوده بخشها افزايش ميزان سرمايه‌گذاري مي باشد. دسترسي بنگاههاي اقتصادي به اعتبارات ريالي سيستم بانكي يكي از عوامل عمده تاثيرگذار بر روند تغييرات سرمايه گذاري و مآلاً رشد اقتصادي مي باشد.
بنا به ويژگيهاي خاص بخش کشاورزي از جمله :1- فصلي بودن توليدات کشاورزي و فاصله زماني بين پرداختها و دريافتها (فروش محصول)، 2- وجود درصد زيادي از واحدهاي بهره برداري کوچک وعدم توان مالي کافي اين واحدها جهت بکارگيري ماشين آلات و...3- بالا بودن هزينه تامين منابع مالي از طريق بازار غير متشکل پولي، 4- پايين بودن ميزان سودآوري در اين بخش در مقايسه با ساير بخشها و نهايتا کمبود سرمايه موجب شده تا اين بخش جهت تامين منابع مالي به تسهيلات اعطايي از سوي بانکها متکي گردد.
بنابراين هدف تحقيق، پاسخ به سئوالات زير است:
 آيا تسهيلات اعطايي بانکها به بخش کشاورزي اثر معني داري بر انباشت سرمايه و ارزش افزوده اين بخش داشته است؟
 آيا تسهيلات اعطايي بانک کشاورزي به بخش کشاورزي تاثيري بر ارزش افزوده زير بخشهاي زراعت و دامپروري داشته است؟
 آيا تسهيلات اعطايي بانکهاي تجاري اثر معني داري بر انباشت سرمايه و ارزش افزوده بخش کشاورزي داشته است؟
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که اعتبارات اعطايي بانکها به توليد کنندگان بخش کشاورزي در سطح اطمينان 90 درصد اثر مثبت بر سرمايه گذاري، انباشت سرمايه و ارزش افزوده بخش داشته است.
از ديگر نتايج حاصله، اثر موثرتر تسهيلات اعطايي بانک کشاورزي به بخش کشاورزي با حضور دولت (پرداختهاي عمراني )در اين بخش بوده است. همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که ضريب تسهيلات اعطايي بانکهاي تجاري بر سرمايه گذاري بخش کشاورزي
The Analysis of performance of credit policies of banking system on capital accumulation and value added of agricultural sector of Iran during accumulation and value added of agricultural sector of Iran during the pre and post Islamic Revolution Era (1967-2002)

The most important indicator related to degree of progress and economic development in any country is growth of GDP or otherwise growth of value added of different sectors. On the other hand the vital factor for growth of added value added of various sectors is growth of investment. The extent of access to banking system credits for firms and economic institutions is the major factor affecting the investment trend and vis-à-vis the economic growth.
With respect to the special characteristics of agricultural sector i.e. 1-Seasonlity of production and time gap between receipts and payments for sales of production, and time gap between receipts and payments for sales of production, 2-Existance of cottage and small scale units in the sector and their inability to utilize the mechanized instruments, 3-High cost of procurement of financial resources from unorganized money market, 4-Low profitability of this sector compared to other sectors and ultimately lack of investment paved the way for dependency of agricultural sector to the extended facilities of banking system to procure the necessary resources. Thus, in this research, an attempt is made to answer the following questions:
- Whether the Banking system facilities extended to agricultural sector has significant impact on capital accumulation and value added of this sector?
-Whether the extended facilities of Bank Keshavarzi to agricultural sector has any impact on value added of sub sectors i.e. cultivation and animal-husbandry?
-Whether the extended facilities of commercial banks, has any significant effect on capital accumulation and valve added of agricultural sector?
The results of this research indicate that the extended facilities of banking system to producers of agricultural sector has positive impact (90 percent)
on investment capital accumulation and value added of this sector, 2-The more significant impact of extended facilities of Bank Keshavarzi to agricultural sector is observed by development expenditures of government.
3-The coefficient of effect of extended facilities of commercial banks on investment in agricultural sector with and without government intervention is very negligible (0.05 percent) and insignificant.
In the last, we presented certain suggestions for improvement of credit system of banking network.
دكتريوسف فرجي دكترداود سوري محمد هادي مهدويان 25 دی 1384
حسن بختياري حسابداری ارزيابي و بررسي تحليلي ريسك ساختار ترازنامه بانك توسعه صادرات ايران هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي و بررسي تحليلي ريسك ساختار ترازنامه بانك توسعه صادرات ايران براي دستيابي به مدلها، روشها و تكنيكهاي مالي و حسابداري است كه در جهت شناسايي، ارزيابي، مقايسه، كنترل و مديريت اين ريسك، موثر واقع شود. در اين تحقيق از تكنيكهاي حرفه‌اي و پيشرفته بانك جهاني، كفايت سرمايه كميته تخصصي بال، مدل رتبه‌بندي CAMELS و مدل ارزش در معرض ريسك (VaR) كه داراي ديدگاه ترازنامه‌اي‌ مناسب مي‌باشند، استفاده شد. جنبه‌هاي بااهميت ريسك مالي عناصر تشكيل دهنده ترازنامه بانك و اقلام جزء به جزء آن در مقاطع مختلف زماني، طي سالهاي 1377 لغايت 1383 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در مدل بانك جهاني از جداول و نمودارهاي مورد نظر كارشناسان بانك جهاني، در مدل كفايت سرمايه از الزامات و استانداردهاي سرمايه طبق كنوانسيون بال و در مدلCAMELS از نسبتهاي مالي اساسي بانكها در دو گروه ترازنامه‌اي و سود و زياني استفاده شد. در روش پارامتريك مدل ارزش در معرض ريسك، از داراييهاي مالي، انحراف معيار نرخ بازده و ضريب مقياسهاي مختلف در سطح اطمينانهاي متفاوت استفاده شد. در روش پيشرفتهVaR نيز علاوه بر موارد مزبور، زمانبنديها، سررسيدها، جريانهاي نقدي‌ و دوره نگهداري كل داراييها و بدهيها، درنظر گرفته شد.
مدل بانك جهاني و مدل كفايت سرمايه، ريسك ساختار ترازنامه را به همراه اقلام خارج از ترازنامه بانك به‌صورت نسبي و كيفي، شناسايي و ارزيابي مي‌كند. در اين مدلها، ريسك ساختار ترازنامه بانك توسعه صادرات، اندك برآورد شد. در مدلCAMELS، درآمدها و هزينه‌هاي مرتبط با اقلام دارايي و بدهي ترازنامه نيز بر فرآيند مديريت ريسك اثر مي‌گذارد. اين مدل ريسك ساختار ترازنامه بانك را پايين برآورد كرد. در مدل VaR علاوه بر ارزيابي كيفي، مي‌توان ريسك مالي ساختار ترازنامه بانك را در مقاطع و سطوح اطمينان مختلف به‌صورت كمي ارزيابي و كنترل كرد. با بكارگيري اين مدل مي‌توان ريسك مالي ساختار ترازنامه بانك را بهتر مديريت كرد. ريسك ساختار ترازنامه بانك توسعه صادرات براي سالهاي 1382 و 1383 بترتيب معادل 120 و 124 ميليارد ريال(C 99% و α 4) برآورد شد.
The main objective of the study is evaluation of the risk of the Export Development Bank of Iran (EDBI) in other to reach to appropriate and relevant financial and accounting models, methods and techniques to identify, evaluate, comparing, controlling and management of that risk. In this research professional and developed techniques introduced by World Bank, capital adequacy of Basel Committee Accord, CAMELS rating model and Value at Risk model are used and material aspect of financial risk of EDBI balance sheet items and their components for 1998 to 2004 are discussed and analyzed.
In World Bank model, tables and chart introduced by World Bank applied; in Basel Committee capital adequacy model, capital standards and capital requirements are used and in CAMELS model, Key ratios in two groups of balance sheet and income statement ratios are used. In parametric approach of VaR, financial asset, deviation of rate of return and different coefficient scales in different confidence level are applied. In advance VaR approach, in addition to those elements, timing, maturities, cash flows and duration of total assets and total liabilities were considered.
World Bank model and capital adequacy model, identify and evaluate risk of balance sheet structure with off balance sheet relatively and qualitatively. Using these models risk of balance sheet structure EDBI was estimated low. In CAMELS model, incomes and expenses of asset and liabilities affect the process of risk management too; by this model risk of balance sheet structure was estimated low. In VaR approach, financial risk of balance sheet structure of EDBI in addition to qualitative evaluation, could be quantitatively evaluated and controlled in different periods and different confidence levels. By applying this model, financial risk of balance sheet of EDBI could be managed well. Risk of balance sheet structure is estimated 120 billion and 124 billion Rials( C 99% & α 4 ) for the years 2003 and 2004.
مصطفي علي مدد دكترمحسن خوش طينت دكتريوسف فرجي 12 بهمن 1384
محمود ايرانفر مديريت علوم بانکی بررسي سيستم تامين وجوه نقد شعب بانك سپه با توجه به اهداف بانك(مورد پژوهي شعب سطح تهران) مسئله مورد بررسي در اين تحقيق اين است كه بانك سپه چگونه مي تواندبرنامه اي براي تامين نقدينگي و پولرساني به شعب خود تنظيم نمايد كه مجموع دو هزينه ؛ يعني هزينه از دست دادن مشتري به لحاظ كمبود نقدينگي و هزينه پول به لحاظ راكد ماندن منابع به حداقل ممكن كاهش يابد.فر ضيه هاي اين تحقيق عبارتند از:
1- بين سقف تعيين شده براي نگهداري وجوه نقد و ميزان مورد نياز تفاوت معني داري وجود دارد.
2- تعداد اكيپهاي پولرساني در خزانه هاي معين متناسب با تعدادشعب نيست.
3-بين سقف تعين شده براي نگهداري چكهاي مسافرتي و ميزان مورد نياز در شعب تفاوت معني داري وجود دارد.
4- بين سقف تعيين شده براي نگهداري وجوه نقد از يك سو و تعداد اكيپهاي پولرساني از سوي ديگر با جذب و نگهداري مشتري كه از اهداف اصلي بانك است رابطه وجود دارد.
براي آزمون فرضيه هاي مذكور اطلاعات مربوط به وضعيت نقدينگي شعب (40 شعبه از 4 سرپرستي تهران) در سالهاي 1382و1383به صورت روزانه جمع آوري و بااستفاده از نرم افزارspsss, excel و روشهاي آماري آزمون فرضيه يك طرفه و دو طرفه و ضريب همبستگي در قالب مدل شاخص جريان نقدينگي (مدل Lemeke ) مورد تجزيه و تحليل و آزمون قرار گرفت كه نتايج آن حاكي از تاييد كليه فر ضيه هاي تحقيق مي باشد.
The subject in this research is that . How Bank Sepah can arrange a plan to supply liquidity and cash delivering needs for branches ; in which the total cost of lossing customers because of liquidity deficit and the cost of money, because of useless of the assets be minimised.Hypothesisses of this research are:
1- There is a profound difference between cash budjet and cash need .
2- The number of units of cash delivering system are not matched with the number of branches.
3- There is a profound difference between travel cheques budjet and travel cheques need .
4. There are correlation between cash budjet in one hand and units of cash delivering system in another hand whith customer satisfaction .
To test the hypothesisses we collected data concerning currency balance of branches (40 sample branches from 4 administrations of branches). The data were collected daily for two years; 1382 and 1383 and analysed by using Spss and Excel software and statistic techniques like one tailed and two tailed test and liquidity flow index model(Lemeke model).The results confirmed the whole hypothesisses.
پرويز ساسان گهر دكترمحمود بهمني دكتراحمد معين تقوي 26 فروردین 1386
بيژن نكاوند مديريت علوم بانکی پديده پولشويي،سازماندهي لازم براي جلوگيري ازآن ونقش سيستم بانكي در چارچوب اين سازماندهي اين پايان نامه تحت عنوان پديده پولشويي،سازمان دهي لازم براي جلوگيري از آن ونقش سيستم بانكي در چارچوب اين سازمان دهي، تهيه و نگارش يافته،محور اصلي پايان نامه،پديده پولشويي است و سعي بر اين گرديده كه اين پديده از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
هدف از تحقيق و تاليف اين پايان نامه با توجه به موضوع مطرح شده،معرفي پولشويي، روشها،اثرات آن
بر اجتماع واقتصاد كشورها،شرايط ايجاد كننده اين فرآيند به خصوص در كشور ايران، معرفي و راهكارها
و سازمان هاي مبارزه با پولشويي در سايركشورهاونقش سيستم بانكي درچوب اين مبارزات، مي باشد
موضوع پولشويي در اكثر كشورهاي جهان به خصوص در كشورهاي صنعتي و پيشرفته به دليل اهميت و اثر گذاري آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است.مقالات و كتابهاي زيادي در اين رابطه به چاپ رسيده و همايش هاي زيادي برگزار گرديده و اهميت اين موضوع به حدي است كه قوانين و دستورالعملهايي دررابطه با مبارزه با پولشويي از طرف سازمان ملل و سازمانهاي تابعه مربوطه تدوين وبه جامعه جهاني معرفي گرديده است.ازجمله اين دستورالعملها مي توان از،پيمان نامه وين،اعلاميه كميته بال،پيشنهادهاي چهل گانه،دستورالعمل جامعه اروپا ،قانون نمونه وپيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي نام برد.
فرضيه هاي پايان نامه با سه عنوان ذيل مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و بر اساس فرضيه سوم مدلي به منظور ايجاد نهادي قانوني در جهت مبارزه با پديده پولشويي طراحي و ارائه گرديده است.در اين مدل،بانكها نقش مهمي را ايفا مي كنند و به همين جهت ساختار سازماني كميته اي به منظورمبارزه با پولشويي در بانكها مطرح شده است.
1- گستردگي بازار غير متشكل پولي در ايران، تطهير پول را افزايش ميدهد.
2- ايران شرايط مطلوبي را براي پولشويي دارد.
3- مدل ارائه شده جهت مبارزه با پولشويي كارساز خواهد بود.
This thesis is written and prepared under heading :
The money – laundering phenomenon , The necessary policies to prevent it and the of the bank system in this policies. The basis of this thesis is the money – laundering and it is tried to consider it from different aspects.
The main object of this research and writing of the thesis , regarding to this subject, is the introducing of the money – laundering , the policies and the effect of it in the society and the economic of the countries. Also , we consider the condition of this phenomenon , introduce the organizations and policies against money – laundering and the role of the bank system in relation to the fight against money – laundering in Iran and other countries .
The subject of money – laundering has been considered in all of the countries , especially in industrial and developed countries. In this manner , the articles and a lot of books have been published and the great meetings have been observed. The importance of this subject is so much at the laws and directions have introduced in relation to fight against money – laundering by The United Nations and the related organization.
This laws is introduced to all of the societies , including :
Vienna compact , Ball Committee Communique , forty – fold suggestions, European Community Directions , sample law and the compact of the fighting against the organized ultra-national crime The Hypothesis of the thesis is considered under 3 heading as follows , according to the third theory , the model is designed and is presented to stablish the legal organ in order to fight against money – laundering .
In this model , the banks are played the main role and for this purpose the structure of organized committee is brought up to fight money – laundering in the banks,

1- The spreading of informed market will increase the money – laundering.
2- Iran has the desired conditions to money – laundering.
3- The presented model is useful to fight money – laundering.
دكتريوسف فرجي پرويز ساسان گهر مينا جزايري 14 دی 1384