آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
رضا خدائي مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي كارائي ابزارهاي سياست پولي دربانكداري اسلامي وبانكداري متعارف دكتريوسف فرجي علي ياسري دكترمحمود ختائي 30 بهمن 1380
عليرضا خطيب مديريت علوم بانکی پژوهش درنارسائيهاي موجوددراركان بانكها دكترمهدي ايران نژادپاريزي دكترفتح اله ميرزاباقري پرويز ساسان گهر 16 تیر 1373
محمدعلي ذاكرخطيباني مديريت علوم بانکی بررسي,تحليل وچگونگي نتايج وتبعات معاملات ارزي بانكهاي ايراني (موردمطالعه: معاملات ارزي بانك ملي ايران80-1375) از اوايل دهه 1970 در پي فروپاشي سيستم پولي برتن وودز (BERTTON WOODS) و شناور شدن نرخهاي ارز، كشورها بدنبال روشهايي بودند كه نه تنها ارزش ذخاير ارزي را حفظ نموده بلكه از سودآوريهاي بازار تبديلات ارزي نهايت استفاده را بنمايند.
در اينجا اين سئوال مطرح است كه بانكهاي ايراني از چه ابزارهاي عملياتي ارزي و روشهاي مديريتي متداول در بانكهاي جهان استفاده نموده و ميزان كارآيي آنها در پوشش ريسك ارزش ذخاير ارزي و نسبت سود و نقدينگي به چه نحو بوده است؟ به عبارتي در جهت مديريت موجوديهاي ارزي دو عامل ((به حداقل رساندن ريسك)) و به ((حداكثر رساندن بازدهي)) چگونه رعايت گرديده است؟
بطور خلاصه فرضيه هاي اين تحقيق عبارتست از اينكه:
بانكهاي ايراني از روشهاي سنجش ريسك، معيارهاي پايه، پيش بيني بازار، ابزارهاي مشتقه و تسهيلات لازم سخت افزاري و نرم افزاري براي انجام معاملات استفاده نمي كنند و در اين خصوص فاقد ساختار سازماني و آموزشي مناسب مي باشند.
در فصل 2 مباني نظري و ادبيات علمي گنجاده شده و به موضوعاتي از قبيل بازار ارز، انواع ريسكها، فعاليتهاي سه بازار تبديلات ارزي، پولي و سرمايه و ابزارهاي آنها، تكنيكهاي تحليل مديريت ريسك، نحوه تحليل روند بازار و معيارها و استانداردهاي رايج در مديريت ذخاير پرداخته شده است روش تحقيق اين پايان نامه عمدتاً توصيف و تشريح روشهاي كمي سنجش ريسك و تنوع سازي و درجه انطباق يا عدم انطباق روشهاي موجود با معيارهاي مطلوب است و در مقام مقايسه وضع موجود با شكل مطلوب و نحوه عمليات ارزي بانكهاي بيست كشور جهان با نحوه انجام كار در بانكهاي ايراني مقايسه شده است.
در فصل 4 تلاش شده كه با بررسي عملكرد بخش مديريت ارزي و معاملات ارزي بانك ملي ايران در يك دوره 5 ساله، عملكرد يك بانك تجاري مورد بررسي قرار گيرد و دلايل موفقيت يا عدم موفقيت آن مورد توجه قرار گيرد.
در انتها با بررسي مشكلات ساختاري، مديريتي، تداركاتي و عملياتي در بخش ارزي بانك ملي ايران، انحرافات و كمبودها تحليل شده و با توجه به اين نتيجه گيري نهايي كه بانك ملي خصوصيات يك بانك كارآمد در بخش ارزي را نداشته و نياز به اصلاحات عميق در بخش ارزي دارد، در اين راستا پيشنهادات مربوطه ارائه گرديده است.
In 1973, following the collapse of the BERTTON WOODS system, the exchange rates started floating. In this case many countries were looking for some methods that not only preserved the value of their foreign exchange reserves, but also took advantage of the high profit potential existing in the foreign exchange (forex) markets.
The crucial question is that of the usual management methods and operational instruments used by the major banks of the world in said fields, which ones are used by the Iranian banks? And how efficient and successful have they been to cover the risks inherent in the forex markets and utilize profit potentials? Or it may be asked, in the management of their foreign exchange portfolio, how have the two factors VIZ, minimizing risk and maximizing profit have been taken into consideration?
In summary, the hypothesis of this research is:
The Iranian banks do not use the methods of measuring risk, determining benchmarks, forecasting market trends, derivatives and software and hardware facilities in conducting forex transactions and are not equipped with proper organizational and educational structures in this respect.
The second chapter includes applied and theoretical background and also literature review which cover related subjects.
Such as: forex markets, all kinds of risks, different operations and instruments in the forex markets, money markets and capital markets, analytical techniques for risk management, ways of forecasting the trend of the markets and in the end, benchmarks and the standards of reserve management.
The method of this research is mainly descriptive which describes the quantitative methods of measuring risk, diversification and degree of conformity or non-conformity of current methods used by the banking system, with the optimal standards. For comparison, the current situation is compared with the desirable or ideal standards and also the performance of 20 counties is compared with the performance of the Iranian banks.
In the fourth chapter, the performance of bank Melli Iran as a leading Iranian commercial bank, is critically discussed in the area of reserve management and forex operations, during the past 5 years.
Finally, considering the management, structure, and operational problems in the forex market department of bank Melli Iran, deviations and shortages have been analyzed. We thus come to the conclusion that bank Melli Iran has not had the wherewithal, the expertise and the proper organizational structure of an efficient bank in the forex market and needs considerable reforms. Some suggestions have been given for achieving a better performance in the future.
علي ياسري دكترمهدي تقوي مهدي رشيدي 24 تیر 1383
سيدمرتضي ذكاوت مديريت علوم بانکی مدل هاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات ايران هدف اين تحقيق ايجاد مدلي براي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه صادرات ايران بوسيله دو روش آماري تحليل مميز و رگرسيون لجستيك بوده است. بر اين اساس از بين شركتهايي كه طي سالهاي 1372 الي 1380 از بانك توسعه صادرات ايران تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند نمونه گيري تصادفي با 120 مشاهده انجام شد كه 60 مشاهده از بين مشتريان خوش حساب (با ريسك اعتباري پايين) و 60 مشاهده ديگر از بين مشتريان بدحساب (با ريسك اعتباري بالا) بودند. پس از بررسي صورتهاي مالي مندرج در پرونده هاي اعتباري هر يك از نمونه ها، 5 نسبت مالي كه تفاوت قابل توجهي را در بين دو گروه از مشتريان خوش حساب و بدحساب نشان مي دادند بعنوان متغيرهاي توضيح دهنده انتخاب گرديد. با استفاده از اين متغيرها و انجام تحليل مميزگام به گام (به دو روش) و تحليل رگرسيون لجستيك، دو تابع مميز و يك تابع لجستيك براساس تعدادي از متغيرهاي
فوق الذكر كه بيشترين سهم را در تفكيك گروهها را داشتند، ساخته شد. براساس شاخص هاي موجود توابع مزبور از نظر ضرايب و همچنين قدرت تفكيك معني دار بوده و از اعتبار بالايي برخوردار هستند.
يافته هاي تحقيق دلالت بر امكان ايجاد مدل هاي معني داري براساس تحليل مميز و رگرسيون لجستيك به منظور تفكيك مشتريان بانك توسعه صادرات ايران از نظر ريسك اعتباري دارد. همچنين اين يافته ها نشان مي دهد كه مي توان از نسبتهاي مالي براي اين منظور استفاده نمود. نتايج تحقيق بر اين نكته دلالت دارد كه نسبت جاري بيشترين قدرت را در تفكيك مشتريان خوش و بد حساب بانك داراست. از سوي ديگر نتايج نشان مي دهد كه روشهاي تحليل مميز و رگرسيون لجستيك در رابطه با دسته بندي شركتهاي مشتري بانك توسعه صادرات ايران از نظر ريسك اعتباري، نتايج مشابهي را ارائه مي دهند.
The goal of this research has been to develop a credit risk model for the clients of Export Develop Bank of Iran (EDBI) with two statistical methods; the discrimination analysis and the logistic regression. For this purpose, a random sampling of 120 observations among those companies which obtained credit facilities from (EDBI) during 1993 to 2001 was carried out. Out of these 120 observations, 60 were from the good-pay clients (with low credit risk) and the other 60 were from those dishonest ones (with high credit risk). After studying the financial statements from the credit files of each sample, five financial ratios, indicating a notable difference between these two groups, were chosen as the explanatory variables. By applying these variables, discrimination analysis, step by step (with two methods), and the logistic regression analysis, based on a number of the above-mentioned variables having the most effect in the separation of the groups, two discrimination functions and one logistics function were made. Based on the available indexes, regarding the coefficients and the separating role, these functions have been meaningful and highly valid.
The findings of the research indicate the possibility of the development of the meaningful models, based on the discrimination analysis and the logistic regression for the purpose of separating the clients of (EDBI) from the credit risk point of view. Furthermore, these findings indicate that the financial ratios can be used for this purpose. The results of the research indicate that the current ratio has the most impact in separating the bank’s good-pay clients from the dishonest ones. On the other hand, the results show, based on the credit rating of the client companies of (EDBI), the methods of the discrimination analysis and the logistic regression present the similar results.
دكتراحمد مدرس دكترمحسن خوش طينت دكترمجتبي گنجعلي 28 مرداد 1381
بهرام رستمي مديريت علوم بانکی بررسي ارتباط رشته هاي تحصيلي كاركنان باكارائي آنان درصندوق بيمه محصولات كشاورزي دكترغلامعلي سرمد دكترسيدجليل لاجوردي دكترمحسن خوش طينت 30 شهریور 1380
مختار رشيدي مديريت علوم بانکی مقايسه بهاي تمام شده بانك كشاورزي درقبل وبعدازگرايش به سمت فعاليت تخصصي-تجاري وبررسي عوامل موثربرآن دكتريوسف فرجي دكترمحمود ختائي دكترمحمدقسيم عثماني 30 شهریور 1380
علي محمد زارع بيدكي مديريت علوم بانکی ارزيابي كيفيت خدمات بانك سپه ازديدگاه مشتريان بااستفاده ازمدل Servqual با توجه به افزايش نقش سازمان‌هاي خدماتي در عرصه‌هاي اقتصادي و اهميت کيفيت در عرصه‌هاي رقابت، موضوع کيفيت خدمات به‌عنوان محور اصلي اين پژوهش قرار گرفته است. اين پژوهش در زمينه‌ی بررسي کيفيت خدمات بانک سپه انجام گرديده و جامعه آماري آن مشتريان داراي يکي از حساب‌هاي جاري، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده کوتاه‌مدت، سپرده بلندمدت نزد شعب بانک سپه در شهر تهران است.
مدل مفهومي تحقيق، مدل تجزيه و تحليل شکاف کيفيت مي‌باشد و با بهره‌گيري از مقياس سروکوال به شناسايي و تحليل شکاف ميان انتظارات و ادراکات مشتريان (شکاف پنجم) از کيفيت خدمات بانک سپه پرداخته شده‌است. این پژوهش دارای دو فرضیه‌ی اصلی است. با آزمون فرضیه‌ی اصلی اول، بالاتربودن میانگین انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات بانک سپه نسبت به میانگین ادراکات آن‌ها مشاهده می‌گردد که این بالاتربودن انتظارات مشتریان نسبت به ادراکات آن‌ها، در تمام ابعاد کیفیت خدمات وجود دارد.
در فرضیه‌ی اصلی دوم به بررسی وجود تفاوت معنی‌دار بین ميانگين شكاف‌هاي پنج مولفه كيفيت خدمات بانك سپه می‌پردازیم. پس از تحلیل با آزمون F، با گروه‌بندی شکاف‌ها با استفاده از روش توکی، گروه اول، شكاف قابليت اطمينان (بیشترین میزان شکاف)، گروه دوم شامل شكاف ابعاد ملموس و شكاف مولفه همدلي، گروه سوم شكاف مولفه مسؤوليت‌پذيري و گروه چهارم شكاف مولفه ضمانت و تضمين (کمترین میزان شکاف) است. علاوه بر این، نتایج تجزیه‌وتحلیل ارتباط معناداری بین نوع مشتری و میزان شکاف و هم‌چنین درجه بانک و میزان شکاف را تائید می‌نماید.
در پایان با توجه به مباني نظری پژوهش و نتايج کسب‌شده از تجزيه و تحليل داده‌ها، پيشنهادهایي ارائه گرديده و تحت عنوان پيشنهاد اصلي، ضرورت بررسي ساير شکاف‌هاي مدل جهت درک بهتر عوامل اثرگذار بر شکاف پنجم، بيان گرديده است.
Regarding the increase the role of service organization in economic fields and the significance of quality in competition fields, Service Quality is the hub of attention of the current research. This research has surveyed the matter of service quality in "Bank Sepah". The statistical population is the clients of all the branches Bank Sepah in the city of Tehran owning one of the accounts including long term deposit, short term deposit, Qarzolahasaneh deposit or Jari.
The conceptual model of the research is the quality gap analysis model. It has discovered and analyzed the gap between the clients' expectations and perceptions (the fifth gap) of the service quality in Bank Sepah using the Servqual scale. The research consists of two main hypotheses. By examining the first main hypothesis, the average of the clients' expectations being higher than their perceptions is observed and this exists in all the dimensions of service quality.
For the second main hypothesis, the existence of a significant difference between the mean of gaps of the five service quality dimensions in Bank Sepah is investigated. After being analyzed using the F test, with the help of Turkey method for gaps grouping, the first group consists of reliability gap (the largest gap), the second group; tangibility and empathy gap, the third group; responsiveness gap, and the fourth group; consist of assurance gap (the smallest gap).Moreover, The results of the data analysis confirms the existence of a meaningful relation between the type of the client and the size of the gap and also between the bank grade and the size of the gap.
Finally, regarding the research theoretical concepts and the acquired results from the data analysis, some suggestions were offered the main of which focuses on the necessity of examining the other gaps of the model for better understanding of the influential factors on the fifth gap.
دكترفتاح شريف زاده دكترمحمدتقي تقوي فرد فرشيد حسيني 30 بهمن 1386
منصور زندي كريمخاني مديريت علوم بانکی عملكردعقود اسلامي توسط بانكهاي تجاري (صادرات,ملي,تجارت,ملت وسپه) دكترنادر حبيبي يوسفي كيا دكترايرج توتونچيان 23 اسفند 1374
كلام اله سليمانيان ثمرين مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثربرنرخ ارز(ريال-دلار)دراقتصادايران79-1360 هدف تحقيق : هدف تحقيق، تعيين اثر متغيرهاي شاخص قيمت مصرف كننده و حجم صادرات به عنوان متغيرهاي مستقل بر نرخ ارز (ريال / دلار) در اقتصاد ايران است.
اهميت تحقيق: با توجه به اهميت نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد داخلي و خارجي، شناخت عوامل مؤثر بر آن براي جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز و انتقال شوكهاي خارجي به اقتصاد داخل، حائز اهميت است.
فرضيات تحقيق:
1- در اقتصاد ايران بين شاخص قيمت مصرف كننده و نرخ ارز بازار آزاد در دورة زماني 79-1369 رابطة معني دار وجود دارد.
2- در اقتصاد ايران بين حجم صادرات و نرخ ارز بازار آزاد در دورة زماني 79-1360 رابطة معني دار وجود ندارد.
روش تحقيق: جهت بررسي فرضيات از روشهاي جديد اقتصادسنجي استفاده شده است.
جامعة آماري تحقيق: آمارهاي فصلي 4: 1379-1360:1براي اقتصاد ايران مي باشد.
و كلية آمارها از آمارهاي بانك مركزي ج.ا. و سالنامة آماري مركز آمار ايران تهيه شده است.
نتايج تحقيق: با توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل، با افزايش شاخص قيمت مصرف كننده نرخ ارز در بازار آزاد افزايش مي يابد و با افزايش حجم صادرات نرخ ارز در بازار آزاد كاهش مي يابد.
The goal of the research is to determine the effect of the variables of consumers’ price index and the volume of exports as the independent variables on the rate of foreign currency (Rial-Dollar) in the economy of Iran.

With respect to the importance of the rate of the foreign currency and its fluctuations in the domestic and foreign economies, recognizing the effective factors on them preventing the destructive fluctuations of the rate of the foreign currency and transferring the foreign shocks into the domestic economy is of high importance.

Regarding the results derived from the model of estimation, with respect to the increase of the consumer’s price index, the rate of foreign currency increases in the open market and also with respect to the increase of the volume of the exports, the rate of the foreign currency decreases in the open market.
دكترمهدي تقوي دكتريوسف فرجي دكترتيمور محمدي 30 بهمن 1380
عبداله سليماني مديريت علوم بانکی بررسي انتظارات مشتريان ازخدمات بانك كشاورزي شهرتهران(باتكيه بركيفيت خدمات SERVQAL) نوشتار حاضر گزارشي است پژوهشي تحت عنوان بررسي انتظارات مشتريان از خدمات بانك كشاورزي در شهر تهران
(با تكيه مثبت بر كيفيت خدمات SERVQUAL كه از بهمن ماه 1379 آغاز و در ارديبهشت ماه 1381 به پايان رسيد.
مسئله اصلي از ديدگاه محقق در اين پژوهش بررسي فاصله بين انتظارات مشتريان بانك كشاورزي از كيفيت خدمات و خدمات دريافت شده توسط آنها فاصله وجود دارد كه اين شكاف GAP بر ميزان انتظارات برآورده شده مشتريان و در نهايت بر ميزان رضايتمندي مشتريان بانك كشاورزي تاثير مستقيم دارد. بنابراين هدف اصلي تحقيق، شناخت چگونگي رابطه اي است كه كيفيت خدمات مي تواند در ميزان انتظارات برآورده شده مشتريان ايفا نمايد و اينكه آيا اين رابطه در جامعه مورد بررسي به طور معني داري وجود دارد يا خير.
همچنين اهداف ديگر تحقيق، شناخت و ميزان :
1- جواب به انتظارات مشتريان در زمينه سرعت
2- جواب به انتظارات مشتريان در زمينه دقت
3- جواب به انتظارات مشتريان در زمينه اطمينان
4- جواب به انتظارات مشتريان در زمينه امكانات فيزيكي
مي باشد. همچنين در اين پژوهش، نيازها و انتظارات موردنظر مشتريان ارزيابي و پيشنهادهاي لازم براي چگونگي افزايش ميزان انتظارات برآورده شده مشتريان، ارايه گرديد.
در اين پژوهش يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي به صورت زير تنظيم گرديد:
كيفيت خدماتي كه بانك ارايه مي دهد، تفاوت معني داري وجود دارد.
همچنين فرضيه هاي فرعي تحقيق بيان مي دارد كه :
1- بين انتظارات مشتريان در زمينه سرعت و سرعت موجود، تفاوت معني داري وجود دارد.
2- بين انتظارات مشتريان در زمينه دقت و دقت موجود، تفاوت معني داري وجود دارد.
3- بين انتظارات مشتريان در زمينه اطمينان و اطمينان موجود، تفاوت معني داري وجود دارد.
4- بين انتظارات مشتريان در زمينه امكانات فيزيكي و امكانات فيزيكي موجود، تفاوت معني داري وجود دارد.
پژوهش حاضر در شبكه بانك كشاورزي و در سطح شهر تهران صورت گرفته است. براي انتخاب نمونه اي از مشتريان بانك كشاورزي در سطح شهر تهران كه معرف كيفيت و كميت جامعه باشد و نيز اهداف تحقيق را مدنظر قرار دهد و همچنين با توجه به اينكه جامعه آماري شامل 289918 نفر بودند، از تعداد 195 نفر از مشتريان انتظارسنجي بعمل آمد. اين پژوهش در قالب پرسشنامه و مطالعات ميداني صورت گرفت. با توجه به اينكه قلمرو مكاني تحقيق در شهر تهران مي باشد، تعداد 21 شعبه از 66 شعبه موجود در سطح شهر تهران به صورت تصادفي انتخاب و از مشتريان آنها به صورت تصادفي، انتظار سنجش شد. براي دستيابي به نتايج بهتر، شعب مورد بررسي به درجات ممتاز، يك، دو و سه تقسيم بندي شدند. با توجه به اينكه انتظارات شركتها از اشخاص حقيقي متفاوت مي باشد مشتريان موردنظر به دو طبقه حقيقي و حقوقي تقسيم بندي شدند. بنابراين دو نمونه پرسشنامه تنظيم و تعداد 20 پرسشنامه بين شركتها و تعداد 175 پرسشنامه بين اشخاص حقيقي توزيع و جمع آوري گرديد. اطلاعات گردآوري شده از طريق سيستم نرم افزاري spss مورد پردازش قرار گرفت و با استفاده از آزمون t كيه فرضيه ها مورد تائيد و اهميت هر يك از متغيرها در ميزان انتظارات برآورده شده مشتريان محاسبه و بيان گرديده است.
همچنين نتايج ديگر تحقيق نشان مي دهد كه در حال حاضر نيازها و انتظارات مشتريان به ترتيب اولويت شامل، سرعت، احترام، تسهيلات اعتباري، مكانيزاسيون و دقت مي باشد.
با توجه به يافته هاي متنوع پژوهش؛ در فصل چهارم ضمن تحليل اطلاعات، به طور كامل به يافته هاي پژوهش اشاره شده است.
همچنين در فصل پنجم ضمن نتيجه گيري كلي، تلاش شده است كه پيشنهادهاي پژوهش در قالب راهبردهاي مختلف ارائه گردد.
The main issue of this research was; studying the gap between the Bank Keshavarzi's customers' expected degree of quality of the services and the services by them. Therefore, the main goal of this research is understanding that the quality of services can affect the degree of the customers' expectations fulfilled. And furthermore, whether or not there exists such a meaningful relationship in the target society.
Therefore, the main goal of the research is understanding how the relationship of the quality of services can affect the degree of the customers’ expectations fulfilled. And also, whether or not there exists such a meaningful relationship in the target society.

The present research has been carried out in the BK's network and within the limits of 21 selected branches in Tehran. To choose a sample of BK's customers in Tehran, representing the quality and quantity of this society, and also taking the goals of this research into consideration, and considering the statistical sample consisting of 289918 people; 195 customers' expectations were evaluated. The research was carried out in the framework of questionnaires and survey. Since the scope of this research is the location of Tehran, out of 66 present branches in this city, 21 branches were chosen by random and their customers' expectations were evaluated.

The other results of this research also indicate that, at the present time, the priorities of the customers' needs and expectations are: pace, respect, credit facilities, mechanization and accuracy.
دكتر سيدمهدي الواني دكترسيدجيل لاجوردي پرويز ساسان گهر 10 تیر 1381