آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
عباس آخوندزاده بانکداری مطالعه تطبيقي مقررات بال يك و دو در صنعت بانكداري ايران وجود نظام مالي فعال، پويا و سالم از مهمترين بسترهاي موردنياز براي توسعه اقتصادي هر کشور است، از اين‌رو بهينه ساختن کارکردهاي نظام هاي مالي به‌ شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به هدف اساسي برنامه‌ريزان و سياست گذاران تبديل شده است؛ اين فرآيند بر نوآوري و‌ افزايش رقابت و کارايي در نظام بانکي با ايجاد بسترهاي مناسب جهت اصلاح ساختار قوانين ومقررات و تهيه دستورالعمل‌هاي هماهنگ تاکيد مي‌نمايد. بي‌ترديد ايجاد کميته نظارت بانکي بال با هدف ارتقاء‌ سطح نظارت بانکي درکليه کشورها ازطريق ايجاد زمينه همکاري بين‌المللي و تدوين استانداردهاي نظارتي را مي‌توان نقطه آغاز اين حرکت دانست.
با مروري بر تحولات بازارهاي مالي در دهه‌هاي اخير،‌ نمي‌توان بازارمالي ايران را جزيره‌اي دورافتاده و به‌دور ازتحولات جهاني در عرصه مالي تصور نمود . در حال حاضر مصوبات کميته بال جامع ترين سند مورد توافق در زمينه نظارت بانکي بين‌المللي به‌شمار مي‌رود، از اين رو لزوم اجرا نمودن آن به‌ منظور مواجهه با چالش ها و تغييرات فراروي مؤسسات مالي جهت هماهنگ بودن با استانداردهاي جهاني بانکي امري ضروري مي‌باشد.
بررسی ميزان مطابقت مقررات بانکداری ايران با دستورالعمل‌های بال 1 و امکان اجرا، روش های اجرای مؤثر و موانع و محدوديت‌های به‌کارگيری مقررات بال2 باتوجه به شرايط حاکم و محيط بانکی ايران و ميزان آمادگی سيستم بانکی کشور و اقدامات انجام پذيرفته شده دراين مورد، هدف اصلی سؤالاتی است که اين پژوهش با استفاده از تحليل‌های توصيفی و تطبيقی درصدد پاسخگويی به آن می‌باشد.
نتايج بررسي‌هاي بعمل‌آمده بيانگر اجراي مقررات بال1 در بانکداري ايران است به‌طوری‌که تمامي بانک ها و مؤسسات اعتباري ملزم به اجراي آن می‌باشند. از آنجا که رويکرد بانک مرکزي هدايت شبکه بانکي کشور به سمت پياده‌سازي توافقنامه بال2 مي‌باشد، اين بانک تلاش گسترده‌اي را جهت فراهم ‌نمودن بستر لازم براي اجراي دستورالعمل‌ها و ضوابط بال2 آغاز نموده است که با توجه به استقبال شبکه بانکي کشور و آماده‌سازي بستر لازم جهت اجرائي ‌نمودن اين مقررات، اميد است تدوين و نظارت بر اجراي آن به زودي اجرايي ‌شود.
The existence of an active, innovative and healthy financial system is one of the most important bases for the economic development of any country, therefore the improvement of the effectiveness of financial systems is strongly attractive to the researchers and has become the goal of planners and policy makers.This process effects innovation, increase in competition and efficiency in the banking system by creating an appropriate ground for correcting the structure of laws and regulations and obtaining harmonious guidelines is emphasized. Without doubt the formation of the Basel Committee on Banking Supervision with the goal of increasing banking supervision in all countries by creating an international cooperation and writing standards for such supervision can be a start for this work.
Reviewing the changes in financial markets over the recent decades is insufficient to classify the Iranian financial markets as an island isolated from the world and apart from world developments. At present the Basel Statements are the most inclusive documents agreed upon in the field of international banking supervision, therefore the need for executing these regulations is equal to facing the financial challenges and changes that are important for harmonizing with international banking standards.
The amount of matching the Iranian banking regulations with the Basel I regulations and the possibility of carrying out, the effective executing methods and the limitations for carrying out the regulations of New capital accord, considering the prevailing environment and the readiness of the national banking system as well as the activity done for preparing the system is the main goal of the questions that this research by using descriptive and equating analysis is to find answers.

The result of research done, shows that the Basel I regulations are carried out by the Iranian banking and all the banks and financial institutions are required to abide by these regulations. The duty of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran is to guide the banking system towards the fulfilling of New capital accord, This Bank has undertaken a vast program to prepare the necessary ground work for fulfilling the regulations and bylaws of Basel II. Considering the acceptance of the Iranian Banking System and readiness of the basis for fulfilling these regulations, it is hoped the further supervision will shortly see the full effects of these rules.
دكترمحمودبهمني حميد تهرانفر صمدكريمي خاتون آبادي 4 مرداد 1388
فاطمه سادات رازقي حسابداری امكان سنجي استقرار هزينه يابي برمبناي فعاليت درشعب بانك رفاه در اواخر دهه هشتاد قرن بيستم ميلادي،توجه محافل دانشگاهي وحرفه اي معطوف به نوع نويني از سيستم هاي هزينه يابي گرديدكه در آن،بين فعاليت ها وهزينه ها يك رابطه علت و معلولي برقرار مي گردد و تخصيص هزينه ها بر مبناي فعاليت ها صورت مي گيرد.اين تغيير رويكرد در نتيجه عوامل زير بودكه هركدام به عنوان يك اهرم فشار جهت تعديل و تغييرسيستم هزينه يابي سنتي محسوب مي شوند:
1-توجه بيشتر به مشتريان و مساله كيفيت محصولات در نتيجه افزايش شدت رقابت؛
2-تغييرات سريع تكنولوژي و پيچيده تر شدن محصولات و مراحل توليد آنها(تنوع محصولات)؛
3-افزايش سهم هزينه هاي سربار در تركيب بهاي تمام ده محصولات،خدمات و مشتريان.
به كارگيري هزينه يابي برمبناي فعاليت به همراه بهبود مستمر از عوامل حياتي در موفقيت سازمانها،به خصوص در شرايط رقابتي به شمار مي آيد.هزينه يابي برمبناي فعاليت ضمن اندازه گيري هزينه فعاليت هاي توليد محصول،هزينه فعاليت هاي فاقدارزش افزوده را تعيين و نيز فعاليت هايي را كه باعث بهبود عملكرد سازمان مي شوند را مشخص مي كند.همچنين اين سيستم به مديريت در درك بهتر فعاليت ها و فرآيندهاي سازمان جهت اتخاذتصميمات صحيح تر ياري مي رساند.پيشرفت تكنولوژي و افزايش كيفيت و كميت اطلاعاتي باعث تغييرات وسيع و عمده در صنعت بانكداري و شرايط محيطي آنها گرديده و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي كارآمدي چون هزينه يابي بر مبناي فعاليت را به يك نياز روزافزون تبديل نموده است.تحقيق پيش رو،ضمن بيان الگوي هزينه يابي برمبناي فعاليت در شرايط خاص مؤسسات مالي و خصوصا بانكها،نسبت به تبيين عوامل و شرايط لازم جهت پياده سازي و نحوه اجراي اين سيستم و نتايج مكتسبه آن پرداخته وامكان پياده سازي آن را در شعب بانك رفاه مورد بررسي قرارداده است.استقرار سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در شعب بانك رفاه و امكان شناسايي اجزاي مرتبط با آن در قالب يك فرضيه اهم و چهارفرضيه اخص تعريف و از طريق پرسشنامه توزيع شده بين رؤساي شعب و كارشناسان بانك آزمون گرديد.آزمون آماري مورد استفاده،آزمايش ميانگين موفقيت بوده و نتايج به دست آمده نشان دهنده تاييد فرضيات تحقيق مي باشد.كه دال بر امكان استقرار سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت و شناسايي اجزاي مرتبط است.ضمنا با استفاده از الگوي ارائه شده،هزينه هاي يكي از خدمات بانكي اندازه گيري گرديد و پيشنهادات لازم جهت بهبود فرآيند مربوطه،با توجه به بهاي تمام شده آن بيان شده است.
At the late 20 century (decade 80) the university and professional circles paid considerable attention to a new of costing systems in which cause and effect relation is created between activities and expenses are allotted based on activities. This change in function resulted from the following factors that each is considered as a pressure lever to balance and change the traditional costing systems:
1- Paying attention to customers and quality of the products due to increase in competition intensity:
2- Prompt changes in technology and producing more complicated products together with the process of their production (products variety);
3- Increase in shares of overhead costs in combination of cost, services and customers.
Costing based on activity accompanied by continuous optimization is considered as crucial factors in success of organizations especially in heavy competitive conditions.
Costing based on activity determines expenses of non-value added activities accompanied by measuring expenses of manufacturing activities that leads to improvement of organizational activities. This system assists management for better understanding of organizational activities and processes to make more proper decisions.
Increase in technology and information results in extensive changes in banking technology and environmental conditions and using effective, data systems such as costing based on activity based costing model in special conditions of financial institutes and particularly banks explains required factors and conditions for implementation and manner of execution of this system and the related results.
Possibility of implementation of in Bank Refah breaches has been also examined.
These factors have been defined through out general hypothesis and four particular hypotheses and were/were not confirmed through using answers received from the questionnaires distributed among directors of branches and bank experts. Statistical applied test was average (mean) success test and the obtained results reveals approval of the research hypotheses; thus, considering the research limitations, it is possible to implement costing in Bank Refah branches. Meanwhile, expenses of one of bank services were evaluated using the presented model and the required suggestions to optimize the related process in relation to the said service were provided considering the cost.
دكترغلامحسين اسدي دكترمحمدعرب مازار دكترمحمدقسيم عثماني 29 آذر 1385
شورانگيز طرفي حسابداری بررسي تاثير اندازه نوع صنعت و نسبتهاي سرمايه گذاري در پيش بيني توان بازپرداخت تسهيلات از ديدگاه كارشناسان بانك صادرات ايران پژوهش پيش رو در نظر دارد تاثير نوع صنعت،اندازه شركت و نسبتهاي سرمايه گذاري را برتصميم گيري پيرامون يا عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها،مورد مطالعه قرار دهد.براي آزمون فرضيات مرتبط با اندازه گيري تاثير نوع صنعت و اندازه شركت بر پيش بيني توان بازپرداخت تسهيلات از طرح تحقيق آزمايشي(طرح پس آزمون با گروه كنترل)استفاده شد.آزمون فرضيه مرتبط با تاثير بكارگيري نسبت هاي سرمايه گذاري بر پيش بيني توان بازپرداخت تسهيلات با استفاده از روش تحقيق پيمايشي(پرسشنامه)صورت گرفت.
جامعه آماري پژوهش شامل تمامي كاركناني است كه مسئول اعطاي تسهيلات مي باشند.نمونه اي بصورت تصادفي از جامعه مذكور انتخاب گرديد،پس از اجراي طرح تحقيق آماري،اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه نوع صنعت،اندازه شركت ونسبتهاي سرمايه گذاري از عوامل مؤثر بر پيش بيني توان بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانكها مي باشد كه بر تصميمات اعتباردهندگان تاثيرگذار خواهدبود.
In this research, we intend to study the effect of investment ration and other factors such as size and field of activity (industry) on prediction power of loan settlement. For this purpose, we construct three main hypotheses and five sub-hypotheses.
We use experimental research method (post test randomized group plan) in order to test first and second hypothesis that related to effect of field of industry and firm size on prediction power of loan settlement. For testing hypotheses refer of investment ratio on prediction power of loan settlement we conduct survey research.
Statistical population includes all employees who are responsible for approving the loans. We select randomly a sample from population; analyse the collected data with SPSS.
The results of research indicate that industry, size and investment ratios affected the prediction power of loan settlement as well as those decisions that related to paying or not paying loan.
دكترغلامحسين اسدي مهندس حامد شادكام دكترمحمد قسيم عثماني 28 آذر 1385
حبيب برقي حقوق خصوصي بررسي شرايط, ضوابط و مقررات معاملات بانكي وآثارحقوقي آن عنوان اين پايان نامه عبارت است از((بررسي شرايط،ضوابط و مقررات معاملات بانكي و آثار حقوقي آن))
در اين پايان نامه،چند سئوال اساسي به شرح ذيل،مورد بررسي قرارگرفته است:
اول-در معاملات بانكي علاوه بر لزوم رعايت شروط معاملاتي چه نكاتي مهم و اساسي ديگري بايستي مورد توجه قرارگيرند؟
دوم-ماهيت حقوقي ضوابط و مقررات بانكي كشور،كه در قالب آيين نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهاي معاملاتي،به واحدهاي بانكي كشور ابلاغ مي شوند،چيست؟
اهم يافته هاي اين پايان نامه به شرح ذيل مي باشند:
1-بنا به ويژگيهاي خاص معاملات بانكي،دراين گونه معاملات،علاوه برلزوم توجه به قوانين عام(مانند قانون مدني)،بايستي قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز بعنوان قانون خاص،مورد توجه قرارگيرد.
2-علاوه بر لزوم رعايت موادآمره قانوني،كه در متن قوانين عام و خاص آمده است،جهت ايجاد و حفظ نظم عمومي،اعم از نظم اقتصادي، نظم اداري، نظم سياسي و...، ضوابط و مقررات خاص ديگري نيز در قالب آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي بانكي تدوين و به واحدهاي بانكي سراسر كشور ابلاغ شده است،كه بي توجهي نسبت به آنها نيز مي تواند در معاملات بانكي تاثير داشته باشد، بنابراين مي توان گفت، اين ضوابط و مقررات،از عوامل محدودكننده اراده تلقي شده و عدم توجه به آنها، نظم عمومي كشور را دچار مشكل خواهد نمود.
The title of this thesis include: “The study of conditions, rules and provisions of bank transactions and its law effects”.
In this thesis some basic questions has surveyed as follows:
First, in addition to need observance of transactional conditions, which other important and basic points should be respected in bank transactions.
Second, what is law nature of rules and provisions of bank transactions of country that communicate in forms of constitutions, circulars and directions to the bank units of country?
The most important findings are as follows:
1-with regarding to particular specifics of bank transactions, in this kind of transactions, in addition to attention for public laws (such as civil law), and too, bank activities law on non-usury base, should be concerned as a special law.
2-In addition need for observance imperative rules of law that come up in structure of public and special laws, for creation and protection of public order such as economic order, administrative order, political order and…, too, other particular retentions and provisions, at forms of bank constitutions, circulars and directions that communicated to all country bank unit's, that non-perfect-observance of them, too, could affect the bank transactions, so this retentions and provisions, carry to account as determination limitary factors and non-perfect-observance of them, create disorganization at public order of country.
دكترنجادعلي الماسي دكتراميرحسين فخاري دكترمحمودعرفاني 22 اردیبهشت 1383
مهرداد نصر مديريت علوم بانکی بررسي وضعيت نيروي انساني متخصص دربانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني نيازمندي به نيروي انساني متخصص در5 سال آينده تحقيق حاضر كه با عنوان (( بررسي وضعيت نيروي انساني متخصص در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني نيازمندي به نيروي انساني متخصص در پنج سال آينده )) صورت گرفته است و هدف از اين تحقيق كمك به مديريت منابع انساني بانك مركزي در جهت شناخت هر چه بهتر روند گذشته نيروي انساني متخصص و پيش بيني نيازمندي به اين نيروها در آينده بوده است . در بخش مروري بر ادبيات تحقيق ، موضوعات مختلف مرتبط با موضوع نيروي انساني ، جذب نيروي انساني و راههاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني متخصص از بين كتب و مقالات مختلف فارسي و لاتين جمع آوري و ارائه شده است . اين تحقيق در پي يافتن پاسخي براي اين سؤال بوده است كه (( آيا تامين نيروي متخصص در بانك مركزي از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده است ؟)) براي پاسخ روشنتر به اين سؤال به تركيب نيروي انساني متخصص در سالهاي قبل و بعد از انقلاب پرداخته و پيش بيني نياز پنج سال آينده به نيروهاي انساني متخصص مورد بررسي قرار گرفته است . اين بررسي ها نشان مي دهد كه آهنگ جذب و نگهداري اين نيروها در سالهاي قبل از انقلاب رو به رشد بوده است اما پس از پيروزي انقلاب اين روند رو به كاهش گذاشته است . بعد از حدود سال 1372 باز هم حركت رو به رشد خود را آغاز كرده و تا سالهاي اخير ادامه داشته است . در طول 5 سال آينده نيز بر ميزان نياز بانك به فارغ التحصيلان رشته هاي علوم بازرگاني ، اقتصادي و بانكي افزوده خواهد گرديد كه بخشي از اين نيازها از طريق مؤسسه بانكداري و بخش ديگر از طريق جذب فارغ التحصيلان دانشگاههاي كشور قابل رفع مي باشد . This research which is entitled investigation of experts' condition in the Central Bank of Iran before and after revolution and the need for experts in the next five years is aimed to help Human Resource Management of the Central Bank of Iran to know the trend of the amount of the experts in the past also to forecast the need for such personnel in future. In the Section review of the research literature some different related aspects of HR, hiring of specialists and the ways of hiring and keeping such sources are gathered and presented by using some different books and papers in Persian and English. This research was aimed to find an answer for this question: is the amount of experts in the central Bank of Iran, appropriate and adequate? To answer this question we investigated the combination of experts before and after the revolution and forecasted the need for them during next five years. These investigations show that the trend of hiring and keeping such sources before the revolution was upwards while it was downwards after that. Approximately after the year 1372 the amount of specialists started to increase and went on up to now. During the next five years the amount of the need for personnel who are educated from universities in the field of Business, economics and Banking will increase. Some of them may be graduated from Banking Institute and some can be hired from other universities. دكترمهدي ايران نژادپاريزي دكتر حسين اسدي پرويز ساسان گهر 18 شهریور 1382
احمد ابراهيمي مديريت علوم بانکی بررسي وارزيابي برنامه هاي آموزش مديريت در بانك صادرات ايران طي سالهاي 80-1371 توجه به آموزش نيروي انساني موجب افزايش دانش و مهارت كاركنان مي گردد و آنها به راحتي قادر خواهند بود وظايف محوله را باشايستگي به انجام برسانند.با توجه به رشدو گستردگي جوامع انساني و محدوديت منابع و با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهاي مالي و بانكي در سازمانهاي بزرگ مالي و پولي همچون بانك صادرات ايران،سيستم آموزشي بايد اطلاعات،مهارتها و بينش لازم را به كاركنان ارائه كند تا براي انجام مسئوليتهاي سازماني و رقابت در بازار كار همواره توان و آمادگي كافي را داشته باشند.ضمن اينكه جامعه از سيستم بانكي اين انتظار را دارد كه در راستاي پيشرفتهاي همه جانبه اقتصادي و اجتماعي حركت نموده و خودرا با نيازهاي جامعه و پيشرفتهاي تكنولوژي هماهنگ سازد.برگزاري دوره هاي آموزشي نقش مهمي در ايجاد اين هماهنگي دارد.با توجه به نقش و هدف دوره هاي آموزشي،اجراي آنها در صورتي مفيد خواهدبود كه براساس اهداف سازماني و نيازهاي واقعي شغلي مديران طرح شده و موجب تغييرات مطلوب در رفتار و نگرش آنان گردد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثيردوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران بانك صادرات ايران بر بهره وري و همچنين كارايي،اثربخشي،نوآوري و انگيزش كاركنان زيردست انجام شده است.بدين لحاظ پس از تعيين متغيرهاي تحقيق،به منظور پي بردن به رابطه آنها،علاوه بر بهره مندي از نظرات افراد نمونه آماري و كارشناسان خبره با استفاده از پرسشنامه طراحي شده بصورت پنج گزينه اي از نوع ليكرت،پيمايشي بين عوامل و متغيرها انجام گرفت.
پرسشنامه مزبور در ميان 180 نفر از رؤسا و معاونين شعب جامعه آماري تهران بزرگ كه با روش طبقه بندي نامتناسب انتخاب شده بودند،توزيع گرديد.سپس به منظور بررسي داده هاي پژوهش،اطلاعات موردنظردسته بندي شده،جداول توزيع فراواني،تشكيل شده و روش آمار استنباطي با تعيين ميانگين فاصله اطمينان در قالب آزمون t بكارگرفته شد.نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر عدم رد چهار فرضيه يعني تاثير مستقيم آموزشهاي ضمن خدمت مديران بر عوامل بهره وري،كارايي،اثربخشي و انگيزش كاركنان و عدم تاثير فرضيه ارتباط آموزش ضمن خدمت مديران با نوآوري بوده است.
پيشنهاد مي شود اداره آموزش بانك در دوره هاي ثابت زماني(حداكثردو ساله)نسبت به تدوين و اجراي برنامه هاي جامع آموزشي مشتمل بر چهار مرحله الف:تشخيص ب:تعيين اهداف آموزشي ج:آموزش د:ارزيابي و مقايسه با اهداف اقدام نمايد تا براساس آن كاركنان و بويژه مديران با توجه به نياز سازماني،آموزشهاي لازم را در ضمن خدمت طي نمايند.
Paying attention to manpower education will increase personal skill and knowledge so that they would be able to perform their duties efficiently. Considering development of human communities and limit of resources and with due regard to the necessity of elevating banking and financial standards in great financial and monetary organizations such as Bank Saderat Iran, educational system shall furnish employees with required information, skills and concepts to make them able for performing organizational responsibilities and making competition in the labor market. It is while the society expects banking system to move in line with social and economic advances and make itself with social needs and technological progresses.

Need-based training courses have an important role in this coordination. By considering the role and objective of educational courses, their execution is useful when planned based on the organizational objectives and real demands of managers and let them to favorable changes in their attitude. Since the human being is placed both at the center of development as well as developmental factor, therefore, the research amis at study of the effects of in-service training courses of managers of Bank Saderat Iran on profitability, effectiveness, innovation and motivation of employees. Therefore, upon determining research variables and in order to find their relations, while taking advantage of opinions of sample subjects and experts, a five-choice Liker-type questionnaire was planned and the relation between factors and variables were done.
The said questionnaire was distributed among 180 managers and deputies of statistical universe of Tehran who had been selected by heterogeneous classification. Then, for study of research data, such data were classified, frequench distribution tables were set up and inferential statistical method by determining confidence interval in the form of T table. On the basis of the findings, four hypothesized theories are not refused. In other words, in-service training of managers has direct affect on profitability, efficiency, effectiveness and motivation of employees. The theory regarding relationship of in-service training of mamagers with innovation is not confirmed.

It is suggested that Education Department of the Bank in a fix period (2 years duration max.) draws up and execute comprehensive educational plans including A- Recognition, B-Determining educational objectives, C-Education, D-Evaluation and compare them with the set goals in order for employees and specially managers be trained based on organizational needs.
دكترسيدجليل لاجوردي دكترغلامحسين اسدي پرويزساسان گهر 10 دی 1382
فرض الله كشاورزحدادها مديريت علوم بانکی بررسي ويژگيهاي نظام جديد پرداخت(درمقايسه با نظام قبلي)واثرآن برانتظارات كاركنان(مطالعه موردي شعب مستقل ممتاز و درجه يك بانك تجارت شهرتهران) نظام پرداخت حقوق و دستمزد و اجزاء تشكيل دهنده آنها يكي از مهمترين و اصلي ترين مسائلي است كه در حال حاضر اكثر وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي با آن مواجه مي باشند كه به باور بسياري از پژوهشگران و مديران از عواملي كه مي تواند نيازهاي كاركنان را مرتفع و موجب انگيزش و تأمين رضايت شغلي آنان و نتيجتاً در دستيابي به هدفهاي سازمان نقش اساسي ايفا نمايد و ضامن تعادل احساسي و رواني جامعه و عامل پيشرفت و ترقي آن باشد، يك نظام حقوق و دستمزد عادلانه است. از اين رو ‹‹بررسي و يژگيهاي نظام جديد پرداخت (در مقايسه با نظام قبلي) و اثر آن بر انتظارات كاركنان›› يكي از اهداف اصلي تحقيق حاضر مي باشد كه در قلمرو زماني سال 79 تا پايان شهريور 81 در شعب مستقل ، ممتاز و درجه يك بانك تجارت و در محدوده جغرافيائي شهر تهران مورد بررسي قرارگرفته است. در اين تحقيق كه در پنج فصل به رشته تحرير درآمده و مجموعاً دو فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح شده است.
جامعه آماري شامل 912 نفر پرسنل شاغل در شعب مستقل ، ممتاز و درجه يك شهر تهران كه در استخدام رسمي بانك بوده و تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماري به روش طبقه بندي شده از بين سه رده شغلي مديريتي، تخصصي و اجرايي انتخاب شده اند. ابزارگردآوري اطلاعات ، پرسشنامه اي است كه شامل 9 سوال عمومي و 22 سوال مربوط به طرز تلقي افراد كه براساس طيف ليكرت تنظيم شده و از يك تا پنج امتياز بندي شده اند و نيز يك سوال از نوع سوالات باز مي باشد. نرخ بازگشت پرسشنامه هاي قابل استفاده 8 ، 73 درصد بوده كه نرخ قابل قبولي مي باشد، همچنين اعتبار و پايايي پرسشنامه ها مورد آزمون قرارگرفته كه ضريب همبستگي آن به روش آلفا كرونباخ 56 ، 81 درصد به دست آمده كه مورد قبول واقع و به عنوان ملاك پايايي پرسشنامه ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات جمع آوري شده توسط بسته نرم افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و روشهاي آماري بكار رفته در اين تحقيق آزمون فرض نسبتها و آزمون كاي دو براي فرضيات اول و دوم و تحليل وايانس براي فرضيات سوم و چهارم و پنجم و از آزمون فريدمن براي سوال 22 استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان داده است كه دلايلي براي رد فرضيات اصلي و فرضيه هاي اول و دوم فرعي مشاهده نشده ليكن فرضيه سوم رد شده است يعني نظام جديد پرداخت رضايت كاركنان را در بر داشته و اين رضايت موجب انگيزش كاركنان شده است ، همچنين ميزان رضايت كاركنان از نظام جديد پرداخت با توجه به تحصيلات و سابقه خدمت پاسخ دهندگان متفاوت بوده اما تفاوتي بين ميزان رضايت كاركنان از نظام جديد پرداخت مشاهده نشده است.
Nowadays salary payment system and its components is one of the most basic factors which most of the ministries, organizations and public companies involved. Most of the researchers and managers believe that a fair salary payment system can satisfies employees needs, promote their motivations, and both leads to job satisfaction that play an important role in achieving organizational goals. This factor can lead the society to progress and a psychological and emotional balance. Therefore ((investigating the characteristics of the new payment system (in comparison to the previous system) and its effect on employees requirements)) is one of the basic goals of this research, which has done in independent, superior and first level Branches of Bank Tejarat in Tehran. This research comprises 5 chapters including 2 main hypotheses and 3 sub-hypothesis.
Statistical population includes 912 formal employees and 175 person are chosen randomly as sample population among three official, managerial and specialized position.
A questionnaire which includes 9 general questions, 22 attitude questions to personal view on base of Licit scale, and an open question arranged to get information. These are scaled from 1 to 5 rate of return questionnaire was 73.8 percent which is acceptable.
The reliability and validity of them are also measured and the correlation coefficient by Alfa Kronbakh method yield 81.56.
Percent which is acceptable as a criteria for reliability. The data information analyzed by spss package.
In this research for the first and second hypothesis the ratio hypothesis and chi-square are used, variance analysis for the third, forth and fifth hypothesis and Friedman test for question number 22 is used.

The data shows that there is no reason for rejecting main hypothesis and first and second sub-hypothesis, but the third one rejected.
It means that the new payment system leads to employee satisfaction which caused employees motivations.
Also, the amount of employee satisfaction from the new system according to their different level of education and official background was different, but it doesn't show any difference with the amount of employee satisfaction of the new system.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكترغلامحسين اسدي پرويزساسان گهر 18 شهریور 1382
نوشين اسدي پور مديريت علوم بانکی بررسي نقش و اهميت نظارت مبتني برريسك در نظارت بانكي و مقايسه آن با نظارت تطبيقي نظارت بانكي مؤثراز اصلي ترين ترتيبات حفظ سلامت و ثبات نظام بانكي كشورها محسوب مي شود.نظارت تطبيقي و مبتني بر ريسك،شيوه هاي مورداستفاده ناظرين بانكي دراعمال وظايف نظارتي آنها مي باشند.نظارت بربانكها تا اوايل دهه1990 ميلادي به شيوه تطبيقي صورت مي پذيرفت.درپي مشخص شدن عدم كارايي اين شيوه در مواجهه با مشكلات سيستمي و جلوگيري از وقوع بحرانهاي بانكي و مالي،در حال حاضر شيوه مدرن نظارتي به عبارتي نظارت مبتني بر ريسك در راستاي ثبات مالي منطقه اي و جهاني توسط نهادهاي مالي معتبر بين الملل از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ترويج مي شود.نظارت مبتني برريسك براي اولين بار توسط اداره كنترل پول(OCC)در آمريكامطرح وسيرتكاملي خودرا به تدريج همراه با تحولات بازارهاي مالي بين الملل طي نموده است.معرفي اصول محوري نظارت بانكي مؤثر توسط كميته نظارت بانكي بال درسال 1997 ميلادي از عوامل اساسي توسعه اين شيوه نظارتي بوده است.ويژگي خاص اين شيوه نظارتي،شناسايي و اصلاح مشكلات بالقوه بانكها قبل از وقوع آنها مي باشد.
معرفي شيوه نظارت مبتني بر ريسك و بيان الزامات ساختاري و مقرراتي آن و همچنين مقايسه دو شيوه سنتي و مدرن نظارتي از اهداف تحقيق حاضر هستند.با توجه به شرايط نظام بانكي و نظارتي كشور،بررسي موانع و محدوديتهاي اجرائي مؤثر شيوه نظارت مبتني بر ريسك در ايران از اصلي ترين سؤالاتي است كه اين پژوهش با استفاده از تحليلهاي توصيفي و تطبيقي درصدد پاسخگويي به آن مي باشد.
دكترسيداحمدرضا جلالي نائيني دكترداود سوري پرويزساسان گهر 28 شهریور 1384
حسن قرباني مديريت علوم بانکی بررسي عوامل مؤثردربهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت(مطالعه موردي-شعب استان تهران) تحقيق حاضر به منظور نيل به موفقيت بيشتر بانك ملت به عنوان يك بنگاه اقتصادي درپي كسب اهداف زيرمي باشد:
الف-شناسايي عوامل مؤثر در بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت.
ب-بررسي شكاف بين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب درصورت وجود اختلاف معني دار به منظور ارائه استراتژي لازم درجهت پركردن اين شكاف با استفاده از بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت
ج-استفاده و به كارگيري عملي نتايج تحقيق به شرط اثبات وجود رابطه وتاخير مثبت درميان متغيرهاي وابسته و مستقل،دربانك ملت
د-بهره گيري از نتايج پژوهش حاضر درساير بانكها و مؤسسات تجاري درصورت لزوم
دراين پژوهش متغيرهاي مستقل عبارتنداز:مشتري مداري،آموزش،مشاركت درتصميم گيري،انگيزش كاركنان و شايسته سالاري كه درضمن بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت نيز به عنوان متغيروابسته تحقيق مطرح مي باشد و روابط ميان اين متغيرهادر قالب 5 فرضيه به شرح زير موردبررسي قرارگرفته است:
1-مشتري مداري در بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت مؤثر است.
2-آموزش،نظام مديريت شعب بانك ملت را بهبود مي بخشد.
3-مشاركت درتصميم گيري،سبب بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت مي شود.
4-انگيزش كاركنان،بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت،ارتباط مستقيم دارد.
5-شايسته سالاري با بهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت،ارتباط مستقيم دارد.
به منظور جمع آوري اطلاعات،يك پرسشنامه5 گزينه اي شامل 33 سئوال تدوين شد وبراي گردآوري اطلاعات تئوريك ومبناي نظري برمطالعات كتابخانه اي تكيه گرديد.
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل دو گروه مديران صف(مديران شعب)ومديران ستاد(مديران سرپرستيها)بانك ملت در استان تهران بوده مجموعا بالغ بر708 نفر مي باشند كه از ميان آنان 19 نفر مديران ستادي و251 نفر مديران اجرايي به روش تصادفي ساده،به عنوان نمونه انتخاب شدند.
براي بررسي توصيفي داده هاي پژوهش ابتدا اطلاعات جمع آوري شده طبقه بندي و جداول توزيع فراواني تشكيل وميانگين آنها محاسبه گرديد،سپس با استفاده از روش استنباط آماري و آزمون فرضيه،شواهدي بر رد هيچ يك از فرضيه هاي 5 گانه وجود نداشت ونيز براساس نظرسنجي انجام گرفته و از ديدگاه واحدهاي نمونه تحقيق نتايج زير بدست آمد:
1-دربين عوامل مؤثر دربهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت،ايجاد رضايت درمشتري وعلاقه به شغل،احساس رضايت ونشاط ازكار،بيشترين تاخير را دارا مي باشند.
2-دربين عوامل مؤثر دربهسازي نظام مديريت شعب بانك ملت،عدم تبعيض درپرداختهاي پرسنلي،ارتقاي شغلي ومديريت،كمترين تاثير را دارا مي باشد.
3-ترتيب اولويت تاثير هريك ازمتغيرهاي مستقل برمتغير وابسته تحقيق عبارت است از:مشتري مداري،انگيزش كاركنان،آموزش،مشاركت درتصميم گيري وشايسته سالاري.
The present research is aimed to achieve the more success of Mellat Bank, as an economic agency for obtaining the following purposes:
a- Identifying the effective factors on developing the mamagement system of Mellat Bank branches.
b- Studying the gap between the present state and the desired state in case of any meaningful difference, in order to present necessary strategy to fill the gap, using management system development of Mellat Bank branches.
c- Practical using and implementing of the research results, provided proving the existance of a relationship and positive effect among edpendent and independent variables in Mellat Bank.
d-Using the research results in other banks as well as trading agencies if necessary.
In this research, independent variables are as follows:
Customer orientation, training, training, participative decision making and motivation of staffs and meritocracy, while being presented in management system development in branches of Mellat Bank, is presented as a research dependent variable and the relationships among these variables are taken into cousideration in forms of 5 hypothesises.
1-Customer orientation is effective on management system development.
2-Training, improves such a development.
3-Particative decision making, develops Management system of Mellat bank branches.
4-Motivating staffs, results in development of management system of Mellat Bank branches.
5- Meritocracy has a direct relation to developing the management system of Mellat Bank's branches.
In order to collect data, a 5-options questionnaire including 33 questions was provided and to collect theoretical information and a theoretical base, library studies were used.
Statistical group of present research consists of branch and headquarter managers of Mellat Bank in Tehran province, which is over 708 persons, among them, 19 headquarter managers and 251 executive managers were elected on simple random.
In order to analyze survey research inputs, first the obtined data were classified, and their average was calculated. Then, using statistical deduction and hypothesis test no evidence, to reject any of the above hypothesises, was found and also, based the surveying and from point of view of research sample units, the following results were obtained:
1- Among the effective factors on management system development of Mellat Bank branches, customer satisfaction, being interested in job and being satisfied with that, are the most effective ones.
2-Among the effective factors, no prejudice in personnel payments, job promotion and management, have the least effects.
3- The order of priority in effect of any each independent variable over research dependent variable is: Customer orientation, staff motivation, training, participative decision making and meritocracy.
دكترمهدي ايران نژاد پاريزي دكتررضا نجف بيگي پرويزساسان گهر 6 آبان 1383
حسن غفاری غازانی بانکداری ارزیابی ريسک اعتباري مشتريان با استفاده از شاخص هاي عملكردي
(مطالعه موردی بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
ارزیابی ریسک مشتریان حقوقی یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌ها برای اعطای وام می‌باشد. روش‌های مختلفی برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی وجود دارد که تاکید بیشتر آن‌ها بر استفاده از نسبت‌های مالی شرکت‌ها است اما اخیرا بحث‌های متعددی در مورد استفاده از سایر شاخص‌ها از جمله کارایی بیان گردیده است. هدف از این تحقیق ارزیابی ريسک اعتباري مشتريان حقوقی با استفاده از شاخص‌هاي عملكردي (مطالعه موردی بانک ملت استان آذربایجان شرقی) می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 212 شرکت حاضر در صنعت‌های (خودرو، مواد غذایی و چرم) می‌باشد که در بین سال1390 تا 1392 از بانک ملت وام گرفته‌اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت‌ها از کارایی شرکت و نسبت سودآوری و همچنین نسبت نقدینگی شرکت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات با توجه به اینکه متغیر وابسته کیفی می‌باشد از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج نشان داد، کارایی شرکت بیشترین میزان پیش‌بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا می‌باشد. و همچنین کارایی تنها متغیر توضیح دهنده در مدل ریسک اعتباری صنایع خودرو و چرم می‌باشد. Risk assessment is one of the main concerns of commercial banks in granting loans. There are several ways to assess the credit risk of customers where most of them apply financial ratios but. in recent studies new approaches such as efficiency index is becoming popular. The purpose of this study was to assess the customers credit risk by using performance indicators (Case study Mellat Bank of East Azarbaijan province). Thus, 212 companies in three industries (automotive, food and leather) between 1390 and 1392 which borrowed considerable amount from the bank, were considered. To measure the credit risk we used company's efficiency and profitability ratios. Logistic regression was applied to test hypotheses. The results showed that the efficiency has the predictive power than other profitability ratios. Efficency is the only significant explanatory variable in automotive industry and leather. آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای محمد امیدی نژاد آقای دکتر سياوش گلزاريان پور 30 شهریور 1394