آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
سيدمهدي قاضي ميرسعيد مديريت علوم بانکی تاثيرنقش پرداخت تسهيلات بانكي درافزايش سطح اشتغال درروستاها(مورد مطالعه بانك كشاورزي) دكتراكبر كرباسيان دكتريوسف فرجي حسين حشمتي مولائي 30 شهریور 1379
مسعود قرائتي مديريت علوم بانکی بررسي تاثيرمتغيرهاي كلان اقتصادي بركل تسهيلات بخش وارداتي سيستم بانكي78-1365 از آنجاييكه يكي از ابزارهاي تزريق پول به جامعه و گردش چرخه اقتصاد، اعطاي تسهيلات به واحدهاي بازرگاني، خدماتي و توليدي است و با توجه به اينكه بانكها نقش اصلي را در تأمين منابع مالي جامعه ايفاء مي نمايند، بررسي عواملي كه بر ميزان تقاضاي تسهيلات از بانكها تأثير گذارند، شناخت دقيقي از عملكرد بانكها در مقاطع زماني و وضعيتهاي خاص اقتصادي به دست خواهد داد تا با درنظر گرفتن اين عوامل سيستم بانكي كشور بتواند سياستهاي لازم را به موقع به مورد اجرا گذارد.
لذا در اين تحقيق با جمع آوري اطلاعات و آمار سالهاي (1378-1365) اثر متغيرهاي كلان اقتصادي شاخص قيمتها، درآمد نفت، نرخ ارز، حجم نقدينگي و توليد ناخالص داخلي را بر كل تسهيلات اعطايي و تسهيلات بخش وارداتي در كل سيستم بانكي با استفاده از روش اقتصاد سنجي، ضرائب رگرسيوني برآورد شده و نتايج ذيل از تجربه و تحليل داده ها بدست آمده اند:
1- تغييرات در شاخص قيمتها بر كل تسهيلات اعطايي و تسهيلات اعطايي بخش واردات تأثير معكوس مي گذارند.
2- تغييرات درآمدهاي نفتي بر كل تسهيلات اعطايي و تسهيلات وارداتي تأثير مستقيم مي گذارند.
3- نوسانات نرخ ارز بر تسهيلات اعطايي به بخش واردات تأثير عكس مي گذارند.
4- حجم نقدينگي بر ميزان كل تسهيلات اعطايي و تسهيلات اعطايي به واردات تأثير مستقيم مي گذارند.
5- توليد ناخالص داخلي بر تسهيلات اعطايي و تسهيلات وارداتي تأثير مستقيم مي گذارند.
Since one of the instruments of injecting money into the society and running the economic cycle is the provision of facilities to the commercial, service and production units and regarding the main role of banks in providing the financial resources in the society, this will give us the accurate understanding of the performance of banks in the periods of time and in the particular economic situations. Then, by considering these parameters, the banking system of the country can carry out the necessary policies in time.
Therefore, in this research, by gathering the information and the statistics of the years of (1986 to 1999), the effect of the variables of the macro- economic price indexes, the petroleum revenue, the rate of foreign currency, the volume of liquidity and the Gross Domestic Production (GDP), in all facilities provided and the facilities in the import section in entire banking system, with the application of the econometrics, the coefficient of regression were estimated and the following results were obtained through data analysis:
1. The change in the price indexes have a reverse effects in all provided facilities and the facilities in the import section.
2. The changes in the revenues of petroleum have effect in the whole facilities provided and the facilities in the import section directly.
3. The fluctuations of the rate of the foreign currency have a reverse effect in the import section.
4. The volume of liquidity has a direct effect in the whole facilities provided and the facilities provided for the import section.
5. The GDP has a direct effect in the facilities provided and the import facilities.
دكترمهدي تقوي علي ياسري حسين حشمتي مولائي 31 شهریور 1380
بهرام قرباني خيره مديريت علوم بانکی بررسي عقدجعاله ومحدوديتهاي كاربردي ان درنظام بانكي كشور(مطالعه موردي بانك صادرات ايران) دكترسيدعلي اصغر هدايتي دكتريوسف فرجي حسين حشمتي مولائي 19 شهریور 1379
مهرداد كامكارصالحي مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثردراستقلال بانك مركزي دكتراكبر كرباسيان علي ياسري دكترسيدعلي ابوالفضل دلقندي 30 شهریور 1379
مستانه كفايتي مديريت علوم بانکی بررسي رابطه سپرده هاي مدت دار بانكي وتوزيع درامدطي دوره81-1348 تبيين ارتباط متقابل بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد، از مباحث پر اهميت اقتصادي در دنياي امروزي است. از آنجاكه لازمه رشد اقتصادي انباشت سرمايه مي باشد، لذا تبيين چگونگي ارتباط بين توزيع درآمد و پس انداز خانوارها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. يكي از شقوق پس انداز در اقتصاد همه كشورهاي جهان، سپرده هاي بانكي مي باشد. تا اوايل دهه 1990، اكثر قريب به اتفاق اقتصاددانان بر اين عقيده بودند كه نابرابري درآمد و ثروت انگيزه لازم براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي را فراهم مي كند. ديدگاه فوق، مبتني بر نظريه هايي بود كه در دهه 1950، كوزنتس و كالدور ارائه كردند. اقتصاددانان كلاسيك از قديم اعتقاد داشتند كه رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد مقدور نيست. آنان معتقد بودند كه يكي از شرايط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدهاست. لذا رشد اقتصادي وابسته به پس انداز گروه هاي پردرآمد جامعه كه اساس سرمايه گذاري را فراهم مي كنند، خواهد بود. امروزه برخي از اقتصاددانان مدعي شده اند كه نابرابري ممكن است براي رشد اقتصادي زيان بخش باشد. در اين تحقيق براساس مباني نظري برگرفته شده از ارتباط رشد اقتصادي و توزيع درآمد، ارتباط بين توزيع درآمد و سپرده هاي بانكي طي دوره 1381-1348 مورد بررسي قرار گرفته است.
سپرده هاي مدت دار بانكي در اين تحقيق به عنوان معياري از پس انداز مورد استفاده قرار گرفته است و هدف اصلي آن تبيين ارتباط متقابل بين سپرده هاي مدت دار بانكي با ضريب جيني (به عنوان معياري از توزيع درآمد) و همچنين ساير متغيرهاي مستقل مانند: توليد خالص ملي، نسبت افراد زير ده سال، نسبت افراد بالاي شصت و پنج سال و نرخ موزون سود سپرده هاي مدت دار بانكي مي باشد و به عبارتي اين تحقيق درصدد پاسخگويي به اين سؤال مي باشد كه در شرايط حاضر اقتصاد ايران، توزيع درآمد چه تأثيري بر سپرده هاي مدت دار بانكي دارد؟
The interaction between economic growth and income distribution is one of the great importance in the current economic world. Since achieving growth requires capital formation, thus the study of income distribution and household savings deem necessary. By early 1990, most economists believed that income inequality motivates capital formation and growth accordingly. This opinion was based on the views of Kuznets and Kaldor in 1950’s. Classic economists were of opinion that one of the conditions required for rapid economic growth is increase in income inequality. Therefore, economic growth will depend on the savings of high-income groups. Nowadays, certain economists claim that the inequality may be disruptive for economic growth.
In this research, based on the theoretical issues related to economic growth and income distribution, the relationship between income distribution and banking deposits, studied during 1348-81.
Term- investment deposits regarded as an indicator of savings in this research and it primarily aimed at determining the relationship between banking term-investment deposits with Gini coefficient (as an indicator for income distribution) and also other independent variables such as: NNP, ratio of persons under 10 years old, ratio of persons above 65 years old and banking profit rate (weighted average rate) of term- investment deposits.
The present study intends to provide answer to the following question: “What is the effect of income distribution on banking term-investment deposits?”
دكتريوسف فرجي دكترغلامعلي فرجادي دكترفريدون اهرابي 26 تیر 1384
رضا گودرزي مديريت علوم بانکی تحليل هزينه فايده بانكداري الكترونيك دربانك صادرات ايران84-1380 تحقيق حاضر، هزينه ـ فايده بانکداري الکترونيک در بانک صادرات ايران طـي‌سال‌هاي 1380 الي 1384 را تحليل مي‌نمايد .
فرضيه تحقيق ،رابطه بين هزينه‌هاي ناشي از اجراي بانکداري الکترونيکي در بانک صادرات ايران (سپهر) و درآمد عملياتي بانک در سال‌هاي 1380 تا 1384 را مورد مطالعه قرار مي دهد.
چهار سوال در تحقيق مطرح گرديده است :
1. چه بخشي از هزينه‌هاي بانکداري الکترونيک مشهود و قابل محاسبه است ؟
2. چه بخشي از درآمدهاي بانکداري الکترونيک مشهود و قابل محاسبه است ؟
3. چه بخشي از درآمدهاي بانکداري الکترونيک نامشهود و در نتيجه محاسبه آن دشوار يا غيرقابل محاسبه است ؟
4. آيا درآمدهاي ناشي از اجراي بانکداري الکترونيک در دوره زماني تحقيق، هزينه‌هاي اجراي طرح را پوشش داده است ؟
آزمون فرضيه تحقيق، براساس تحليل همبستگي، رابطه مثبت بين درآمدهاي عملياتي بانک و هزينه‌هاي سپهري ( 975/0 = r) را نشان مي‌دهد . اين موضوع از خصوصيت توانمندسازي فناوري اطلاعات ناشي مي‌شود .
سرانه هزينه هر تراکنش، از ابتداي طرح بطور سالانه کاهش يافته و اين کاهش ناشي از افزايش تعداد تراکنش‌ها بوده است . همچنين با سپهري شدن کليه شعب، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يافته و هر دو عامل ، افزايش تعداد تراکنش ها وكاهش هزينه‌ها ، موجب كاهش هزينه سرانه تراکنش مي‌گردد .
اگرچه درآمدهاي قابل محاسبه سپهر در سال پاياني دوره زماني تحقيق (سال 1384) حدود 30 درصد هزينه‌هاي سپهر را پوشش مي‌دهد ليکن به نظر محقق با احتساب صرفه‌جويي‌هاي ناشي از درآمدهاي غيرملموس و کاهش هزينه‌ها، استقرار سپهر در بانک صادرات ايران با رويکرد
هزينه ـ فايده، مثبت بوده است و با توجه به نتايج تحقيق، طرح سپهر ازسال 1387 کاملا" سودآور خواهد بود.
This research investigates cost-benefit analysis (CBA) of electronic banking project in Bank Saderat Iran (Known as Sepehr) during 1380 through 1384 .
Research hypothesis is about whether there is any positive relationship between cost of Sepehr project and its revenue during the period mentioned.
Four questions of research are :
1. Which part of Sepehr expenditure is tangible and measurable?
2. Which part of Sepehr revenue is tangible and measurable ?
3. Which part of Sepehr revenue is intangible and therefore it is immeasurable or difficult to measure ?
4. Does revenue resulting from Sepehr system cover its cost during the year 1380 through 1384 ?
Research hypothesis test, based on Correlation Analysis, shows a positive relationship between Bank revenues and Sepehr costs(r=0.975). This is because of enabler characteristic of information technology(IT).
From the beginning of the project, cost per transaction has decreased annually. Reduction in the cost per transaction resulted from increasing number of transactions in the system . Also, by establishing Sepehr system in all Bank branches, investment expenditures decreases. Regarding these two factors in general , cost per transaction in Sepehr reduces more.
Though measurable revenues of Sepehr system covers about 30 percent of its costs at the year of 1384, spread of the system in the Bank network is recommended , because research results show the system will be profitable by the year 1387.
دكترپرويز هوشمندان دكترمحمد طبيبيان دكترسيدعلي اصغر هدايتي 9 اردیبهشت 1386
بيژن محسني كوهنجاني مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثربرانتصاب مديران (پايوران) دربانك سپه نيروي انساني كارآ، مهمترين سرمايه هر سازمان است. نيروي انساني را بهترين عامل توليد و گرانبهاترين دارايي هر سازمان مي دانند. يكي از مؤثرترين عواملي كه نقش بسزايي در رشد و توسعه يك سازمان دارد، كيفيت نيروي انساني آن است كه بايد فوق العاده مورد توجه قرار گيرد. پيداكردن روشهايي براي بالابردن بهره وري كاركنان موجب تسريع و پويايي امور مي شود و همين روشهاست كه بايد جنبه كاربردي موفقي در سازمان داشته باشد. اگر دارايي هاي يك سازمان در قرن بيستم تجهيزات توليدي آن بود، در حال حاضر مي توان گفت كه ارزشمندترين دارايي يك مؤسسه سده بيست و يكمي اعم از تجاري و غيرتجاري كاركنان با تجربه و مجهز به دانش روز و داراي انگيزه و بهره وري بالا خواهد بود.
استفاده مطلوب از منابع انساني متكي به اقداماتي است كه براي حفظ و صيانت جسم و روح كاركنان سازمان بعمل مي آيد. كارآيي و اثربخشي سازمان نيز تا حد قابل ملاحظه اي به نحوه مديريت و كاربرد صحيح و مؤثر منابع انساني بستگي دارد. مديريت صحيح و مديران لايق و كارآمد نيز نتيجه پرورش نيروها و انتصاب افراد كارآمدي است كه چرخ عظيم سازمان را در يد خود داشته و چرخش آن را هدايت مي كنند. ضرورت انتصاب صحيح افراد و رعايت شايسته سالاري به جاي رابطه مداري، بواسطه ارتباط تنگاتنگ اين موضوع با مديريت و در نتيجه سرنوشت سازمان، تاكنون ذهن بسياري از طرفداران مديريت منابع انساني و رفتار سازماني را به خود معطوف داشته است و همواره از بهينه كردن سيستم مديريت سازمانها صحبت شده است. اين تحقيق نيز در راستاي همين مطلب با عنوان "بررسي عوامل مؤثر بر نظام انتصاب مديران (پايوران) در بانك سپه" ارائه گرديده است. اين تحقيق مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول شامل كليات تحقيق، فصل دوم مروري بر ادبيات تحقيق، فصل سوم طرح تحقيق، فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات و فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادها مي باشد.
هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت فعلي انتصابات در بانك سپه از ديدگاه كاركنان و مقايسه آن با واقعيت امر است و بررسي اين موضوع كه تا چه اندازه شايسته سالاري ملاك انتصابات است. فرضيه تحقيق عبارت است از "شايسته سالاري ملاك انتصاب مديران در بانك سپه است "براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر بررسي ميداني و مطالعات كتابخانه اي كه در بخش ادبيات تحقيق ضرورت داشت، از پرسشنامه اي دو قسمتي كه قسمت اول آن شامل چهار سئوال مربوط به واقعيتها و قسمت دوم آن شامل بيست پرسش مربوط به طرز تلقي كاركنان از وضعيت موجود است، نيز استفاده شده است. قابليت اعتبار پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و ديگر اساتيد اهل فن و بعضي از رؤساي با تجربه ادارات بانك و قابليت اتكاي آن نيز هم از طريق تكنيك آزمون مجدد و هم به كمك ضريب آلفاي كرونباخ توسط رايانه تأييد گرديده است. تعداد افراد نمونه سيصد نفر است كه از بين كليه كارمندان بانك سپه در سراسر كشور انتخاب شده اند. نرخ بازگشت پرسشنامه 267 نفر (89%) بوده كه از نظر آماري نرخ قابل قبولي است. در تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده و كليه اطلاعات به كمك جدول فراواني و نمودارهاي دايره اي توصيف شده اند. به علت مشخص نبودن انحراف معيار جامعه و همچنين آماره آزمون مورد نياز (ميانگين) براي آزمون فرضيه از روش آزمون فرضيه T-Student كمك گرفته شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد كه حدود 63% از افراد نمونه عوامل موردنظر را در انتصاب مديران در سطح زياد و خيلي زياد مؤثر مي دانند. ميانگين نمرات 52/64 بود كه نشان از رضايت نسبي كاركنان از وضعيت فعلي نظام انتصابات در بانك سپه دارد. با توجه به اين اعداد و ارقام و نتيجه حاصل از آزمون فرضيه تحقيق، دليلي براي رد فرضيه تحقيق مشاهده نشد. بر پايه اطلاعات موجود و مطالعه پرونده يكسري از افرادي كه در يك مقطع زماني مشخص ارتقاي درجه داشتند و با در نظر گرفتن پاسخهايي كه به دو پرسش باز پاياني پرسشنامه داده شده و بويژه مطالعات و اطلاعات شخصي محقق پيشنهادهايي نيز در فصل نتيجه گيري و پيشنهادها (فصل پنجم) ارائه شده است.
The efficient human resource is the most significant capital in any organization. Human resource is known as the best factor of production and the most precious asset of an organization. One of the most effective factor having great role in the development and growth of an organization is the quality of its human resource to which extra- ordinary attention must be given.
The need of precise appointment and complying with the merit system, instead of using connections, due to its close relationship to the management and consequently to the fate of the organization, so far, has occupied minds of many supporters of human resources management and organizational behavior. The optimization of the organization management has always been discussed. This research, therefore, in line with the very same issue, the study of factors affecting "the system of appointing managers in Sepah Bank," has been presented. This analysis consists of five chapters. The first chapter covers the general issues of the research, the second is paid to the review of the literature of this research, the fourth covers the data analysis and the fifth is given to the conclusion and comments.

The purpose of this research is studying the current condition of appointments in Sepah Bank from the employees’ points of views, comparing them with the facts and finally studying, to what extent, the appointment of the managers in Sepah Bank, is based on the merit system. The hypothesis of this research is: "Appointment of managers in Sepah Bank is based on the merit system". To collect data, in addition to the field study and the library studies, necessary in the literary part of the research, a two- section questionnaire was used. The first section includes 4 questions pertaining to the facts and the second includes 20 questions in relation to the employees’ opinions over current situation.
The data analysis indicates that about 63% of the population in the sample graded the factors, affecting the appointment of managers as high and very high. The mean of the marks was 64.52 indicating employees comparative satisfaction about the current appointment system in Sepah Bank. With regard to these figures and the result derived from testing the hypothesis of this research, there was no reason observed for rejecting this research hypothesis. Based on the available data and the study of the records of a group of employees, promoted at certain period of time, and furthermore, considering the answers given to the two final questions in this questionnaire, and the researchers’ personal information, in particular, some comments are presented in the chapter of conclusions and comments.
دكترمهدي ايران نژادپاريزي دكترسيدجليل لاجوردي پرويز ساسان گهر 29 مهر 1381
باقر محقق طوسي مديريت علوم بانکی بررسي تاثيرتغييرنرخ سود سپرده هاي بلندمدت درتجهيزاين منابع درسطح كشور دكتريوسف فرجي دكترمحمود ختائي دكتراسداله منجمي 30 بهمن 1379
ايرج مقامي زاده مديريت علوم بانکی بررسي پيامدهاي رفتاري كاركنان درصورت واگذاري قسمتي ازسهام بانكهاي دولتي به كاركنان مورد مطالعه بانك صادرات ايران نوشتار حاضر گزارشي است پژوهشي تحت عنوان «بررسي پيامدهاي رفتار كاركنان در صورت واگذاري قسمتي از سهام بانكهاي دولتي به كاركنان (مورد بانك صادرات)» كه از مهر ماه 1381 آغاز و در شهريور ماه 1382 به پايان رسيد. مسئله اصلي از ديدگاه محقق در اين پژوهش اين بود كه با دولتي شدن بانكها روشهاي مناسب در مديريت بانكداري در ايران به فراموشي سپرده شده و انگيزه هاي ابداع و نوآوري كاركنان بانكها از ميان رفته است. بنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر اين است كه با استفاده از تجربيات بانك صادرات ايران در گذشته كه سهامدار بودن كاركنان از عوامل رشد و توسعه و موفقيت بانك صادرات بود بستر لازم براي موفقيت در رسيدن به اهداف سازماني (بانك) و همچنين رفاه مادي و آرامش فكري كاركنان بانك ها فراهم شود. در اين پژوهش بطور همزمان از دو روش متفاوت جمع آوري اطلاعات (كتابخانه اي و پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق، كل كاركنان بانك صادرات تهران مي باشد كه 7000 نفر مربوط به صف و 3369 نفر مربوط به ستاد و جمعاً 10369 نفر مي باشند. اندازه نمونه با در نظر گرفتن نسبتهاي مساوي موفقيت و عدم موفقيت و سطح اطمينان 95% بدين شرح محاسبه شده است: n= ((N.t^2 )(p.q))/((N.d^2 )+(t^2 pq))
كه در آن N تعداد عناصر جامعه آماري، t توزيع آماره، p نسبت موفقيت، q نسبت عدم موفقيت و d فاصله اطمينان مي باشد. در اين پژوهش يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي بدين صورت تنظيم گرديده است: فرضيه اصلي پژوهش بيان مي دارد كه سهيم كردن كاركنان در سهام بانك سودآوري بانك را افزايش مي دهد و پنج فرضيه فرعي پژوهش بيان مي دارد كه سهيم كردن كاركنان در سهام بانك موجب افزايش 1) كارآيي كاركنان 2) ارائه خدمات بانكي بهتر 3) خلاقيت و نوآوري و همچنين كاهش 4) هزينه هاي بانكي 5) تخلفات و اختلاس كاركنان مي شود.
در آزمون فرضيه ها موردي براي رد فرضيه ها يافت نگرديد. نتايج ناشي از آزمون فرضيه اصل پژوهش نشان مي داد كه بين نگرش گروههاي سه گانه نمونه آماري در مورد اجراي طرحهاي واگذاري سهام به كاركنان اختلاف معني دار وجود دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش كه مؤيد اثر رفتاري مثبت كاركنان در صورت واگذاري قسمتي از سهام به آنان مي باشد پيشنهاد مي گردد:
1- در مراحل قانوني اختصاص 20% از سهام بانك به كاركنان تسريع به عمل آيد.
2- چگونگي واگذاري سهام به كاركنان از هم اكنون مورد مطالعه قرار گيرد.
The present thesis is a research report entitled “Analyzing the employee’s behavioral outcome in the case of granting some part of state banks stocks to the staffs (Saderat bank)”, started from September 02, 2002, ended in August 03, 2003. The major case from the researchers point of view is that by nationalization of banks, the appropriate methods in bank management have been forgotten and creativity and innovative motivations in bank clerks are eliminated. Therefore, the major purpose of the current research is to provide an essential basis to succeed in reaching institutional goals, clerks’ welfare, and peace of mind. In this thesis, two various methods of gathering data (literature review, questionnaire) have been simultaneously applied. The research statistic population includes all of the Saderat bank’s staffs, among them 7000 related to the branch and 3369 allocated to the official department, all in all 10369. The sample measurement considering equal portion of success and unsuccess and 95% reliability level has been calculated as: n= ((N.t^2 )(p.q))/((N.d^2 )+(t^2 pq))
Where, “N” stands for the number of statistic population factors, “t” for statistic distribution “p” is the proportion of success, and “q” the proportion of unsuccess and “d” for reliability factor. In the research, one major and five minor hypothesis have been arranged in the following order:
The main hypothesis states that sharing the staffs in the stocks of bank increase the profit of institution and the five minor ones state sharing the staffs in the bank stocks leads to the ascending of 1. Staffs efficiency 2. Presenting better bank services 3. Innovations and creativity and descending of 4. Bank expenditures 5. Violations and staffs embezzlement.
In testing the hypothesis, there is no case to refute them. The result sprung from the main hypothesis testing show that there is a meaningful deviation among the view of triangular- dimension group statistic sample about running stock granting plan to the staffs. Regarding the research achieved result, proving staffs’ positive behavioral effects in the case of granting some part of stock. The research suggests:
1. In the legal procedures, granting 20% of bank stocks to the staffs must be fast facilitated.
2. The way of granting stocks to the staffs must be under studies and investigations from now no.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترسيدمهدي الواني پرويز ساسان گهر 28 آبان 1382
بهزاد ملاداودي مديريت علوم بانکی بررسي عوامل موثردر رضايت كاركنان بانكهاي ملي وصادرات درتهران دكترغلامعلي سرمد دكترمحمد زرنگار پرويز ساسان گهر 26 دی 1373