آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
مسعود صفرزاده نساجي مديريت علوم بانکی بررسي هزينه واقعي تامين منابع واقعي بانكها ورابطه آن بادرامدحاصل ازاعطاي تسهيلات طي سالهاي 77-1373(مطالعه موردي بانك ملي ايران) دكتر يوسف فرجي دكترمحمود بهمني دكترسيدعلي اصغر هدايتي 30 بهمن 1379
فرهاد طاهرلو مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثربرسرمايه گذاري بخش خصوصي درايران طي دوره82-1350 هدف اصل تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه¬گذاري بخش خصوصي در ايران طي سالهاي 1382- 1350 بوده است. در اين تحقيق سعي شده است با توجه به الگوهاي طراحي شده در زمينه بررسي رفتار سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه، الگوي مناسبي جهت تعيين عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران مورد استفاده قرار گيرد. براي اين منظور از دو سناريوي مختلف استفاده گرديده و جهت تخمين از روش حداقل مربعات معمولي OLS استفاده نموده ايم.
در سناريوي اول متغيرهاي توضيحي شامل توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ بهره حقيقي، هزينه اجاره سرمايه، مخارج كل دولت، مخارج عمراني دولت، سرمايه گذاري بخش دولتي، تسهيلات اعطائي به بخش خصوصي، نوسانات حجم دلاري واردات، مقياس نرخ ارز و درجه بي ثباتي در حجم پول در نظر گرفته شده است و در سناريوي دوم علاوه بر متغيرهاي مذكور، از متغيرهاي جانشين نظير "تغييرات در تعداد جهانگردان وارد شده به كشور"، "تعداد جرائم به ازاي هر هزار نفر"، "تعداد نشريات موجود به ازاي هر ميليون نفر" و "نسبت مشاركت مردم در انتخابات" به منظور تعيين رفتار سرمايه¬گذاري بخش خصوصي در ايران استفاده شده است.
بررسي¬هاي به عمل آمده نشان داد كه، رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، سرمايه گذاري بخش دولتي، اعتبارات اعطائي به بخش خصوصي، بي ثباتي در حجم پول، تغييرات در مقياس نرخ ارز، امنيت اجتماعي و سياسي و آزادي هاي اجتماعي و سياسي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران اثر معني داري داشته است.
Main purpose of current research is considering effective factors of private section investment in Iran during 1971-2003.
It is tried referring designed patterns for considering behavior of investment in private section in developing countries; suitable pattern can be used to appoint effective factors on investment of private section. In this regard two scenarios and OLS method for measuring have been used.
First scenarios, explanatory variables are included, gross domestic production, inflating rate, net profit rate, charge of capital loan, government expenditure, civil costs of government, governmental section investment, granted facilities to private section, exchange amount fluctuation of importing, exchange rate and instability of amount of money.
But second scenarios is in addition to mentioned variables some other substation variables have been used in order to being consider as follow: “changes in number of tourists who visit the country”, “number of criminal for every 1000 one”, “number of publications for every million one” and “average of participation of people in elections”.
Some consideration showed that increasing of gross domestic production, inflating rate, governmental investment, credit to private section, instability of amount of money, changes in exchange rate, political-social safety and freedom, on investment of private section have meaningful effect in Iran.
دكتريوسف فرجي دكترغلامعلي فرجادي دكترتيمور محمدي 1 تیر 1384
علي طرزعلي مديريت علوم بانکی بررسي ساختار عملكرد بانك جهاني وتحليل وارزيابي روابط مالي ايران بااين بانك دردوران پس ازانقلاب اسلامي دكترقاسم صالح خو علي ياسري عباس شهيار 30 بهمن 1380
سيدرضا علوي مديريت علوم بانکی بررسي امكان بكارگيري ابزارهاي جديدمالي درمديريت ذخايرارزي ايران علي ياسري سعيد نيازي دكترسيدابوالفضل دلقندي 31 شهریور 1378
اسماعيل عليزاده آذر مديريت علوم بانکی ارزيابي تاثيردوره هاي اموزشي بانكداري اسلامي بركارائي كاركنان بانكهادراجراي عمليات بانكي بدون ربا 1. The goal of the research: Examining a collection of accepted Scientifical hypotheses for studying the effective factors on the independency of the Central Bank of Iran (CBI).

2. Sampling method: Systematic random.

3. Research method: Descriptive and surveying.

4. Measurement tools: Questionaries containing 5 choices with Likert Scale.

5. Research plan:

6. General Conclusion: There is a relationship (trend) between the independency of CBI and the following Variables:

a. Inflation control and stability of prices

b. Financial discipline of government

c. Norms of choosing the Head (of CBI)

d. Composition of the members of the Money and Credit Council.

E. Bank privatization and improvement of the money and banking laws.

The guidance teacher's opinion: It is suitable to be printed in the research letter of the university.
دكترغلامعلي سرمد دكترمهدي ايران نژادپاريزي پرويز ساسان گهر 18 مهر 1373
شهرزاد فرجي مديريت علوم بانکی محاسبه ريسك نرخ بهره (سود)وتاثيران برسوداوري بانكهامطالعه موردي بانك سپه طي سالهاي85-1375 بانكداري در دنياي كنوني با تغييرات سريع و پيچيده‌اي مواجه است. در اين ميان بانك‌ها براي حفظ بقا و رشد سازمان تابعه خود مي‌بايد درك دقيقي از انواع ريسك‌هاي پيش رو داشته و براي كنترل آن تلاش كنند. يكي از انواع ريسك‌هايي كه فرآروي سيستم بانكي و موسسات مالي است، ريسك نرخ بهره (سود) است كه عبارت است از زيان بالقوه ناشي از تغييرات نرخ سود. هنگامي كه نرخ بهره (سود) درحال نوسان است درآمدها و مخارج بانك همانند ارزش اقتصادي دارايي‌ها و بدهي‌ها، دچار تغيير مي‌شوند. تاثيرات چنين تغييراتي درآمد و مخارج را دستخوش تغيير مي‌كند كه در نهايت ريسك نرخ بهره (سود) موجب، سود و يا زيان بانك مي‌شود.
در اين پژوهش ريسك نرخ بهره (سود) بانك سپه طي سال هاي 1385-1375 محاسبه و تاثير آن بر سودآوري بانك بررسي شده است. در ادامه، ابتدا تكنيك‌هاي محاسبه ريسك نرخ بهره (سود) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس براي محاسبه ريسك نرخ بهره از روش شكاف (GAP) استفاده مي‌شود. در واقع روش شكاف به يك سؤال پاسخ مي‌دهد و آن اينكه: چنانچه نرخ بهره تغيير كند چه تاثيري بر هزينه يا درآمد بهره‌اي و يا خالص درآمد بهره‌اي خواهد گذاشت. براين اساس در بازه زماني 1385-1375 مثبت بودن دارايي‌هاي حساس به نرخ به بدهي‌هاي حساس به نرخ(شكاف) نشان مي‌دهد كه اگر نرخ بهره افزايش(كاهش) يابد سودآوري بانك نيز فزايش(كاهش) مي‌يابد، ليكن اسپرد و شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي CPIتاثير معناداري بر خالص درآمد بهره‌اي در قلمروي زماني مورد بررسي نداشته است، اين امر ناشي از سياست سركوب مالي در سال‌هاي مورد بررسي بوده كه منجر شده اسپرد با نوسانات كمي(حدود1/0) مواجه شود.
Nowadays the banking industry is faced with complicated and rapid changes. Among these changes banks managers should have a precise understanding of difficult types of risks in order to survive their organizations and maintain their development.
One of risk that the banking system and financial institutions are faced with is interest rate risk which is the potential losses due to interest rate movements.
In this research, the interest rate risk of Sepah bank during years 1375-1385 is measured and its effect on the bank profitability is studied.
The study shows that if the interest rate increases (decreases); the bank profitability will increase (decrease), but the spread and the generic index of commodity prices and customer services CPI have not had any meaningful effect on the net interest income in the above-said time period.
دكترداود سوري محمد اميدي نژاد صمد كريمي خاتون ابادي 20 آبان 1386
سعيد فرخندي سرخابي مديريت علوم بانکی بررسي مقابله اي اعتبارات اسنادي الكترونيكي ومكتوب بارويكردكاربردي دربانك ملي ايران هسته اصلي اين تحقيق مقررات ارائه الکترونيکي اسناد(eUCP)ميباشد که از 12 ماده هم تراز و تطبيقي با UCP تشکيل ميگردد. دو ماده اول در خصوص ارتباط eUCP و UCP و روش بکارگيري و استناد اين قوانين ميباشد. ماده سوم بخش مفهومي و معنايي را مشتمل ميگردد که ابتدا به بيان معاني اصطلاحاتي از UCP ميپردازد که در محيطهاي الکترونيکي از مفهوم متفاوتي برخوردارند. در مرحله بعد اصطلاحاتي که خاص eUCP ميباشند ، تشريح ميگردند. پس از آن ، مقررات با ترتيبي منطقي تحت يک ارائه الکترونيکي به ترتيب : فرمت ، نحوه و چگونگي ارائه اسناد ، نحوه بررسي اسناد و اعلاميه رد اسناد مطرح ميگردند . سه ماده بعدي شرايط اسنادي منحصربفردي را بررسي مينمايد که خاص يک محيط الکترونيکي است و بطور مشخص اسناد اصل و کپي ، تاريخ صدور اسناد و امور مربوط به حمل را طرح مينمايد. دو ماده آخر به موضوع تخريب پيامهاي الکترونيکي و عدم قبول مسئوليت تحت ارائه الکترونيکي اسناد مي پردازد. به منظور فهم و شناخت بيشتر مقررات ارائه الکترونيکي (eUCP) و تاثيري که بر عمليات اعتبارات اسنادي دارند ابتدا هر يک از بندهاي eUCP بصورت کلي مورد بحث قرار گرفته و کاربرد اين مفاهيم و ارتباط آن با مواد مرتبط در UCP بررسي ميگردد. در مرحله بعد ارجاعي متقاطع با ديگر منابع و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي که در ارتباط با eUCP متاثر ميگردند نظير ISP، URDG و ديگر قوانين مرتبط و حقوقي صورت خواهد گرفت همچنين محيطهاي الکترونيکي ، ساختار و نحوه عمل در ارتباط با اسناد الکترونيکي از موضوعات اساسي مورد بحث ميباشند . The electronic supplement to UCP, ICC's universally used rules on letters of credit, came into force in April 2002. Termed eUCP, the supplement is expected to revolutionize the way documentary credits are used by permitting electronic or part-electronic presentations of documents.
This important advance in letter of credit practice allows transition from paper to the electronic medium to take place with minimum disruption of existing institutions and concepts.
The eUCP was organized to parallel UCP. Its first two Articles relate to the relationship of the eUCP to the UCP and the method of incorporating the rules. The third Article contains a definitional section, first redefining those terms common in the UCP that have different meanings in the electronic environment, and second, defining those terms that are unique to the eUCP itself. Thereafter, the rules follow the logical order of presentation under a eUCP credit: format, presentation, examination and notice of refusal. The next three Articles consider unique documentation situations that require different rules in an electronic environment, namely originals and copies, dates of issuance, and transport. The last two Articles address the corruption of electronic records and add a disclaimer of liability under eUCP.
دكترحسين سيدالماسي محمدرضا جواديان حسيني دكترعليرضا مسعودي 14 آذر 1386
مهيار فرخياني مديريت علوم بانکی بررسي ارتباط ساختاردارائيهاي موزون شده برحسب ريسك بانكهاباشاخص ريسك وبازده انها در تحقيق حاضر ارتباط ساختار دارايي هاي موزون شده با ريسك بانك ها با شاخص ريسك و بازدهي آنها مورد مطالعه قرارگرفته است. بر پايه ادبيات مديريت ريسك و بر اساس مدل هنان و هانوك سال(1988) ابتدا شاخص ريسك محاسبه شده است و سپس ارتباط بين شاخص بدست آمده با دارايي هاي موزون شده با ريسك بانك ها مطابق با طبقه بندي دارايي ها كميته بال مورد آزمون قرار مي گيرد. در این پژوهش معنی دار بودن ارتباط ساختارداراییهای بانكها به تفکیک خصوصی و دولتی و همچنین به تفکیک تخصصي وتجاری با شاخص ريسك آنها آزمون می شود.
نتایج تحقیق حاکی از ارتباط ترکیب دارائیهای بانکها با شاخص ریسک آنهاست بطوریکه هر چه سطح دارائیهای پر ریسک در بانکها بالاتر رود، ریسک آنها نیز متناسب با آن افزایش می یابد.نتیجه مقایسه شاخص ریسک و بازدهی بانکهای دولتی و خصوصی بیانگر وجود ارتباطی معنی دارتر بین این دو پارامتر در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی است ، به نحویکه بانکهای خصوصی در سطح ریسک مشابه با بانکهای دولتی ، بازده بیشتری تحصـــیل می نمایند. نتیجه مقایسه شاخص ریسک و بازدهی بانکهای تخصصی و تجاری نشان می دهد بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از بازدهی مناسب تر برخوردار هستند.
In this research, the relation between structure of assets, weighted in terms of risk, and banks risk-return index is examined. Based on reviewed literature of risk management and Hannan and Hanweck (1988) empirical model, risk index is initially calculated and then the relation between the obtained index and the assets, weighted in terms of risk, is examined according to the categories of assets proposed by Basel committee. In this research meaningfulness of correlation between asset structure and risk index of banks is tested regarding private, state owned, commercial and industrial banks.
Results show that there is meaningful relation between structure of assets in banks and risk index. Whenever the level of risky assets increases, the total risk index of bank goes up. The comparison of risk-return index of private and state owned banks illustrates, there is more meaningful correlation between risk and return in private banks rather than state owned banks. In other words, at the same level of risk private banks get more return. Moreover, it is shown that industrial banks gain more return in comparison with commercial banks.
دكترداود سوري مهندس حامد شادكام محمد اميدي نژاد 30 بهمن 1386
كمال فرهمند مديريت علوم بانکی تاثير سودحاصل ازطرحهاي سرمايه گذاري بانكهابرتصميم گيري پذيرش طرحهاي مذكور دكترسيدحسين مهدوي نجم ابادي دكترجمشيد پژويان دكترمحمود بهمني 25 شهریور 1376
محسن قائمي نژاد مديريت علوم بانکی بررسي اثرات متقابل نرخ تورم ونرخ ارزدرايران هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات متقابل نرخ تورم و نرخ ارز درایران می باشد.
تحقیق حاضر به روش اقتصاد سنجی و با استفاده از آمار اقتصاد ایران طی سالهای 1384-1352 انجام گرفته است .در اين بررسي از مدل معالات همزمان براي توضيح تغييرات همزمان تورم و نرخ ارز استفاده شده است . نتایج برآوردها نشان مي دهد كه یک رابطه معنی دار بين نرخ ارز و تورم وجود دارد.
The main objective of this research is to study the interrelation of inflation rate and exchange rate in Iran .The present research is an econometrics study Iranian economy during 1973-2005.The study uses a simultaneous equation model to describe the inflation and exchange rate comovements .The estimation results indicate that the relationship between exchange rate and inflation is statically significant. دكترداود سوري مهندس حامد شادكام دكترغلامرضا كشاورزحداد 30 بهمن 1386