آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
اصغر قرباني مديريت علوم بانکی بررسي رابطه كيفيت خدمات داخلي با رضايت شغلي كاركنان شعب و رضايت مشتريان بانك ملي ايران موضع بيشتر مقالات سالهاي اخير رضايت مشتري مي باشد. و نتايج آنها حاكي از اينست كه براي دستيابي به سطوح بالاتر رضايت مشتري، سازمانها عناصر داخلي ايجاد كننده آن را تعيين، اندازه گيري و مديريت نمايند. اين بررسي به دنبال شناسائي و اندازه گيري عوامل خدمات داخلي مي باشد، كه مي توانند با رضايت مشتري و رضايت شغلي رابطه داشته باشند. و نتايج آن ممكن است توجه مديران را به بهبود خدمات داخلي جلب نمايد.
سوالهاي تحقيق:
آيا بهبود كيفيت خدمات داخلي مي تواند باعث افزايش رضايت مشتريان شود.
آيا بهبود كيفيت خدمات داخلي مي تواند باعث افزايش رضايت شغلي كاركنان شود.
در اين تحقيق عناصر درون يك سازمان كه مي تواند بر رضايت مشتريان تاثير گذار باشد بعنوان عوامل كيفيت خدمات داخلي مورد بررسي قرار گرفته اند. اين عناصر بخاطر تغيير تركيب آن در سازمانهاي مختلف و در زمانهاي متفاوت يك مفهوم پيچيده باقي مانده است. با سنجش اين عناصر امكان دارد مديران قادر به تعيين فعاليتهاي مورد نياز براي بهبود رضايت مشتري باشند. و همچنين براي جلب رضايت مشتري، مديران را قادر سازد به جاي روش انفعالي روش فعال اتخاذ نمايد.
ابزار گردآوري اطلاعات:
براي جمع آوري و تنظيم ادبيات پژوهش و مباني نظري، از روش كتابخانه اي و در بخش پيمايشي پژوهش، از روش پرسشنامه براي جامعه آماري كاركنان بانك و جامعه آماري مشتريان استفاده شده است. براي آمار توصيفي داده هاي پژوهش با استفاده از شاخصهاي آماري نظير فراواني، درصد، ميانگين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. براي آمار استنباطي در اين پژوهش روش همبستگي، پيرسون، رگرسيون چند متغيره مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش بيانگر داشتن رابطه بين خدمات داخلي و رضايت مشتري و رضايت شغلي در شعب بانك ملي ايران مي باشد. و همچنين تاثير رضايت از حقوق و مزايا بيش از تاثير كيفيت خدمات داخلي در رضايت شغلي كاركنان در شعب بانك ملي ايران مي باشد.
The main subjects of the most recent essays are focused on customer satisfaction. The results of these essays suggest that in order to reach to high levels of customer satisfaction, organizations must determine measure, and manage the internal elements. This investigation is a sequence of identify and measurement of internal service elements, which could be in relation with customer satisfaction and job satisfaction and the result of them, May attract the manager attention to improve internal service.
Research questions
Could improving of internal service quality increase Customer satisfaction?
Could improving of internal service quality increase job satisfaction?
The elements within an organization which could affect on Customer satisfaction has been investigated as element, of internal service quality. These elements remained complicated because its composition can vary for different organization and at different times. By measuring these elements managers maybe able to determine which actions are required to improve Customer satisfaction and, also as a result, it may enable managers to take a proactive approach rather than reactive one to Customer satisfaction.
Data collecting tools
Library method was used for collecting and setting research literature and theoretical basis and questionnaire was used for gathering comparative information. For descriptive statistics the research data were analyzed by indices such as frequency, percent, and average.
Coefficient of Pearson correlation method, Coefficient of multiple correlation method is applied for inferential statistics. The findings indicate that there is a relationship between internal service quality and customer and job satisfaction. Wage and benefits satisfactions more strongly linked to job satisfaction on branch of bank melli than to satisfaction whit internal service quality.
دكترجليل لاجوردي دكتر پرويز ساسان گهر دكتراكبر عالم تبريز 29 آذر 1384
ايرج قرباني مديريت علوم بانکی بررسي نقش وجايگاه بانك توسعه اسلامي در تامين مالي كشورهاي عضو(مورد مطالعه:بررسي عملكرد اين بانك در ايران -چالشها وموانع) امروزه نهادهاي مالي بين المللي نقش مهمي را در توسعه کشورها ايفا مي کنند. بانک توسعه اسلامي بعنوان يک نهاد مالي توسعه اي تا کنون فعاليتها و پروژه هااي بي شماري را در کشورهاي عضو که همانا کشورهاي مسلمان مي باشند اجرا نموده است. بررسي عملکرد اين بانک در جمهوري اسلامي ايران بعنوان يک کشور مسلمان عضو و سومين سهامدار اين بانک موضوع رساله اي است که در پيش رو داريد.
دراين تحقيق، موضوع رساله با طرح فرضيه اي تحت عنوان " جمهوري اسلامي ايران در استفاده از امکانات و تسهيلات بانک موفق بوده است " مورد بررسي قرار گرفته است و محقق با بر شمردن معيارها و ملاک هاي مورد استفاده بانک توسعه اسلامي در تخصيص اعتبار به کشورهاي عضو، موضوع را در مورد ايران به بوته آزمايش گذاشته و موفقيت ايران را مورد ارزيابي قرار داده است. بر اساس نتايج تحقيق، سرمايه ايران در اين بانک نقشي را در هدايت منابع و اعتبارات بانک به سمت ايران ايفا نمي کند. هم چنين ايران در مقايسه با برخي کشورهاي عضو که از سرمايه کمتري نيز در بانک برخوردار هستند موفقيت چشمگيري نداشته است. لذا در انتهاي رساله پيشنهاداتي ارائه شده که در آن ضمن تاکيد بر معرفي گسترده بانک و عدم افزايش سرمايه ايران بيش از مقدارموجود، تاسيس موسساتي تحت عنوان NDFI را توصيه نموده تا نقش اين نوع بانکهاي توسعه اي در کشور افزايش يابد.
Nowadays The International Financial Institutes play an important role in development of countries.
The Islamic Development Bank is a Financial Institute which has performed a large number of projects and activities in the Islamic countries.
The survey of the performance of this bank in Iran as third Moslem member country is a matter that the writer is going to deal with in this research.
In the survey, the subject of the research deals with the hypothesis: The Islamic Republic of Iran has been successful in utilization of facilities and credits.
In the survey, the researcher takes into account the characteristics that Islamic Development Bank has been used for credit allocation for member countries and test them for Iran and the researcher has evaluated the amount of success in Iran.
On the basis of the results of this research, the supply of capital of Iran has no role for allocation of credit and the sources of Islamic Development Bank for Iran. In comparison to some other member countries which have less capital investment; however, Iran has not gained a considerable success.
At the end, The writer poses some suggestions in which he emphasizes on introducing the previously mentioned Bank in our country and not to increase the capital investment of Iran in this Bank and also the establishment of national development financial institute, i.e.NDFI.
دكتر علي اصغر هدايتي پرويز ساسان گهر دكتر يوسف فرجي 27 مهر 1384
مسعود افشارفر مديريت علوم بانکی شناخت ابزار اعتبار اسنادي ضمانتي و بررسي امكان بكارگيري مقررات بين المللي تضمين نامه ها به همراه مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه در سيستم بانكي با تاكيد بر ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت اين تحقيق با موضوع: شناخت ابزار ”اعتباراسنادي ضمانتي ”و بررسي امكان بکارگیری “ مقررات بين المللي تضمين نامه ها“ به همراه“ مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عند المطالبه“در سيستم بانكي با تاكيد بر ضمانتنامه هاي تعهد پرداخت انجام شده است.
سوالهاي اصلي تحقيق عبارتند از:
1- مزاياي استفاده از ابزار اعتبار اسنادي ضمانتي در مقايسه با ساير روشهاي صدور ضمانتنامه كه بر اساس مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه صادر مي شوند كدامند؟
2- آيا امكان بكارگيري از روش صدور اعتبار اسنادي ضمانتي در کنار ضمانتنامه هاي عندالمطالبه در مورد ضمانتنامه هاي تعهدپرداخت به منظور كاهش تعهدات مالي دولت وجود دارد؟
تحقيق حاضر از نوع توصيفی و تطبيقی می باشد.که از طریق جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران و محققین و تجارب موجود در زمینه صدور ضمانتنامه در بانک ملی انجام شده است.در این پژوهش از آمارهای مرتبط با ضمانتنامه های صادر شده در بانک ملی ایران و همچنین اعتبارات اسنادی ضمانتی صادر شده توسط بانک های ایالات متحده امریکا استفاده شده است.
پس از بررسی مفصل ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی ضمانتی و بررسی مقایسه ای مقررات URDG و ISP98 نتا یج زیر بدست آمد:
الف- در رابطه با ریسک:
 برای هر نوع از ضمانتنامه ها ریسکهای متنوعی را می توان در نظر گرفت که اصلی ترین آن ریسک عدم پرداخت است .
 تفاوت ساختاری بین یک تضمین نامه و یک اعتبار اسنادی تجاری آن است که وجه تضمین نامه بر خلاف اعتبار اسنادی عادی زمانی قابل پرداخت است که متعهد اصلی نسبت به تعهدات خود از قرارداد اصلی قصور ورزیده باشد.
ب- مزایای اعتبارات اسنادی ضمانتی:
 پوشش لازم را بمنظور پرداخت وجوه تنها درمقابل ارائه یک اظهاریه از طرف ذینفع بهمراه یک برات درصورتیکه متعهد اصلی تحت شرایط توافقنامه قصور ورزیده باشد را فراهم می آورد.
 می تواند عملکرد یا پیشرفت پوشش پرداخت را ارائه نماید.
 به غیر از ارائه یک مطالبه ساده به اثبات عدم عملکرد متعهد نیازی نمی باشد .
 می تواند برای تصمین ومحافظت ازتسهیلات مالی بکار رود .
 می تواند بعنوان یک فرم ساده حفاظتی بمنظور حمایت از تجارت به روش " حساب باز" درجایی که صادرکننده بتواند ازطریق اعتبار اسنادی ضمانتی مطالبه خودر راانجام دهد بکار رود.
The present research aims at recognition of the instruments of “standby letter of credit ISP98 (SLC)” and application survey of ‘’International Standby Practices” together with “Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)” in banking system while emphasizing on “Payment Guarantees”.
The main research questions are:
1. What are the advantages for SLCs in comparison with other ways of issuance of guarantees based on Uniform Rules for Demand Guarantees?
2. Is there the possibility of applying SLCs (in addition to URDG) for payment guarantees in order to decrease the undertakings of the government?
The present research is descriptive and comparative which has been done as a library research while taking advantage of the viewpoints of the experts of the field, researchers and also available experiences regarding issuance of guarantees in Bank Melli Iran. In this research, reference has been made to the statistics related to guarantees issued by Bank Melli Iran, and also issued by USA banks.
Through investigation of the guarantees and SLCs in details and comparative survey of URDG and ISP98, the following findings have been obtained:

Ι- In respect of risk
 There are various risks on all types of guarantees, the main of which is the risk of non-payment.
 The structural difference between a standby credit and a letter of credit is that a standby credit is payable against documents confirming that the account party has failed to Perform its obligations under the contract.
Π- Followings are the advantages of a standby letter of credit:
 It assures the payment of funds only against presentation of a statement by the beneficiary together with a draft in case of the default of the account party in fulfillment of its obligations under the terms of the agreement.
 It can provide the performance or progress of payment.
 There is no need to prove the default of the account party but to present a simple claim.
 It can be used for the purpose of guarantying and maintaining financial facilities.
 It can be used as a simple supportive form to support ‘’open account trade’’ method where the exporter can demand his claim through SLCs.
دكترحسين سيد الماسي محمود بهمني حسن اصغرزاده زعفراني 9 اردیبهشت 1386
احمد قنبر حسابداری بررسي رابطه نرخ بازده سهام و قابليت نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقدشوندگي، قابليت تبديل سهام به وجه نقد در هر زمان و به قیمت بازار آن و از مهمترین کارکردهای بازارهای سرمایه می باشد. ادبیات مالی بیانگر آن است که سرمایه گذارانی که عقلایی فکر می کنند در ازای نگهداری سهام با درجه نقد شوندگی پایین بازده بالاتری مطالبه می کنند. تحقیقات مختلفی که در مورد رابطه بین بازده سهام و نقدشوندگی انجام شده ، بيانگر وجود رابطه منفي بين آنها است.
در اين تحقيق رابطه ميان بازده سهام و قابليت نقدشوندگي آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای انجام این تحقیق از اطلاعات ماهانه در طی دوره زمانی سالهای 1380 الی 1384، و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتايج این تحقیق نشان دهنده آن است که بازده سهام با نقدشوندگی آن همبستگی منفی دارد . این نتیجه از فرضیه رابطه منفی بین بازده سهام و قابلیت نقدشوندگی آن حمایت می کند.
بررسی رابطه مذکور از نظر سرمايه گذاران اهمیت زیادی دارد زیرا درجه نقدشوندگي بالاي سهام منجر به دسترسي سريع به نقدينگي مي شود و براي سرمايه گذاراني که خواهان سرمايه گذاري کوتاه مدت هستند مطلوبيت زيادي دارد.
طبق نتایج بدست آمده سرمایه گذاران ایرانی در قبال نگهداری سهام شرکتهایی که اندازه کوچک ، نوسان بازده زیاد و درجه نقدشوندگی پایین تری دارند ، بازده بیشتری انتظار دارند.
Liquidity, the exchangeability of a share into cash at anytime at its market price is one of the most important functions of the capital market. Indicated in the finance literature review, rational investors expect higher earnings for keeping shares with low liquidity. Based on several research findings, there is a negative relationship between earnings and liquidity.
The present study investigates the relationship between liquidity and share earning of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). For data collection, the monthly data since 2001 to 2005 were analyzed through the application of the multi-variant regression. The research findings show there is a negative correlation between earning and liquidity of shares. The outcome of the research supports the negative correlation between earning and liquidity of shares hypothesis.
The investigation of the above-mentioned relationship is very important from the investors' point of view. The reason is that the high degree of liquidity can result in quick access to cash which is favorable for investors interested in short term investments.
Based on the research findings, Iranian investors for keeping small size companies' shares with high profit fluctuations and lower liquidity expect higher rate of earnings.
دكتراحمد مدرس دكترمحسن خوش طينت مهندس محمدرضا طوسي 20 اسفند 1385
مجيد مهرداد مديريت علوم بانکی بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي برموازنه حساب جاري تراز پرداختهاي ايران طي دوره 80-1351 هدف اصلی این پایان نامه، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر موازنه حساب جاری تراز پرداختهای ایران طی دوره 80-1351 می باشد. در این تحقیق، موازنه حساب جاری تراز پرداختها به عنوان متغیر وابسته و ارزش صادرات، سرمایه گذاری ملی، سرمایه گذاری ملی با دو تاخیر زمانی، مازاد بودجه، خالص ورود سرمایه بلند مدت و رشد تولید ناخالص داخلیOECD متغیرهای مستقل می باشند.
نتایج این تحقیق، با استفاده از نرم افزارEviews4 و روش حداقل مربعات حاکی از آن است که متغیرهای مستقل فوق الذکر طی دوره مورد بررسی، 95 درصد از تغییرات متغیر وابسته (موازنه حساب جاری) را توضیح می دهند.
این مدل نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیرهای ارزش صادرات، شاخص نرخ واقعی ارز، سرمایه گذاری با دو تاخیر زمانی و نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، ارتباط مستقیم(مثبت) و متغیرهای خالص ورود سرمایه بلند مدت و سرمایه گذاری ارتباط معکوس(منفی) با موازنه حساب جاری تراز پرداختها دارند.
The main purpose of this thesis is to study the impact of macro economic variables on current account balance of balance of payments in Iran for period of 1972-2001. In the present thesis the dependent variable is current account balance of balance of payments while value of export, investment and auto regressive investment with two lags, real exchange rate, net long run capital in flow and growth of gross domestic production(GDP) of OECD member countries are constituted as independent variables.
The statistical results of present research by utilization of Eviews4 software and least square method, show that the above independent variables could explain the 95 percent variation of dependent variable i.e. (current account balance) per se.
This model indicate that in the period under study, the variables like value of export, real exchange rate index, investment with two time lag and rate of economic growth of member countries of Organization for Economic Corporation and Development are bearing positive relation and variables like net long run capital inflow and investment are constituting the negative relation with current account balance.
دكتراكبر نفري دكتر غلامعلي فرجادي دكتر فريدون اهرابي 4 اردیبهشت 1384
قادر قرني حماميان حسابداری قابليت نسبت هاي مالي در پيش بيني توقف فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اوهلسان عنوان تحقيق ،، قابليت نسبتهاي مالي در پيش بيني توقف فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل اوهلسان ،، .
هدف تحقيق : با توجه به اينكه بانكها به روشهاي مختلفي ازجمله، از طريق سرمايه گذاري مستقيم ، اعطاي تسهيلات ، خريد سهام و تضمين شركتها در مقابل اشخاص ثالث در تامين منابع مالي شركتها مشاركت مي نمايند .بنا بر اين مي توان گفت كه بانكها بيشترين ريسك را در مورد نوسانات قيمت سهام و بحرانهاي مالي شركتها پذيرفته اند . لذا با توجه به اين مطالب هدف اصلي تحقيق اين بوده كه ، بانكها قبل از اقدام به مشاركت و حتي در دوران مشاركت تامين مالي شركتها با استفاده از اطلاعات حسابداري و بكارگيري نسبتهاي مالي مؤثر در پيش بيني از عدم توقف فعاليت شركتها اطمينان حاصل نموده و بدين طريق از زيانهاي احتمالي آتي جلو گيري و ريسك سر مايه گذاري خود را كاهش دهند .
روش تحقيق : ميداني و با استفاده از اطلاعات تاريخي بصورت پس از رويداد مي باشد .
جامعه آماري : شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال پذيرش آنها قبل از 1376بوده مي باشد . نمونه شركتهاي مورد مطالعه شامل دو گروه الف : شركتهاي موفق 62 شركت معيار انتخاب آنها شاخص Q توبين است ب : شركتهاي داراي توقف فعاليت 30شركت معيار انتخاب مشموليت ماده 141 قانون تجارت مي باشد .
روش تحليل داده ها و آزمون فرضيه : پس از جمع آوري داده هاي خام از صورتهاي مالي شركتها با استفاده از نرم افزارExcel متغيرهاي مستقل تحقيق محاسبه سپس با بكار گيري مدل اقتصاد سنجي لاجيت( Lojet ) الگو هاي تحقيق معرفي و براي آزمون فرضيه تحقيق و تحليل داده ها ابتدا ميانگين و انحراف معيار نسبتهاي مالي محاسبه و مقادير بتاي هريك از متغير ها و ميزان توضيح دهندگي آنها جهت پيش بيني با استفاده از نرم افزار آماري 3 Eviews برآورد و در نهايت توانايي پيش بيني مدلها آزمون گرديد .
نتايج تحقيق :
1-اطلاعات حسابداري در پيش بيني توقف فعاليت شركتها بسيارحائز اهميت بوده و توقف فعاليت شركتها را تا دو سال قبل با استفاده از نسبتهاي مالي مي توان پيش بيني كرد .
2 - با توجه به دقت بالاي نتايج ، سرمايه گذاران و تامين كنندگان منابع مالي شركتها مي توانند با استفاده از متغيرهاي تحقيق از وضعيت آتي شركت آگاه و ريسك سرمايه گذاري خود را كاهش دهند.
Research Title : The ability of financial ratios in prediction of technical insolvency of companiess in Thehran Securities and Exchange , based on ohelsan method .

Research approaches : According to the banks participating in companies financing in different methods suchas: direct investment , facilities , stocks purchasing and warranty for companies against thirdparts , can tell that the banks accepted the maximoum risk in stock price fluctution and financial cuisisies of companies . the main approach of this study is that the banks be assured in forecasting of unreal insolvency companies with use from accounting information and efficient financial ratios , before to participating in companiess financing , and in this way to prevent from future probability losses and decrease the investment risks .
Research Design and Methodology : The research method that use in this study is filed experiment EX- past facto method with use from historical information .

Population and Sample:In this study the population is all of the Tehran Securities and Exchange companies that the acceptance date of them was before 1376 . And the sample is including two groups of companies: A: The successful companies , 62 company that their selection measure is Qtobin index .
B: companies with real insolvency , 30 companies that their selection measure is inclusion of 141 article act of business .
The Method of Analysis : For analysis of collected data from financial statements ,use from Excel software for calculation of independent variables and then introdiuse the study patterns with use from Lojet economic measure and analysis the hypothesis with calculation of Means and variances for financial ratios and calculation of Beta amounts for variables and their description rating for estimate forecasting with use from Eviews 3 and at last test the ability of methods for prediction .
Conclusion :
A . In forecasting of companiess real insolvency , the accounting information are very important and can forecas companiess real insolvency before two years .
B . According to the high precision of conclusion , the companiess investors and financers can informed from companiess position and decline their investment risks .
دكتر محسن خوش طينت دكتراحمد مدرس ناصرخياباني 26 بهمن 1384
علي خانبابايي مديريت علوم بانکی بررسي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش سازماني در تيم هاي كاري(مطالعه موردي بانك كشاورزي) تحقيق حاضر با عنوان «بررسي عوامل تسهيل¬كننده مديريت دانش سازماني در تيم¬هاي كاري، مطالعه موردي بانك كشاورزي» است. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و بررسي ويژگي¬هاي تيم¬هاي كاري در تسهيل مديريت دانش سازماني است. از اهداف ديگر تحقيق، ايجاد زمينه مناسب براي تبديل دانش فردي به دانش سازماني، ارتقاي سطح دانش و مهارت كاركنان و بهبود عملكرد تيم¬هاي كاري است.
مطالعات مربوط، حاكي از اين موضوع است كه قلمرو رقابتي كه سازمان¬ها در سال¬هاي اخير با آن مواجهند، در سطح بالايي از پويايي و بالندگي مي¬باشد. براي بقا در چنين شرايط جديد و متغير، استمرار و پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسعه ظرفيت¬هاي فردي و سازماني، ضرورت يافته است. در اين راستا، برخي از انديشمندان و صاحب¬نظران معاصر اظهار مي¬دارند كه دانش، منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار محسوب مي¬شود و به منظور دستيابي سازمان¬ها به چنين مزيتي، مديريت دانش مي¬تواند به عنوان يك فرصت جديد، مورد توجه قرار گيرد. مطالعات گوناگون نشان مي¬دهند، سازماندهي بر اساس تيم¬هاي كاري يك گرايش جديد در تسهيل مديريت دانش سازماني است. اما، نكته حايز اهميت آن است كه سازماندهي به وسيله تيم¬هاي كاري به تنهايي كافي نيست. بلكه تيم¬هاي كاري خود بايد از خصوصيات و ويژگي¬هاي خاصي برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند.
قلمرو مكاني اين تحقيق، شعب بانك كشاورزي در سطح چهار مديريت غرب تهران بزرگ، شرق تهران بزرگ، منطقه كرج و استان تهران است و كاركنان تيم¬هاي كاري مستقر در شعب مديريت¬هاي مذكور به عنوان جامعه آماري تحقيق بوده كه در فاصله زماني آذر 1385 الي اسفند 1385 انجام پذيرفته است. پرسشنامه تحقيق مشتمل بر 34 پرسش در ارتباط با فرضيه¬هاي تحقيق است. فرضيه¬هاي تحقيق در شش عنوان به ترتيب چنين طرح شده¬اند: «تيم هاي خودمديريتي، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند. تيم¬هايي كه اعضاي آن داراي مهارت¬هاي مكمل هستند، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند. تيم¬ها در يك فضاي اعتماد، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند. تيم¬هايي كه داراي رهبر مي¬باشند، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند. تيم¬هايي كه در آن اعضايش استقلال و آزادي عمل دارند، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند و تيم¬هايي كه اعضاي آن زبان مشترك حرفه¬اي دارند، مديريت دانش سازماني را تسهيل مي¬كنند.»
برخي از نتايج تحقيق عبارتند از: وجود مهارت¬هاي مكمل و نيز فضاي اعتماد در بين اعضاي تيم¬هاي كاري از مهم¬ترين عوامل در تسهيل مديريت دانش سازماني بودند(تاييد فرضيه¬هاي دو و سه). ساير فرضيه¬هاي تحقيق تاييد نشدند، اما، تيم¬هاي خودمديريتي به عنوان مهم¬ترين عامل در خلق دانش سازماني است. تاثير رهبر تيم هم در فاز مربوط به خلق دانش سازماني و هم در فاز انتقال و يكپارچگي دانش سازماني منفي است. استقلال و آزادي عمل به عنوان يكي از عامل¬هاي موثر در خلق دانش سازماني محسوب شد و عامل زبان مشترك حرفه¬اي به عنوان تنها عاملي كه در پيش¬بيني متغير وابسته تاثير بسيار اندكي داشته، وارد مدل نشده است
The present research was done under the title of, “The study of factors favoring the management of organizational knowledge in work teams, case of Bank Keshavarzi”. The main goal of this research is recognition and survey factors which favoring the management of organizational knowledge. Other goals of this research are the preparing ground of suitable for individual knowledge to become organizational, promotion level of knowledge and skill of employees, and improvement performance of work teams.
Based on relevant studies, the competitive scene that organizations have faced in recent years is indicated by a high level of dynamism. To survive under those new and changeable circumstances is essence, the continual renewal of competitive advantage through the development of organizational and individual capacities. In this relevant, some of thinker and experts claim that knowledge is the main source of sustainable competitive advantage. In order, to achieve this advantage, knowledge management can be defined as a new opportunity for organizations. Various studies shows that organizing based on work teams is a new tendency that favor knowledge management, however, this is point of important that is not enough to organize the firm around work teams, but only this teams must have special the characteristics to achieve the goals of organization.
Local scope this research was in four managing units of Tehran; consist of: west and east Tehran, Karaj region, and state of Tehran. The statistical community covered employees of bank Keshavarzi in four regions of Tehran. The research was done between Dec. 2006 and Mar. 2007. The questions and the research hypotheses were divided in to 6 topics: the self-managed teams favors the management of organizational knowledge, teams where members have complementary skills favors the management of organizational knowledge, teams with a climate of trust favors the management of organizational knowledge, teams where a leader exists favors the management of organizational knowledge, teams where members have individual autonomy favors the management of organizational knowledge, and teams where members have a common language favors the management of organizational knowledge.
Some other findings of research are: complementary skills and a climate of trust in work teams were more important factors that favoring the management of organizational knowledge (H2 and H3 were supported). Other hypotheses were not supported, but self-managed team was as more important factor in creation of organizational knowledge. The influence leader of team was negative about creation and transfer and integration of organizational knowledge. Individual autonomy was just significantly related to creation of organizational knowledge, and occupational common language was the only factor that influence very little on the forecast dependent variable, so this factor did not enter in the model.
دكترسيدجليل لاجوردي دكتر رضا واعظي سارا فخريان 10 تیر 1386
علي باطني نوش آبادي مديريت علوم بانکی بررسي ميزان نياز و امكان اجراي فرايند شش سيگما در بانك ملي ايران تحقيق حاضر كه با عنوان بررسي ميزان نياز و امكان اجراي فرايند شش سيگما در بانك ملي ايران تدوين شده است،درنظر داردبراي امكان عملياتي نمودن فرايند شش سيگما در بانك ملي ايران كاوش نمايد.اين فرايند روشي نوين بوده كه در سالهاي اخير براي كاهش خطاهاي فرايند و در نتيجه بهبود كيفيت و افزايش سودآوري بكار گرفته شده است.براي سنجش امكان اجراي شش سيگما در بانك ملي،متغيرهاي مرتبط با اجراي اين فرايندانتخاب و موردبررسي قرارگرفته است.اين متغيرهاعبارتنداز: ميزان حمايت مدير ارشد سازمان از فرايندها،تخصص موجود،قابليت سيستم آموزش براي جبران كمبودها،ميزان همخواني فرهنگ موجودبا فرهنگ شش سيگما و بالاخره ميزان كيفيت موجود ومقايسه آن با كيفيت حاصل از اجراي شش سيگما.
براي سنجش اين متغيرها 5 سئوال در نظرگرفته شده كه براي نيل به پاسخ اين سئوالات،پرسشنامه اي با 31 پرسش تدوين گرديده وبين جامعه نمونه توزيع گرديده است.
ازآنجا كه محيطهاي كاري در عصر حاضر بسيار رقابتي مي باشد،سازمان نياز دارد خطاهاي خود را به حداقل برساند وگرنه مشتريان خود را از دست مي دهد.
پرسش نامه پژوهش در اختيار 261 نفر افراد نمونه قرارداده شد كه تعداد 245 مورد از آن به طور كامل تنظيم و تحويل شد و پس از تجزيه و تحليل اين نتيجه حاصل شد:
بانك ملي ايران نياز دارد براي بهبود كيفيت فرايندهاي خود اين سيستم را در فعاليتهاي خود به اجرا درآورد.
عمده عوامل مورد نياز اجراي شش سيگما در بانك ملي وجود داشته ولي لازم است اين عوامل تقويت شوند.
This research that is collected and titled as "The search of possibility of running six sigma process in BMI" goals to test the possibility of running the six sigma process and using in BMI system.
This process is a new method that is used for reducing process, errors.
To evaluate running of six sigma in BMI, some variables relevant to this process is selected. These variables are:
- The amount of support from organization master boss to process.
- The current specialty.
- The ability of training system for compensates reduction.
- The amount of match between current cultures with six sigma culture.
- The amount of current quality by comparing with quality gained from running six sigma.
For evaluation these variable we select five question and to gain the answers, we set a questionnaire from with 31 question and distribute it in our typical society.
Since, our working environment is a very competition, and organization needs to decrees the errors to minimum, other wise it lost their customers.
The questionnaire from is given to 261 people, they were filled and returned by 245 person, After analyzing the forms these results is gained:
- BMI needs to use and run this system six sigma for improving their process qualities.
- The most factors needs to run the six sigma exist in BMI, but there is a need to support them.
دكترسيدجليل لاجوردي دكترمحمود بهمني دكتراكبرعالم تبريز 25 مرداد 1385
محمدعلي عبدالعلي پوربهروز حقوق خصوصی رهن دين در حقوق ايران رهن دين و توثيق اسناد تجاري در حقوق ايران، به لحاظ سكوت قانون تجارت و نص صريح قانون مدني (ماده 774 ق.م) مبني بر لزوم عين بودن مال مرهون همواره مورد بحث و بررسي حقوق دانها و قضات بوده است و شايد هرگز پاسخ روشني نيافته باشد؟ اما اين وضعيت نتوانسته، اشخاص حقيقي و حقوقي و بويژه بانكها را از به كارگيري اين عمل حقوقي براي رفع احتياجات اقتصادي خود منصرف نمايد.
در اين تحقيق، سعي بر آن بوده است كه با بررسي متون فقهي و منابع حقوقي اعم از داخلي و خارجي و بين‌المللي ضمن معرفي ماهيت، آثار، احكام و شرايط رهن دين و توثيق اسناد تجاري، اعتبار و صحت استفاده از اين عمل حقوقي در حقوق ايران اثبات شود و نتيجه‌اي كه به دست آمده آن است كه نظر به ضعف ادله قائلين به بطلان، تغيير مفهوم مال، تفاوت مفهوم دين مدني و دين موضوع اسناد تجاري، عدول بعضي از قوانين مصوب بعد از قانون مدني و همچنين بعضي از مواد قانون اخير از قاعده لزوم قبض مال مرهون و بالاخره تجويز اين عمل حقوقي در قانون پولي بانكي كشور، رهن دين و توثيق اسناد تجاري منطبق با اصول و موازين حقوقي مي‌باشد.
Mortgage of debt and pledging the commercial documents in Iranian Law, for the silence of commerce Law and as clearly stated in the civil Law (art 774 civil Law) and based upon the necessity of the pledged assets to be original, has been discussed and considered by the jurists and judges and may have not found a clear answer. But the condition could not dissuade Legal and real entities, specially the banks from using such Legal action to fulfill their economic needs.
In this research work, I have tried to study the principles of religious and legal sources, including domestic, foreign and international sources to introdouce the nature, effects, commandments and conditions for mortgate of debt and pledging the commercial documents and prove the validity and integrity of this Legal action in Iranian Law. The results from this work show that with respect to the weakness of the proofs from believers of the invalidity of this concept, change in assets meaning, differences among civil debt and the debt subject of commercial documents, deviation from some law ratified after the approval of civil Law as well as some articles from the current Law are among the principles of the necessity to take possession of pledged assets and finally clear recommendation of such Legal action in the monetary Law of banking system of the country and pledging the commercial documents are in conformity with the Legal principles and basis.
دكترمنصورپورنوري حجت الاسلام دكترسيد عباس موسويان ------------ 2 خرداد 1386
احمدرضا غلامي مديريت علوم بانکی بررسي عملكرد بانك توسعه صادرات ايران در زمينه كمك به صادرات غيرنفتي كشور موضوع تحقيق حاضر،بررسي عملكرد بانك توسعه صادرات ايران در زمينه كمك به صادرات غيرنفتي مي باشد.همانگونه كه مستحضريد اقتصاد ايران به شدت به نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن وابسته است بطوريكه هرگونه نوسان در قيمت،مستقيما كل اقتصاد و وضعيت عمومي مردم را تحت تاثير قرار مي دهد.
تا پيش از انقلاب اسلامي،مخصوصا در سالهاي 1352 الي 1357 با افزايش قيمت نفت مشكلات ساختاري كشور به فراموشي سپرده شد و نياز كشور به رهايي از اقتصاد تك محصول چندان احساس نشد.اما پس از انقلاب به علت مشكلات سياسي،جنگ عراق عليه ايران و نوسان قيمت نفت،اقتصاد كشورآسيب پذير نشان داد.
در سالهاي پس از جنگ مسئولان ضرورت توجه به شكوفايي اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك محصولي را مورد توجه قراردادند.در راستاي همين سياست در سال 1371 با تصويب مجمع عمومي بانكها،اساسنامه بانك توسعه صادرات ايران به منظور تامين مالي و حمايت از صادركنندگان به تصويب رسيد.از تاريخ شروع به كار اين بانك،حمايت از صادركنندگان به اشكال مختلف شروع گرديد.
سئوال يا فرضيه اصلي تحقيق اين است كه آيا بين فعاليتهاي بانك توسعه صادرات و افزايش صادرات غيرنفتي رابطه اي وجود دارد يا خير؟براي اثبات فرضيه اصلي،پنج فرضيه فرعي تعريف شده است كه در آنها احتمال وجود رابطه معناداري بين منابع بانك توسعه،اعطاي تسهيلات،صدور تعهدنامه ارزي،صدور ضمانتنامه ارزي،ابلاغ اعتبارات اسنادي صادراتي و توسعه صادرات غيرنفتي پيش بيني شده است.
پس ازآزمون فرضيه هاي تحقيق و تحليل اطلاعات به روش اقتصادسنجي با استفاده از سه پارامتر t،آزمون در بين-واتسون(D-W)وآزمون fاز طريق نرم افزارEviewsنتايج بدست آمده نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين منابع بانك،تسهيلات اعطايي و صدور تعهدنامه ارزي با توسعه صادرات غيرنفتي وجود دارد.
در بخش پاياني تحقيق نتيجه گيري با توجه به يافته هاي تحقيق افزايش منابع بانك مخصوصا افزايش سرمايه آن در كمك به صادرات غيرنفتي بسيار اهميت داشته و نيز افزايش اعطاي تسهيلات و دسترسي آسان صادركنندگان به منابع مالي،تاثير مهمي بر توسعه صادرات نفتي خواهد گذاشت.
The presented survey aims at elaborating the function of Export Development Bank Of Iran to wing the non-oil exports. Iran's economy extensively relies on oil price and it's sales revenues, Some how meeting any fluctuation it's price, The people and whole economy status going to be effected directly.
Being close to Islamic resolution (specially between years 1352-1357) with jumped oil prices, the infrastructural problems of the nation and the need of being free from unit-productive economy were going to be forgotten but posing the Islamic resolution and due to political problems, the imposed war and oil price fluctuations, Iran's economy looked be fragile.
At the post-war period, Iranian officials triggered paying attention to dynamic economy, non-oil Export Development and remove of unit-productive economy. Following this policy at the year 1371 through bank's general assembly approval, the regulations constitution of Export Development Bank of Iran approved aiming at supporting the exporters financially. Being operative this bank, supporting the exporters in various manners, switched.
Here in after, this bank could tale this funds and equip himself via governmental aids and be to serve the economy dealers with following innovations via SWIFT mechanism:
A) Granting loans to exporters.
B) Issuance of letters of Guarantee in order to Export engineering and technical services.
C) Issuance of Export and Import letters of credit.
D) Granting the Buyer's credit.
E) Currency transferring.
Now it is to check out whether exist any relationship between Export Development Bank of Iran activities and increase of non-oil exports.
There are five theories in which there is possibility of existing a logical relationship between EDBI resources, credit graining, issuance of currency letters of Guarantee, advice of export letters of credit and non-oil Exports Development.
After experiment of data research and analysis theories through economics using the following 3 parameters: T, (D-W) experiment and Experiment via Views software, the results shows that a logical relationship exist between bank's resources, granted credits, issuance of currency obligatory notes and non-oil Exports Development.
Now as conclusion it's understood that increase of bank's resources especially it's funds is highly important to wing the non-oil Exports and also increase of granted credits and easily accessible financial resources for exporters will sweetly affect the non-oil Exports Development.
دكتر مهدي تقوي دكتر جمشيد پژويان دكتر تيمور محمدي 12 مرداد 1384