آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
كامران فضلي حسابداری بررسي رابطه بين اطلاعات حسابداري و ارزش بازارسهام بانكهاي خصوصي ايران سيستم بانکی بخشي مهم و اثرگذار بر وضعيت کلان اقتصاد کشور می باشد. در اين تحقيق که حاصل پژوهشي تجربي در حوزه حسابداري و مالي است، نگارنده با هدف بررسي رابطه بين اطلاعات حسابداري با بازده سهام بانکهاي خصوصي ايران، اهميت اطلاعات حسابداري در تصميمات سرمايه گذاران در بخش بانکی را طی دوره زمانی 1380 الی 1384 مورد مطالعه قرار داده و بدين ترتيب، فرضيه های تحقيق نيز، از طريق روش آماری داده های ترکيبی، مورد آزمون قرارگرفته است.
نتيجه نهايي حاصل از اين تحقيق مبين آن است که نسبت های مالی مورد نظر، با بازده سهام بانکها ی خصوصی ايران، رابطه معنی داری ندارد. بنابراين می توان اظهار نمودکه بسياری از سرمايه گذاران به هنگام تصميمات سرمايه گذاری، به نتايج عملکرد و بازده ناشی از بکارگيری انواع دارايی ها، هزينه های داخلی، ذخائر (مطالبات) و تبعات مربوط به راکد ماندن منابع بانک، توجه کمتری دارند. همچنين رابطه بازده سهام بانکها با نرخ رشد شاخص های مالی قيمت سهام، ارزش جاری بازار سهام و توليد ناخالص ملی (به قيمت ثابت)، ارتباطی معنی دار می باشد.
با توجه به نتايج حاصل شده ضروری است که در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی توسط بانکها، در اختيار قرار دادن مستمر اطلاعات حسابداری به شکل مقاطع زمانی مختلف و رعايت ويژگی يکنواختی در ارائه اطلاعات، اقدام مؤثر به عمل آمده و نسبت به تبعات ناشی از مسدود ماندن منابع مالی بانکها و ايجاد ذخائر (مطالبات) نيز، آگاهی لازم داده شود.
The banking system is a significant sector of macro economy in the country. This research is an experimental accounting case study and financial. The objective of this study is the examining relation between the accounting information and the stock returns of private banks in the Tehran stock exchange market between  to  years and the hypotheses were tested by pooling data methods.
The result indicates that the selected financial rates was not always a meaningful, so we could conclude that many inventors do not consider the results of operations, they also do not consider the bank generative assets, they pay no attention to the internal bank cost, even they do not have enough information respective to the stagnated bank resources as well as economical consequences. Furthermore, there is significant correlation between economic indicators and bank's stock returns.
Regarding the obtained results it is necessary to know that the banks do provide enough information for the financial statement, consider the stock return and continuous accounting information – output, regard the consistency principle and comparability at the provide information and so to deliver information about influences block banks finance and provision activation in the open market.
دكترمحسن خوش طينت مهندس محمدرضا طوسي مهندس حامد شادكام 15 آذر 1385
صديقه سپهري حسابداری پايداري جريانهاي وجوه نقد حاصل ازفعاليتهاي عملياتي درتعيين سودحسابداري اطلاعات مربوط به جريان وجوه نقد به همراه اطلاعاتي كه حسابداري تعهدي فراهم مي آورد مي تواند درقضاوتها و تصميم گيري كنندگان اطلاعات مالي سودمند واقع شود.
هدف اساسي تحقيق حاضر بررسي اين موضوع است كه آيا جريانهاي نقدي دوره جاري درسود دوره آتي نقش مؤثري ايفاء مي نمايد يا خير؟بدين لحاظ باتوجه به محدوديت هاي موجود ومتغيرهاي مورد نياز از اطلاعات مالي 113 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به عنوان جامعه آماري تحقيق طي سالهاي1380 تا 1384 استفاده شده است.اين تحقيق از نوع همبستگي وروش تحقيق از نوع پس رويدادي است(از اطلاعات گذشته استفاده شده است).
تحقيق حاضر داراي يك فرضيه مبني برآن است كه بين وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي با سود حسابداري رابطه معني داري وجوددارد.فرضيه اين تحقيق به دو روش مقطع زماني و تلفيقي مورد آزمون وتجزيه وتحليل هاي آماري قرارگرفته است ونتايج بدست آمده حاكي ازآن است كه كليه ضرايب درسطح اطمينان 95 درصد معني دار هستند.
The information related to cash flow together with that of accrual accounting can be useful in logical judgments and decisions of the beneficiaries of financial information .
The purpose of the paper is to study whether the current period cash flows will have any efficient role in the next period Income .thus, due to the available restrictions and the required variables , the financial information of 113 admitted companies to the Tehran stock exchange has been utilized as
the statistical population the study from 2001 to 2005 (1380 - 1384) . The study is of correlation type and the methodology is post-occurrence ( utilizing the past records ) .
The hypothesis of the study is based on the fact that there is a meaningful relation between the cash flows gained from operations and income . It has been analyzed via two approaches, namely cross- section and pooling of time series, out of which the results depict that the total coefficients are obtained at a reliable level of 95%.
دكترمحسن خوش طينت دكترداود سوري مهندس حامد شادكام 24 بهمن 1386
عبدالله رادمان مديريت علوم بانکی بررسي ماده 56 برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه ايجاد اشتغال در استان قزوين وتاثيرآن برصورتهاي مالي بانك صادرات قزوين عنوان تحقيق بررسي ماده 56 برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه ايجاد اشتغال در استان قزوين وتاثير آن برصورتهاي مالي بانك صادرات قزوين است.نگاهي به وضعيت اشتغال در چندسال اخير نشان مي دهد كه معضل بيكاري گريبانگير اقتصاد ملي كشور گرديده و آن را به حالت بحراني درآورده است.براي انجام بخشي از تعهدات ايجاد اشتغال در قانون برنامه سوم برنامه ريزان متوسل به سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه سيستم بانكي شدند.
هدف اين تحقيق ميزان تاثير پرداخت تسهيلات از محل ماده 56 برنامه سوم در ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري و تاثير اجراي اين ماده بر صورتهاي مالي بانك صادرات قزوين مي باشد.
اين تحقيق بردو فرضيه استوار است.1-اجراي ماده 56 برنامه سوم توسعه باعث بالارفتن ميزان اشتغال در استان قزوين مي گردد.2-اجراي ماده 56 برنامه سوم توسعه اثر منفي برشاخصهاي مالي بانك صادرات خواهد گذاشت.
جامعه آماري اين بررسي گيرندگان تسهيلات پيش بيني شده در ماده 56 برنامه توسعه سوم مي باشد.اين بررسي در سال 81(سال مياني اجراي برنامه)دراستان قزوين بعمل آمده است.
براي آزمون فرضيه اول به روش ميداني با ابزار پرسشنامه در خصوص نمونه اي از گيرندگان تسهيلات فوق در استان قزوين تحقيق شده و يافته هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحليل قرارگرفته است.بررسي ميداني حاكي از موفقيت طرح در حدود 75 درصد در استان قزوين مي باشد.ميزان همبستگي متغير پرداخت تسهيلات و ايجاد اشتغال ازطريق ضرايب1-اسپرمن2-d سامرز نشان داده شده است.دراين بررسي نشان داده شده كه هرچند وابستگي بين اين دو متغير وجود دارد ولي اين همبستگي اندك مي باشد.براي آزمون فرضيه دوم به روش كتابخانه اي-اسنادي استفاده شده است.در اين تحقيق تاثير منفي برشاخص هاي مالي(بخصوص سود وزيان)بانك صادرات قزوين نشان داده شده است.
با توجه به بحران بيكاري موجود لزوم سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال احساس مي شود.ولي به دليل اينكه ميزان تاثير پرداخت تسهيلات بانكي بر ايجاد اشتغال كم ارزيابي شده به نظر مي رسد بايد زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و سپس سرمايه گذاري خارجي فراهم گردد.
The Purpose of research is a survey on the article 56 of the Third Economic, Social and Cultural Development plan from the view point of Job creation in Gazvin and is effects on financial statement of Bank Saderat Iran in that province.
The available data and statistics on employment show the critical situation of unemployment confronting the national economy. In order to fulfill some of the commitments stipulated in employment section of the Third Development plan, agate portion of saving Qarz-al- Hassaneh of the Banking system has been allocated to satisfy the financial needs of this section.
The ultimate goal of this research is how and to what extent the article 56 of the Third Development plan is responsible to create new Jobs and reduce the rate of unemployment in Gazvin province by utilization of a great portion of Garz-al-Hassaneh on the financial statement of Bank Saderat in Gazvin Province.
The research is mainly based on two hypotheses: 1) New Jobs will be created in Gazvin by putting article 56 of the Third Development plan into effect. 2) The financial indicators of Bank Saderat Gazvin are affected negatively as a result of implementation of article 56 of Third Development Plan.
The statistical population of this study is the facilities recipients stipends stipulated in article 56 of the Third Development Plan. The study is conducted in the middle of the plan in 1381.
In order to test the first hypothesis, the field statistical approach followed by using appropriate questionnaires for a sample of facilities recipients and the collected data examined by using the soft-ware spss.
The field statistical approach shows that the plan has been successful at least 75 percent in Gazvin Province.
The extent of correlation between the facilities payment variable and Job creation variable are shown by coefficient: 1) Spearman's rho 2) Somer's d.
As a result, it has been concluded that although those two variables are, to some extent, interrelated; the relationship is quiet negligible.
In order to test the second hypothesis, using the library approach, we have shown that how financial indicators (The profit and loss statements, in particular) are affected negatively as a result of implementation of article 56 of the Third Development plan.
While the necessity of investment in confronting the existing unemployment crisis is not deniable, it should, however, be mentioned that the banking facilities allocated for the Jod creation is not adequate. Therefore, the priority should be given to the private sector and foreign investment.
دكترسيدعلي اصغرهدايتي محمودبهمني سيدبهاءالدين حسيني هاشمي 1 بهمن 1382
تقي خداويسي مديريت علوم بانکی بررسي ويژگيهاي شخصيتي مديران شعب بانك سپه وتاثيرآن برعملكرد مديران شعب بانكها اين‌ پژوهش‌ با هدف‌ بررسي‌ ويژگيهاي‌ شخصيتي‌ لازم‌ مدیران شعب بانکهای سپه با عنوان "بررسي ويژگيهاي شخصيتي مديران شعب بانك سپه و تاثير آن بر عملكرد مديران بانكها " انجام‌ شده‌ است‌. بدين‌ منظور با استفاده‌ از نظريه‌ صفات‌ كه‌ از قديمي‌ترين‌ رويكردهاي‌ روانشناختي‌ براي‌ شناسايي‌ ويژگي‌ها و علت‌ انجام‌ رفتارهاي‌ متفاوت‌ محسوب‌ مي‌شود، و نيز با بهره‌گيري‌ از روش‌ علمي‌ تحليل‌ عوامل‌ (يك‌ روش‌ رياضي‌ كه‌ اساس‌ آن‌ همبستگي‌ است‌) به‌ انتخاب‌ و اندازه‌گيري‌ تعداد محدودي‌ از صفات‌ پرداختيم‌.
نظرية‌ پنج‌ عاملی نورمن‌ در تحليل‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ مبناي‌اين‌ پژوهش‌ قرار گرفت‌. طبق‌ اين‌ مدل‌ صفات‌ به‌ پنج‌ عامل‌ بزرگ‌ برونگرايي‌، سازگاري‌، وظيفه‌شناسي‌، ثبات‌ عاطفي‌ و فرهنگ‌ و تربيت‌، و حدوداً در بيست‌ مقياس‌ توضيح‌دهنده‌، تقسيم‌ شده‌ است‌
تنظيم پرسشنامه هاي معتبر لازم – تنظيم فرمهاي ارزيابي عملكرد وهمچنین استفاده از نرم افزار اف-دی-ام جهت استخراج نتايج ارزيابي عملکرد مدیران روش انجام كار بوده واز روش توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات اطلاعات استفاده شده است.
داده هاي جمع آوري شده و فرضيات درسه بخش مورد تجزيه و تحليل قرار داده شد.
الف) بخش ويژگي هاي آزمودنيها:كه ويژگي هاي آزمودنيها از طريق جداول فراواني ، ميانگين و انحراف استاندارد و ... مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .
ب) بخش يافته هاي مربوط به پرسشها و فرضيه هاي تحقيق: كه پژوهشگر از روشهاي مختلف جهت تجزيه و تحليل يافته ها، استفاده نموده تا بتواند پاسخهاي لازم را براي فرضيات تدوين شده ،كه براي موضوع پژوهش در نظر گرفته شده است، بدست آورد.
و ج- بخش يافته هاي جانبي
نتايج حاصل از این تحقیق عبارت بود از اینکه بين نمره ارزيابي عملكرد آزمودنيها با شخصيت آنها رابطه همبستگي معنا دار مستقيمي برقرار می باشد، يعني بالاتر بودن نمره كسب شده ارزيابي عملكرد با سطوح بالائي از نمرات کسب شده حاصل از آزمون شخصیتی بر اساس مقیاس پنج عاملی افرادهمراه است .
همچنین نتايج بدست آمده نشان داد که بين نمره ارزيابي عملكرد آزمودنيها با خرده مقیاسهای شخصیتی آنها رابطه همبستگي معنا دار مستقيمي برقرار است.يعني بالاتر بودن نمره كسب شده ارزيابي عملكرد مدیران با سطوح بالائي از نمرات خرده مقیاسهای شخصيتي برونگرايي يا شادخويي ، سازگاري ، وظيفه‌شناسی - پايداري يا ثبات عاطفي و فرهنگ و تربيت افرادهمراه است . كه بنابراين ميتوان با اطمينان بالائي می توان گفت ، مديرانی كه دارای نمرات كسب شده بالاتری ازمنظر خرده مقیاس شخصيتي بوده اند از نظر سرپرستان شعب بانکها از مطلوبيت عملكردي بهتري برخوردارند.
This study has been carried out aiming at investigating the personality features required for the managers of Bank Sepah and the effects of personality features on the performance of managers.
To this end, by applying the characteristics Theorem which is one of the basic guidelines in psychology for identification of characteristics and reasons behind different behaviors, and also benefiting from the scientific method for analyzing the factors (a mathematical method relying on correlation concept), we embarked on selection and assessment of some of the characteristics.
The big Five Factors Model of Norman was selected as he bases for analyzing the factors in this study. According to this model, characteristics are categorized into five big factors of extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism or emotional stability and openness or culture which fall within some twenty describing scales.
Authenticated questionnaires and performance appraisal forms as well as the FDM software have been utilized for drawing out the results of managers' performance appraisal. Also, the descriptive and deductive methods have been used for analyzing the data and the information hypotheses test.
The collected data and hypotheses were analyzed through three sections:
A) Testees' Characteristics: Investigating testees' characteristics through abundance, mean and standard deviation tables.
B) Results of Questionnaires and findings of Researches: The researcher applies different methods for analyzing the findings in order to infer the answers for the hypotheses developed for the subject of the study.
C) Side Findings: The results of the study indicate that a positive meaningful correlation exists between the testees' characteristics.
Attaining higher appraisal grades will follow higher grades in the characteristics test based on Big five Factors Model.
The results of study also show that a direct meaningful correlation exists between the testees' performance appraisal grade and their characteristics scales. It means that attaining higher grades in testees' performance appraisal grade will follow higher grades in characteristics scales of extraversion, happiness, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness or culture.
Therefore, it can be asserted that those managers who higher grades of characteristics scales, have shown better performance in view of the directors of the main branches of Bank Sepah.
دكترطهمورث حسنقلي پور دكترمنوچهرانصاري دكترشهلا كاظمي پور 8 آذر 1385
اسداله سعادت حقوق اقتصادی و مالی بررسی تطبیقی بانکداری متعارف با بانکداری اسلامی وتحلیلی بربانکداری اسلامی ایران با تاکیدبرمفهوم عقود مبادله ای ومشارکتی تحقیق پیش رو ضمن مقایسه بانکداری اسلامی،با نگاهی حقوقی واقتصادی،به تجزیه وتحلیل بانکداری بدون ربای ایران با تاکید برمفهوم عقودمبادله ای ومشارکتی پرداخته است.به منظور حذف ربا از سیستم بانکی،قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)از ابتدای سال1363،به اجرا درآمد.به این ترتیب نظام بانکی متعارف که تاآن زمان مورد عمل قرارمی گرفت،منسوخ شد.البته،اختلافات نظری وعملی زیادی کماکان میان کارشناسان امر مطرح می باشد.هدف از انجام این تحقیق،دستیابی به علل طرح بانکداری بدون ربا،تجزیه وتحلیل مفهومی آن،تناسب عقود ارائه شده با عملیات بانکی،توانایی عقود درپوشش تمامی خواسته های مشتریان ودرنهایت علل غالب شدن عقود مبادله ای طی دو دهه گذشته بوده است.به نظرمی رسد ضرورتی ندارد که تمامی بانکها از الگوی اجرائی یکسانی تبعیت کنند.چه بسیاری ازمسائل ومشکلات،ناشی ازچارچوب محدود ومتحدالشکل بانکداری اسلامی می باشد.ازدیگر معایب بانکداری بدون ربای ایران می توان به منحصرکردن بانکها به رعایت سازوکارهای خاص هریک ازعقود مندرج درقانون مربوطه و تحمیل هزینه های اجرائی وعواقب حقوقی مترتب برآنها اشاره نمود.بنابراین بایستی حدودوثغور اصول کلی اقتصاد وبانکداری اسلامی وخطوط قرمز لازم الرعایه درقراردادهای منعقده میان بانکها ومشتریان را مشخص،واز ورود به جزئیات قراردادها پرهیز نمود،تا ضمن احترام به دستورات دینی،شاهد رقابت ونوآوری واقعی درعرصه بانکداری کشورباشیم.علت اصلی طرح بانکداری بدون ربا(بهره)،یکسان انگاشتن ربای محرم با بهره نظام بانکداری مدرن از جانب عالمان دینی مسلمان است.اما،فی الواقع بانکداری نوین درمقابل وبرضد ربا و رباخواری به وجود آمد.ازطرف دیگر،عقود مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا,تناسب چندانی با عملیات بانکی نداشته وبانکها به دلیل پیروی از منطق اقتصادی،حفظ حالت وام دهی،قرابت بیشتر با عملیات واسطه گری پول،عدم نیاز به کنترلهای مستمر بانک برپروژه ها وریسک پایین،دربین سالهای 1364 تا 1381-که تمامی امور اعتباری درید بانکهای دولتی بود-به سمت عقود مبادله ای سوق یافته اند.شتاب این روند از سال 1381 به بعد به دلیل کاهش نرخ سود عقود مبادله ای و ورود بانکهای خصوصی به بازار پولی،تنزل یافته است. Current study not only compares the conventional banking with the Islamic banking but also analyses the Iranian usury free banking and it’s focus is on the concept of partnership & exchange contract, in terms at rights and economics.
While it’s aim was eliminating the usury from banking system, the usury free banking process law was implemented since 1363 onwards. As a consequence the conventional banking regime used up to that time was expired. Although, there are a lot of theoretical and practical debates among
experts on this issue.
The object of current study was determining reasons for proposing usury free banking, it’s conceptual analysis, determining that how appropriate proposed contract are for banking process, verifying the capability at the contract in terms of encompassing clients requests and eventually determining the reasons for domination of exchange contract In last tow decades.
Since there are a lot of problems relating to restricted and uniform frame of Islamic banking, it seems that there is no necessity for all banks to follow the same executive patterns. This fact that banks are restricted to follow especial rules relating to any contract mentioned in related law and also it’s legal consequences are disadvantages of Iranian usury free banking. Then restrictions relating to overall fundamental of economics and Islamic banking should be established and also boundaries required in contracts between clients and banks should be determined besides, dealing with the details at the contracts should be abstained so that we can respect religious rules and also we can observe a competitive and really creative banking system in our country.
Since conventional banking is established in contrast to usury and against it, the main reason for which the clergy proposed usury free banking was considering prohibited usury & interest of modern banking as the same facts. contract mentioned in usury free banking process law are not suitable
for banking process and because of that banks trend was towards exchange contract this took place because of following economical logic, sustaining the issue of to lend being close to money intermediation process, this fact that continuously control of the bank over projects was not required and low risk, from 1381 to 1384, during which all credit matters were under the control of overnmental banks. The speed of this trend has decreased since 1381 onwards and it is because of a decline in exchange contract of profit rate and also the decreased presence of private banks in money market.
دکترموسی غنی نژاد دکترهادی اسماعیل زاده دکترعلیرضا مسعودی 6 بهمن 1387
نيلوفرجبه دار خياباني مديريت علوم بانکی پيشنهاد تركيب بهينه ذخاير ارزي ايران براساس روش ميانگين واريانس مبناي تئوريكي
مدل ميانگين-واريانس
اين مدل در مقالات(1952)Markwitz،(1958) Tobinبراي توصيف چگونگي افزايش دارايي سرمايه گذاران خصوصي به منظور حداقل سازي ريسك سبد دارايي بيان شده است.
در اينجا ما اين مدل را براي توصيف تركيب بهينه ذخاير خارجي مورد استفاده قرار مي دهيم.در اين مورد بانك مركزي وزنهاي نسبي ارز را انتخاب مي كند به طوريكه كل ريسك سبد دارايي را براي يك بازده معين حداقل سازد.
اگر نرخ واقعي تحقق يافته بازده ارز iام از زمان t تا t+1 باشد كه G،........،1=i،mit و كوواريانس شرطي بين بازده هاي iام و jام را در نظرگرفت.انتظارات شرطي با استفاده از اطلاعات كه در زمان معلوم هستند يعني =( ) )= ) شكل مي گيرند كه ( )E عملگر رياضي انتظارات مي باشد.
مساله بانك مركزي،انتخاب سبد ارز در هر دوره است كه واريانس سبدرا براي يك نرخ واقعي مورد انتظار معين حداقل سازد.
(1) =

(2) ;i=1,……..,G
محدوديت كه در آن واريانس سبد، نرخ بازده واقعي مورد انتظار براي آن سبد و سهم مربوط به ارز iام در سبد مي باشد.اين مساله داراي يك جواب منحصر به فردنيست چراكه جواب بهينه بستگي به ريسك گريزي بانك مركزي دارد.تركيب سبدهايي كه جواب اين مساله است توسط مرز كارا توصيف مي شود.براي داشتن يك جواب منحصر به فرد،ترجيهات بانك مركزي بايد به وضوح و با يك نمودار مطلوبيت مورد انتظار فرموله شود.فرض مي كنيد كه مطلوبيت مورد انتظار به طورمثبت با نرخ واقعي مورد انتظار سبدو به طور منفي با ريسك سبد رابطه دارد.يك مثال ساده از چنين نمودارهايي مطلوبيت مورد انتظار به صورت زيراست.
(3) ،
كه در آن مقياس ريسك گريزي Pratt-Arrow مي باشدكه قيمت بازاري ريسك را نيز محاسبه مي كند.
وقتي كه نمودار مطلوبيت مورد انتظار فرموله شد،مي توان با حداكثركردن(3)نسبت به براي يك معين كه در مرزكارا قراردارد،يك جواب منحصر به فرد براي مساله سبد به دست آورد جواب اين مساله به صورت زير به دست مي آيد.
(4)
Only claim and to be rightful isn't enough for oblation of purpose and pleading for justice and if others violate people of rights in community and they refer to judicial courts, courts don't grant their rights to them, perhaps claimants of right in process of judgment, must prove their claim with resort to causes and action proof of evidences to obtain their rights.
Of course there are people exclude of themselves rights, by reason of disability or don't access to sufficient evidences, although they be rightful in actual world.
According to Article 1258 of civil law, action proof of evidences are of 5 kinds: 1- cognizance 2-written documents 3-witness 4-presumptions 5-oath
Whereas causes of creation and waiver of rights means material events and legal acts, evocable of evidences of view point researcher, in a classification, divide into two sections:
A) Acquired Evidences:
This evidences generally vindicate material events that are one of the causes of creation or waiver of right and if we need an evidence for pleading of justice or defense of waiver of right that is creature of material events, we will invoke to this evidences, that don't foreseen and we involuntary obtain its.
B) Existent Evidences or Foreseen:
These evidences usually are vindicator of rights or advocator of actions that are creature of legal acts and in fact, people contribute in those creation of rights, people foreseen struck evidences thought may be other violate that rights in future or by reason of ambiguities was arbitrated.
Because of causes of rights banks is legal acts, so evocable evidences in actions of banks is the second kind and simply accommodated that evidences with kind of action and knowledge and procedure invocation to those, will help banks in their advancement purpose.
دكتراحمد مجتهد دكترجمشيد پژويان دكترغلامعلي فرجادي 29 آذر 1385
محمدخداويسي مديريت علوم بانکی بررسي كارايي فني شعب بانك سپه(مطالعه موردي سرپرستي منطقه چهارتهران طي دوره زماني 82-1378) اين پژوهش به دنبال برآورد كارآئي فني شعب بانک سپه سرپرستي منطقه چهار تهران و تعيين عوامل موثر بر آن طي دوره زماني82 - 1378 مي باشد و براي اين منظور تابع مرزي تصادفي به كار گرفته مي‌شود. در اين پژوهش از مدل خطاي تركيب بتيس و كولي(1992) و مدل اثرات كارآئي فني بيتيس و كولي ( 1995 ) كه اساس كار آنها روش حداكثر درستنمائي است استفاده شده است . تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي بعنوان ستاده اصلي شعب انتخاب شده است و نيروي كار شعبه ، سرمايه شعبه ، درجه شعبه، حجم سپرده هاي قرض الحسنه شعبه، حجم سپرده هاي سرمايه گذاري شعبه و سال مشاهده نهاده هاي تحقيق هستند .در الگوي دوم چنين فرض شده است که نسبت تحصيلات نيروي کار ، درجه شعبه و سال مشاهده از عوامل موثر بر کارايي شعب مي باشند. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه بين درجه شعب و ميانگين کارايي فني تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي رابطه اي مثبت وجود دارد. همچنين ضريب منفي متغير زمان در الگوي دوم بتيس و کولي بيانگر اين است که گذشت زمان سبب کاهش ميانگين کارايي فني تسهيلات اعطايي گرديده است. This research aims to assess Technical efficiency Sepah Bank branches Tehran Supervision No. 4 and to determine effective factors on their technical efficiency from 1378-1382 (1998-2002).
In order to do this, we use stochastic frontier function. In this research, we use the model of errors combination of Battese and Coelli (1992) and the model of effects the technical efficiency of Battese and Coelli (1995). Their basis are the maximum likelihood method to be used.
The amount of loans made to private sector is selected as the main output of branches, Labor capital, degree of branch, Gharzol- Hasaneh Deposits, deposits of investment, and time are selected as inputs.
In the second model, it is assumed that the education of labor, degree of branch, and time are effective factors on the efficiency of the branches.
The result is a positive relationship between the degree of the branch and the average technical efficiency of loans are made to private sector.
Also, the negative coefficient of time trend in the second model of Battese and Coelli showed that the technical efficiency of loans is decreasing through the time.
دكترمحمودختايي پرويزساسان گهر دكترتيمورمحمدي 9 آذر 1384
ولي آزادي بانکداری طراحي يك مدل تصميم گيري چندمعياره براي تخصيص كارانه در واحدهاي ستادي بانك صادرات ايران امروزه مبحث انگيزش و تاثير به سزاي آن در موفقيت و شكست سازمان ها برهمگان آشكار شده است ودراين رابطه پاداش هاي مالي يكي از انگيزاننده هاي بسيار قوي محسوب مي شود.در بانك صادرات ايران دستمزد تشويقي به عنوان يك انگيزاننده،درقالب طرح كارانه اجراء مي شود.
از اساسي ترين علل ركود و به نتيجه نرسيدن طرح كارانه درهر سازماني نبود يك سيستم مناسب جهت تخصيص كارانه مي باشد،كه اولا بايك توافق جمعي تمام گروههاي ذينفع را منتفع ساخته و ثانيا از يك مدل علمي و سيستماتيك براي اجراي آن استفاده شده باشد.
مدلهاي تصميم گيري چند معياره(MCDM)توانايي حل مسائل با ويژگي هاي منحصر به فرد را دارا هستند،دراين تحقيق به لحاظ ساختار مسئله تحقيق،از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)استفاده شده است.دراين تحقيق معيارهاي مؤثر بر تخصيص كارانه دربين ادارات ستادي به كمك پرسشنامه شناسايي شدند.اين معياها عبارت بودند:كيفيت كاراي،ميزان مسؤوليت،نوآوري وخلاقيت،تخصصي بودن،انعطاف پذيري و انطباق و...
با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي وتحليل آن به كمك نرم افزارEXPERT CHOICE وزن هر دايره(سهم دايره از كل كارانه اداره)مشخص مي شود.در مرحله بعد معيارهاي تخصيص كارانه در بين پرسنل يك اداره شناسايي شده و پس از تحليل آن سهم هرفرد از كارانه تخصيص يافته به يك اداره مشخص مي شود.درنهايت مدل پرداخت كارانه دربانك صادرات ايران پيشنهاد شده است.
Now days everybody knows the motivation and its great effect on organizations success and failure. Incentive wages are one of the most important motivators in this area. Bank Saderat Iran uses encouraging salaries as a motivator, called percase scheam. One of the most important causes that percase scheam. One of the most important causes that percase scheam failes is the lack of a suitable system for allocating percase that first makes profit for all stakeholders and second used a scientific and systematic model to employment.
Multi Criteria Decision Making (MCDM) solve problems with the unique characters. In this servey we used Analytical Hierarchy process (AHP) method according to research problem structure. We identification the effective criteriaercase allocating in the staff units by questionare.
This criteria are: work quality, responsibility, innovation, specialization, flexibility, and etc. We have compared all the factor two by expert choice software and we have measured contribute of each staff from total percase. In the next stage we have cleared percase allocating criteria with in personal and after analyzing we have determined each persones share from allocated percase to each staff. And finally we have proposed the final model to pay the percase in Bank Saderat Iran.
Keyword: Multi Criteria Decision Making, Analytical Hierarchy Process, Percase, Bank Saderat Iran.
دكتربهروز رضايي منش محمد اميدي نژاد سارا فخريان 16 آبان 1386
زینت مقدس نیت بانکداری ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت دربانكها (موردمطالعه بانك تجارت ) برگزاری دوره¬های آموزشی کوتاه مدت در سازمان¬¬ها و از جمله بانک¬¬ها متضمن
سرمایه¬گذاری و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی است. این آموزش¬ها¬ زمانی مفید است که اثربخش و در راستای نیازهای واقعی سازمان باشد و در اینجاست که اهمیت ارزیابی اثربخشی آموزشی آشکار می¬شود.
پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت فراگیران و مسئولین شعب از دوره¬های آموزشی و شناسایی راهکارهای افزایش میزان تطابق دوره¬ها با نیازهای شغلی فراگیران صورت گرفته است. در این پژوهش دو پرسشنامه مجزا برای دو گروه جامعه آماری (فراگیران، مسئولین شعب و اداره آموزش در سطح مناطق تهران) طراحی و توزیع شد. تامین نیاز¬های شغلی فراگیران و بهبود سطح دانش و مهارت آنها از طریق دوره¬های کوتاه مدت، رضایت مدیران بانک¬ از تغییرات رفتاری و عملکرد کاری فراگیران در نتیجه دوره¬های آموزشی و ارتقاء عملکرد سازمانی چهار مولفه¬ای است که سوالات آزمون براساس آنها شکل گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می¬دهد که از نظر فراگیران دوره¬های آموزشی در برآوردن نیازهای شغلی و ارتقاء سطح دانش آنان در حد انتظار نبوده¬اند و از نظر مدیران بانک تغییرات رفتاری و عملکرد کاری فراگیران که در نتیجه دوره¬های آموزشی حاصل شده در سطح متوسط ارزیابی شده و فراگیران در جهت ارتقاء عملکرد سازمانی باید تلاش بیشتری کنند.

واژه¬های کلیدی: آموزش ضمن خدمت،دوره¬های آموزشی کوتاه مدت، سنجش اثربخشی
Systemizing training programs in organizations, including banks, involve expenditures and employees working hour. Training programs are beneficial only when they are effective and relevant to the actual needs of the organization.
The main goals of this research are evaluating trainers and managers' satisfaction of relevant programs and identifying ways of increasing the compatibility of programs suited to trainers' need. For this purpose, two separate questionnaires have been provided for two groups of research population (trainers, branch managers and training department in Tehran).
Research questions have been based on four basic elements which includes, meeting professional needs of trainers and improving their knowledge level and skills as the result of training programs, satisfaction of bank managers regarding behavioral and performance changes of trainers due to the training programs and positive organizational performance.
Results of the research indicate that according to the trainers' point of view, the training programs have not met the professional needs of trainers and also the programs have not successfully enhanced their knowledge and skills. Bank managers acknowledged that trainers' behavioral and performance changes acquired from the relevant programs are in an average scale. Bank managers also believe the trainers must make more efforts to obtain more positive organizational performance.

Key words: in the job training, short-term training programs, evaluating effectiveness
دکتر رضا واعظی دکتر محمد تقی تقوی فرد دکتر سارا فخریان 3 تیر 1388
ذكريا حسن نيا مديريت علوم بانکی تخصيص دارائيها درذخايرارزي بانكهاي مركزي(مطالعه موردي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) اين پژوهش تخصيص دارائيها در ذخاير ارزي بانكهاي مركزي وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرارداده است.بررسيها نشان مي دهد كه اهداف اوليه بانكهاي مركزي،تمايل به حفظ سرمايه و سرمايه گذاري در ريسكهاي پايين و نقدينگي بالا است.كسب بازده بالاتر از اهداف ثانويه بانكهاي مركزي مي باشد.مطالعه موردي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي دوره 2005-2004 مبتني برادبيات نظري انتخاب پورتفوليو و پورتفوليوي كارا براساس مدل ماركوئيتز مي باشد.تابع بهينه سازي،حداقل نمودن واريانس پورتفوليوي ارزي بانك مركزي نسبت به محدوديتهاي مدل بوده است.براي اين منظور دو گروه سپرده هاي ارزي واوراق قرضه بين المللي كه تشكيل دهنده عمده سبد پورتفوي بانك مي باشد،مورد بررسي قرار گرفته اند.
نتايج بررسيها حاكي از حداقل سازي ريسك پورتفوليو با سرمايه گذاري در ارزهاي دلاركانادا،ين ژاپن وفرانك سوئيس درسطح بازده ثابت و حداكثرسازي بازده پورتفوليو با سرمايه گذاري در ارزهاي پوند انگليس وريال عربستان در سطح ريسك ثابت مي باشد.با توجه به لزوم تنوع سازي وضرورت استفاده از ساير ارزها از جمله دلار آمريكا،يورو و دينار بحرين وبررسي سهم ارزها در طي چندسال،سناريويي به منظور استفاده از كليه ارزهاي سبد پورتفوي با قيد حداقل 35 و 45 درصد به ترتيب براي دلار آمريكا ويورو و 20درصد براي ساير ارزها تعيين و در راستاي حداقل سازي ريسك در سطح ثابت بازده بررسي شد.
This thesis has focused on the strategic asset allocation of the worldwide central banks as well as the Central Bank of Iran (CBI).
Studies show that the two issues of "capital preservation" and "investment on instruments with low risk but high liquidity " are the main objectives of the Central Banks , while looking for higher yield
is taken as their subsequent target.
The study on Central Bank of the Islamic of Iran for period of 2004-2005 is based on the theoretical approach of portfolio selection and dynamic portfolio with regard to Markowitz' model. The optimization function has been the minimization of variance of the restrictions of the model. Hence the two segments of foreign Exchange Deposits and International Bonds which are the major parts
of the Central Bank of Iran's portfolio, have been considered and studied accordingly.
The survey proves that investing on currencies such as Canadian Dollar , Japanese Yen & Swiss Frank has resulted in minimization of portfolio risk while investing on two currencies of British pound &
Saudi Rial has led into maximization of portfolio yield.
Given the necessity of diversification in portfolio and the need for using other currencies such as U.S.Dollar , Euro & Bahraini Dinar as well as relevant portion for each over the course of several years, and in order to use all currencies included in the portfolio with minimum shares of 35 and 45 percent for U.S.Dollar and Euro respectively and 20 percent for the others, a scenario was set and examined in accordance with minimization of risk at the fixed level of yield policy.
دكترفرهاد نيلي مهندس حامد شادكام صمد كريمي 31 شهریور 1386