آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
غلام سوري مديريت علوم بانکی عوامل موثربربهبودساختارمالي بانكهاي تجاري كشور دكترسيدابوالفضل دلقندي دكترمحمود بهمني علي ياسري 29 مهر 1376
حميد سيف اصفهاني مديريت علوم بانکی بررسي ميزان تاثيرهزينه هاي تبليغاتي درنرخ رشدسپرده هاي بانكهاي تجاري مطالعه موردي پنج بانك تجاري(ملي-صادرات-ملت -سپه-تجارت) تحقیق مزبور تحت عنوان بررسی میزان تأثیر هزینه های تبلیغاتی در نرخ رشد سپرده های بانکهای تجاری، با چهار فرضیه به شرح ذیل در 5 فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه اول: هزينه‌هاي‌ تبليغاتي بانكهاي تجاري در ميزان رشد سپرده‌هاي بلند مدت بانك موثر بوده است.
فرضیه دوم:هزينه‌هاي‌ تبليغاتي بانكهاي تجاري در ميزان رشد سپرده‌هاي كوتاه مدت بانك موثر بوده است.
فرضیه سوم: هزينه‌هاي‌ تبليغاتي بانكهاي تجاري در ميزان رشد سپرده‌هاي ارزي بانك موثر بوده است.
فرضیه چهارم: هزينه‌هاي‌ تبليغاتي بانكهاي تجاري در ميزان رشد سپرده‌هاي قرض الحسنه (جاری و پس انداز)بانك موثر بوده است.
اهميت تحقيق بيشتر متوجه قرار گرفتن در آستانه تحولات اقتصادي ايران و جهان، شدت يافتن فعاليتهاي صادراتي (بازرگاني خارجي)، گرايش به حضور موسسات سرمايه‌گذاري خصوصي و غير خصوصي در كشور، صدور مجوز قانوني براي حضور بانكهاي خارجي در مناطق آزاد تجاري و ... مي‌باشد.
جامعه آماری اين تحقيق کليه بانکهای تجاری تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی می باشند.
نمونه گيری در تحقيق حاضر از نوع احتمالی تصادفی ساده می باشد که عبارتند از:
بانک تجارت، سپه، صادرات، ملت و ملی.
ابزار گردآوری در اين تحقيق اطلاعات ثبت شده در صورتهای مالی بانکها و پيوستهای آن و نيز درآمد ملی سرانه، نرخ بهره، نرخ تورم، شاخص نسبت تمرکز و شدت تبلیغاتمی باشد قابل ذکر است منبع استخراج برای نرخ بهره و نرخ تورم و درآمد ملی سرانه آمارهای بانک مرکزی می باشد.
روش تحقيق در اين مطالعه تحليل رگرسيون می باشد که هدف تحقیق بررسی میزان تأثیر تبلیغات در رشد سپرده های بانکهای تجاری می باشد. بنابر اين در تحقيق از يک رگرسيون خطی چند متغيره استفاده شده است. اين تحقيق از نوع کاربردی است.
برای تست فرضيات فوق از آزمون فرضيه روش T – student استفاده شده.
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
در بانک سپه نرخ رشد هزینه های تبلیغات با سپرده جاری ارتباط مستقیم دارد.
در بانک تجارت نرخ رشد هزینه های تبلیغات با سپرده های بلند مدت ارتباط مستقیم دارد.
در بانک ملی نرخ رشد هزینه های تبلیغات با سپرده های ارزی ارتباط مستقیم دارد.
در سایر بانکها (ملت و صادرات) هیچ رابطه مستقیمی یافت نشد.
برخی پیشنهادات مبتنی بر این تحقیق:
1- به تأثیر تبلیغات اینترنتی در افزایش سپرده ها و تسهیلات پرداخته شود.
2- به تأثیر تبلیغات در سودآوری بانکهای تجاری پرداخته شود.
3- از آزمون گرانجر جهت کشف رابطه علیت بین تبلیغات و سپردهای بانکی استفاده شود.
- به تأثیر تبلیغات بر روی مجموع سپرده های بانکها پرداخته شود.
The mentioned research has been examined as an examination in which it examine the rate of effects of advertising charges on growth of commercial banks' deposits, with 4 hypothesis in 5 parts, as follows:
First hypothesis: the advertising charges of commercial banks had been effective on the growth of long – term deposits of bank.
Second hypothesis: the advertising charges of commercial banks had been effective on the growth of short – term deposits of bank.
Tried hypothesis: the advertising charges of commercial banks had been effective on the growth of foreign - charge deposits of bank.
Fourth hypothesis: the advertising charges of commercial banks had been effective on the growth of the money loaned without interest (current – savings) deposits of bank.
The importance of more research is to get under the consideration in the beginning of the world and Iran economic changes, to increase the export activities (foreign commerce), to tend to attendance of official and unofficial institutes which invest in country, issuance of legal ground for attendance of foreign bank in commercial free places and …
The statistical community of the research is including of all the commercial banks, such as: Tejarat, Refah, Sepah, Saderat, Mellat and Melli.
The recent research sampling is a simple accidental possible kind that is include of: Tejarat, Sepah, Saderat, Mellat and Melli banks.
The gathering tools of the research is the information's registered on financial lists of banks and it's attachment and also national per capita income, rate of profit, inflation, indicator of concentration ratio and advertising intensity. It is mentionable that computation source of profit, inflation and national per capital in come is statistics of Markazy bank.
The research way of this study is to analyze the Regression, which is aim of the research to examine effects of advertising in growth of commercial banks' deposits. So, it is used of multiple liner Regression. This is a useful research.
For testing the mentioned hypothesis it is used to examine the T – Student hypothesis testing.
Obtained results of the research are:
Rate of growth on advertising charges has direct relation with the current deposits, in Sepah bank.
Rate of growth on advertising charges has direct relation with the long – term deposits, in tejarat bank.
Rate of growth on advertising charges has direct relation with the long – term deposits, in Meli bank.
No direct relation was found in other banks.
Some offers on the base of the research:
1- It is better to concern to the effects of the internet advertising to increase the deposits and facilities.
2- It is better to concern to the effects of advertising in which the commercial banks are beneficial.
3- It is better to use the Granger test to advertising out the causality relation between advertising and bank deposits.
4- It is better to attend to the effects of advertising in all of the bank deposits.
دكترسيدجليل لاجوردي رافيك نظريان دكتراكبر عالم تبريز 30 بهمن 1386
شراره شريف زاد مديريت علوم بانکی بررسي تطبيقي قدرت خريدكاربردسكه هاي رايج درايران وكشورهاي منتخب استفاده از مسكوك رايج يك كشور همواره جايگاه خاصي در كليه پرداختهاي اتوماتيك و پرداختهاي ديداري و نقدي، دارا مي باشد. چنانچه به تاريخ گذشته مسكوك جهان نظري داشته باشيم، مشاهده خواهيم كرد كه مطابق با قوانين اقتصادي مثل قانون گرشام و همچنين براساس تحولاتي كه در موقع بالا رفتن نرخ تورم و نرخ مبادلاتي فلزات تشكيل دهنده مسكوك و ارزش ذاتي مسكوك بوجود مي آيد. موجب تغيير وضعيت و خروج مسكوك از جريان مبادلاتي مي گردد. لذا همواره مشخصات فني تشكيل دهنده مسكوك در حال تغيير و تحول بوده و بر اين اساس دولت¬ها سعي مي نمايند تا با طرح ريزي صحيح و تجديد نظرهاي دوره اي، مسكوك رايج كشور از كاربرد صحيح و مؤثري برخوردار گردد در اين راستا هدف از تدوين اين رساله بررسي مسائل و معضلات مربوط به مسكوك در رابطه با مسائل ارزبري فراوان، مسائل توزيع، فزوني ارزش ذاتي بر ارزش اسمي و مآلاً سوء استفاده از مسكوك ضرب شده از طرق ذوب كردن آنها و يا تبديل به مصنوعات فلزي ديگر مي باشد. از طرفي جلوگيري از كاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم قدرت خريد كافي جهت انجام مبادلات جاري، تبيين وضعيت جاري مسكوك رايج از طريق بررسي و تحليل مشخصات فني از قبيل وزن، قطر، ضخامت، آلياژ و تركيب فلزات تشكيل دهنده، عمر مبادلاتي و قدرت خريد مسكوك و تطبيق كليه موارد مذكور از مسايل پر اهميت اين پژوهش مي باشد و فرضيات مربوط آن بشرح ذيل تدوين گرديده است.
1- تغيير آلياژ و وزن مطلس به منظور كاهش ارزش مواد بكار رفته، كاربرد مسكوك را در ايران افزايش مي دهد.
2- فزوني ارزش اسمي مسكوك بر ارزش فلزي آنها در كاربرد صحيح مسكوك مؤثر است.
در اين راستا پس از تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به ضرب مسكوك در ساير كشورها و مقايسه آن با مسكوك رايج كشور نتايج ذيل حاصل گرديد:
كاهش وزن و اندازه هاي مسكوك از طريق كاهش قطر و استفاده از آلياژ سبكتر، تغيير در تركيب آلياژي با هدف كاهش ارزش مواد بكار رفته و بهاي تمام شده آنها و در نتيجه فزوني ارزش اسمي بر ارزش ذاتي به منظور بالاتر بردن عمر مبادلاتي مسكوك، موجب پايداري در مبادلات اقتصادي و كاربرد صحيح مسكوك مؤثر است.
از طرفي ضرب مسكوك با افزايش ارزش هاي اسمي و رعايت بالاتر بردن سطح آگاهي مردم جامعه و همزماني ضرب مسكوك و چاپ اسكناس با يك مبلغ اسمي باعث تسهيل بيشتر مبادلات بوده و همچنين رعايت مسائل ايمني و ضد جعل، با در نظرگرفتن استانداردهاي جهاني در طراحي و ضرب مسكوك طلا نيز از سوء استفاده افراد سودجو، جلوگيري بعمل مي ورد. در نهايت تجديد نظرهاي دوره اي در مشخصات فني مطلس هاي رايج و تطابق با مسكوك رايج در كشورهاي پيشرفته جهان باعث ثبات مسكوك در ايران شده و از سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري بعمل مي آورد.
Topic: The comparative survey of purchasing power and the usage of coins in Iran and the selected countries. The usage of coins has important position in the economy of countries and their way of payments which is reflected both in automatic and cash payments. By reviewing the history of coin in the world it is observant that through the economical laws such as Gresham law, and also by the changes happening, caused by inflation and increasing of exchange rate of metals and the real value of coins, constantly the technical specifications of coins are being changed. Due to this fact governments try to plan correct programs and in time changes on coins to prevent economical disadvantages. So the aim of this research is to survey the situation of coins regarding the increasing of payment values, production problems, difficulties in distribution, increasing of real value compared with face value and finally misusing of coins through their melting and changing to other metal goods. On the other hand, preventing of value decrease, affected by inflation, insufficient purchasing power for current purchasing, and stating the existing situation of coins by considering their technical specifications such as weight, dimension, thickness, alloys and the percentage of used metals, at the same time the life duration and purchasing power of coin and comparing of all the above mentioned factors with the similar coins of abroad in the selected countries are the major hypothesis of this research.
On this basis, the below mentioned hypothesis has been compiled:
1. Changing of alloy and weight of coins to decrease the expenses used for the purchased metals and to better usage of coins.
2. Increasing of face value to metal value to effect the true usage of coins.
In this respect, after analyzing of the existing information about minting in other countries and comparing with our current coins, the under given result was obtained; Decreasing of weight and size of coins by using lighter alloys and decreased diameter, changing of the alloy compound to decrease the value of used metals, increasing the face value of used metals. In case to increase the life duration of coins in the market and true use of coins is important.
On the other side, mining of coins with higher face value, for increasing the general knowledge of society and also simultaneous minting and printing of a same denomination with exact face value will ease the transaction. Meanwhile, regarding the international standards in designing of coins, specially gold coins, and considering the security and anti counterfeiting points, will prevent the misusing of the currency.
Finally periodical over viewing of the technical specification on current coins and comparing them with the coins of the developed countries, will bring out stability in power of value and will prevent disabuse of the coins in future.
دكتريوسف فرجي محمدرضا حاجيان علي ياسري 5 اسفند 1383
علي شكري كيا مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثر درجلب رضايت مشتريان وتعيين نقش اهميت دانش شغلي كاركنان دراين زمينه درشعب مستقل بانك ملي ايران دكترمهدي ايران نژادپاريزي دكترمحمدتقي پيش بين پرويز ساسان گهر 31 شهریور 1377
محمدحسين شمالي مديريت علوم بانکی اثرات روشهاي مختلف تامين مالي طرحهاي صنعتي ازطريق سيستم بانكي كشور درميزان موفقيت انها(مطالعه موردي بانك صادرات اذربايجان شرقي) دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكترحميدرضا وكيلي فرد دكترسيدابوالفضل دلقندي 7 اسفند 1375
سيديونس صادقي مديريت علوم بانکی بررسي امكان جايگزيني مشاركت مدني با ساير عقود دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترايرج توتونچيان 4 اسفند 1371
محمدعلي صادقي نژاديان شيرازي مديريت علوم بانکی نقش نهادهاي مالي دررونق سازمان بورس واوراق بهادار تهران (مطالعه موردي بورس لندن) دكتررضا شيوا مهندس شاهين شايان دكترحيدر پوريان 17 بهمن 1373
احمد صادقي مديريت علوم بانکی بررسي وكاربرد اوراق قرضه بين المللي درمديريت ذخايرارزي ايران علي ياسري دكترحميد برهاني مهدي رشيدي 30 بهمن 1378
جواد صادقي زاده بافنده مديريت علوم بانکی بررسي تاثير ابزارهاي بانكي مبتني برعقود شركت وبيع دررشدصنعت خودروسازي ايران طي دوره77-1363(مطالعه موردي شركتهاي خودروسازي ايران خودرو-سايپاوپارس خودرو) حسين حشمتي مولائي دكتريوسف فرجي دكترعبداله طاهري 30 بهمن 1380
شهين صبوري مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثردرسوددهي بانكهاي تجاري(مطالعه موردي بانك ملت75-1359) دكتر حميد ديهيم دكتريوسف فرجي حسين حشمتي مولائي 26 شهریور 1376