آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
احمد انيسي مديريت علوم بانکی بررسي نقش نهادهاي بازارسرمايه درتوسعه بازارمالي كشور دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكترحسين سيدالماسي دكتريوسف فرجي 30 شهریور 1380
رامين باتما نقليچ مديريت علوم بانکی بررسي امكان استفاده ازگواهي سپرده قابل انتقال"CD"وسپرده هاي بسياركوتاه مدت"Over night"جهت جذب منابع جديدمالي توسط سيستم بانكداري اسلامي درايران دكتريوسف فرجي محمد هادي مهدويان دكترجمشيد پژويان 30 بهمن 1380
سيدمرتضي باطني مديريت علوم بانکی بررسي نقش تسهيلات مشاركت حقوقي وسرمايه گذاري مستقيم وتاثيرآن بر توليد صنايع منتخب(موردمطالعه بانك ملت ,صنعت سيمان طي دوره 74-1364) دكترابوالفضل دلقندي دكتراحمد مجتهد دكترسيدعلي اصغر هدايتي 7 مرداد 1376
محمدرضا بطحائي نائيني مديريت علوم بانکی سياستهاومقررات ارزي دربخش خدمات وتاثيرآن برمنابع ومصارف ارزي طي سالهاي77-1357 دكتراكبر نفري علي ياسري دكترمحمود ختائي 30 شهریور 1380
ابراهيم بندهي سرحدي مديريت علوم بانکی تاثيرمقررات ارزي برصادرات غيرنفتي طي سالهاي75-1365 دكترسيدعلي اصغر هدايتي علي ياسري دكترغلامعلي سرمد 5 مهر 1378
رعنا بني حبيب مديريت علوم بانکی حساب ذخيره ارزي ايران ومقايسه آن باصندوق ذخيره ارزي نروژ سياست گذاران اقتصادي در كشورهايي كه درآمدهاي صادراتي قابل توجهي از منابع تجديد ناشونده چون نفت و گاز بدست مي آورند با دو مسئله عمده مواجه مي باشند. اولين مسئله مربوط به پايان پذيري اين منابع و تصميم گيري در خصوص ميزان مصرف جاري و پس انداز به منظور حفظ منافع نسل هاي آتي مي باشد. دومين مسئله مربوط به نحوي مصرف و تعديل هزينه ها از محل اين گونه درآمدها با هدف تثبيت تقاضا، متناسب با اقتصاد داخلي و حمايت از اقتصاد داخلي در مقابل اثرات ناشي از نوسانات سريع و غير قابل پيش بيني قيمت اين ماده خام صادراتي است.
مطالعات انجام شده در اين گونه كشورها حاكي از آن است كه از بعد اجتماعي ورود درآمدهاي نفتي با بروز پديده بلاي طبيعي, منجر به رواج رفتارهاي رانت جويانه مي گردد. اين در حالي است كه ورود اين درآمدها از بعد اقتصادي نيز با بروز بيماري هلندي و با انتقال منابع, فزونی تقاضا و زيان ناشي از سرريزي كه با ازدحام خروج منجر به كاهش بهره وري بخش مبادله اي غير وابسته به بخش نفتي و تاثير اين كاهش بر بهره وري كل, مي شود به كاهش نرخ رشد اقتصادي و خراب شدن ساختار هاي اقتصادي و انحراف روند صنعتي شدن كشورها منجر مي گردد. اين در حالي است كه تاثير عوامل نامطلوب فوق بر يكديگر, به وخيم تر شدن وضعيت و سختي مقابله مي افزايد
طراحي و بکارگيری ابزارهای تثبيتی هم چون صندوق نفتی نروژ و حساب ذخيره ارزی در ايران روشي جهت مديريت درآمدهای صادراتي فوق و مقابله با اثرات ناشی از ورود آنها به اقتصاد داخلی می باشد. با اين حال به نظر می رسد علی رغم ساختار و هدف های نسبتا مشابه دو ابزار , تاثير متغيرهای خارجي که عمده ترين آن سياست مالي دولت به منظور رفع کسری بودجه غير نفتی مي باشد, در عدم کارايی حساب ذخيره ارزی در ايران در دستيابی به اهداف تدوين شده برای آن موثر بوده است.
Policy-makers in the oil exporting countries are faced with two major issues.
The first issue is how to spend their oil revenues for the development purposes. The second problem is a need for designing and developing a stabilization instrument in order to protect the domestic economy against the effects of unforeseeable fluctuations in the price of these exportable raw materials.
Studies in these countries suggest that increase in oil revenues give rise to a Resource Curse, fostering rent seeking behavior.
On the other hand, the arising Dutch Disease reduces the productivity of non-resource tradable sector and as a result reduces the rate of economic growth.
The design and development of stabilization instruments like the Norwegian oil Funds and Iran s Oil Funds is a way of confronting these effects. However, it seems that despite the relative structural similarity and identical goals of these two instruments, the effect of external variables- the most notable of which is the
دكترمحمدجعفر مجرد دكترغلامعلي فرجادي مهدي رشيدي 30 بهمن 1384
مهناز بهرامي مديريت علوم بانکی بررسي نظارت بانك مركزي بربانكها درايران دكترمحمدرضا شجاع الديني دكترسيدحسين مهدوي محمدرضا حاجيان 8 بهمن 1373
محمود بهمني مديريت علوم بانکی بررسي عقدمضاربه وچگونگي عملكردآن دربانكهاي تجاري كشور دكترايرج توتونچيان دكترسيدمهدي عمراني دكترعلي اصغر هدايتي 7 شهریور 1374
محمدرضا خبيري مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثربرمغايرت اسناددراعتبارات اسنادي واثرات ناشي از آن(مطالعه موردي بانك سپه) اعتبار اسنادی به عنوان مهمترین روش پرداخت در تجارت بین الملل قلمداد می گردد نقش « اسناد» در این روش پرداخت، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا در واقع به اتکای همین اسناد است که خریدار مطمئن می شود، کالای مورد معامله از لحاظ بسته بندی ، کمیت و کیفیت، همان کالائی است که در قرارداد فروش توافق شده است. بنابراین عدم تطبیق کامل اسناد با شرایط اعتبار اسنادی (مغایرت اسناد)، همواره مانعی در راه مبادله اسناد حمل و ایجاد وقفه در پرداخت وجه اسناد توسط بانک بوده و می تواند هزینه های سنگینی را برای خریدار و فروشنده و یا حتی بانک در پی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق كه براساس مدل پژوهشي رونالد جي مان تنظيم گرديده ، معرفی عوامل موثر در ایجاد مغایرتها در اسناد اعتبار اسنادی، رتبه بندی آنها و ارائه راهکارهائی جهت رفع یا کاهش عمده مغایرتهای اسناد به منظور کاهش خسارتهای وارده به طرفهای اعتبار( خریدار ، فروشنده و بانک) می باشد، در همین راستا جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و با توجه به نتایج بدست آمده که افراد، فرایندها ، قوانین و مقررات در مبادله اسناد را از عوامل موثر در ایجاد مغایرت در اسناد اعتبار اسنادی معرفی می نماید. ضمن رتبه بندی این عوامل كه به ترتيب شامل"آگاهي و مهارت طرفهاي درگير در مكانيزم اعتبار اسنادي،الزامات قانوني كشورها و مقررات و قوانين حاكم بر اعتبار اسنادي،عملكرد بانك در فرايند اعتبار اسنادي" می باشند ، راهکارهایی نیز ارائه گردیده است. Letter of credit is still the most effective means of securing payment in international trade، because the bank's obligation for payment deponds entirely on the beneficiarys presentation of documents that complying with the requirements of the letter of credit.
On the other hand، surveys indicated that because of discrepancies
(non- compliance of documents with the terms of letters of credit) approximately 70% of documents presented under letters of credit were being rejected on first presentation and might be negotiated on collection basis.
This problem certainly would have a negative effect on the L/C procedure and have costs or losses for the involved parties.
This research which is based on Ronald J.Mann's model considering the causes and effects of doc's discrepancies in letter of credit.
the first three section describes The terminologies and the aims of the research then categorizes the causes of docs discrepancies in three main factors as : " Individuals , Processes , rules and provisions " and subtitled them with more details .
The next section of the research pointed to the role of " UCP knowledge and skills of personnels , country economic freedom and banks function in the letter of credit process " As factors reducing docs discrepancies respectively in letters of credit .
And finally، there are some suggestions about how best to tackle the problem.
دكترطهمورث حسنقلي پور محمدرضا جواديان حسيني مينا جزايري 30 بهمن 1386
علي خدابخش مديريت علوم بانکی بررسي اثرات فعاليتهاي شركتهاي سرمايه گذاري برقيمت ومعاملات سهام شركتهاي موجوددرپورتفوي آنهادربورس اوراق بهادارتهران78-1374 محمدابراهيم قرباني فريد مهندس شاهين شايان آراني دكتراسداله منجمي 30 بهمن 1379