آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
علیرضا بهرامی زاد بانکداری تأثیر فعالیت‏های خارج از ترازنامۀ بانک‏ها بر انتقال آثار کانال وام‏دهی سیاست‏های پولی در اين تحقيق به بررسي تاثير فعاليت‎هاي خارج از ترازنامه بانك¬ها بر انتقال آثار كانال وام‎دهي سياست‏هاي پولي، با استفاده از متغيرهاي موثر بر تسهيلات اعطائي واقعي سالانه بر اساس ادبیات موضوعی ذیربط و اطلاعات و داده‎هاي 13 بانك دولتي و خصوصي و مشمول اصل 44 به عنوان نمونه آماري و طي دوره 1385 تا 1392 و با استفاده از مدل رگرسيون پنل ديتا و روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) جهت تخمين مدل، پرداخته شده است. آماره R2 در معادلات مورد بررسي نشان داد كه متغيرهاي مستقل به خوبي توانسته‎اند تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند. نتايج نشان داد كه رشد فعاليت‎هاي خارج از ترازنامه در هر دو روش برآورد، اثر مثبت و معني‎داري بر روي رشد تسهيلات اعطائي واقعي دارد، بدين معنا كه تسهيلات غيروامي منجر به افزايش رشد در وام‎دهي بانك مي‎شود. و همچنين نتايج نشان مي‏دهد كه ارتباط بين شاخص سياست پولي و فعاليت‎هاي خارج از ترازنامه در هر دو روش برآورد داراي ضريب مثبت بوده و حاكي از ضعف كانال وام‎دهي بانك مي¬باشد و اين مشاهدات تأييدي بر اين نكته خواهد بود كه حساسيت وام‎دهي بانك به سياست پولي با افزايش فعاليت‎هاي خارج از ترازنامه كاهش مي¬يابد كه اين امر حاكي از وجود تأثير محافظتي فعاليت‎هاي خارج از ترازنامه بر وام‎دهي بانك مي¬باشد. The present study evaluates effect of off-balance sheet banking activities on transition the effects of lending channel of monetary policies on the basis of relevant literature and the variables that affecting real annual facilities granted by banks. Information and data of 13 public and private banks were used as statistical sample of the study (2006-2013) using Panel Data Regression and Generalized Method of Moments (GMM) to estimate the model. The R2 statists in the evaluated equations demonstrated that independent variables well explained variations of the dependent variable. According to the results, off-balance sheet activities growth in both estimation methods positively and meaningfully affected growth of real granted facilities, i.e. non-loan facilities lead to more growth of bank lending activities. Additionally, the results suggested that there is a positive relation between monetary policy index and off-balance sheet activities of both estimation methods. It indicates to weakness of bank lending channel. According to these observations, the more the off-balance sheet activities, the less the sensitivity of bank lending considering monetary policy. It refers to buffering effect of off-balance sheet activities on bank lending channel. آقای رافیک نظریان آقای دکتر مرتضی اکبری آقای دکتر رضا حبیبی 11 مرداد 1394
رسول حسین زاده صیقلانی بانکداری ریسک ادراک شده و تناوب استفاده از خدمات موبایل بانک(مورد مطالعه: بانک ملی شهر تهران) مشتریان بانکها، روشهای جاری بانکداری را متحول ساخته است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک، باعث ایجاد تغییرات عمده در شکل پول و انتقال منابع درعرصه بانکداری الکترونیکی شده است .اگر بخواهیم از مزایای بانکداری الکترونیک حداکثر بهره را ببریم و در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در رده کشورهای پیشگام قرار گیریم، لازم است تا کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به بهترین نحوه در عرصه بانکداری کشور استقرار دهیم. برنامه ریزی برای استقرار این کاربردها بدون ارزیابی و سنجش آنها موثر نخواهدبود.
هدف ازاین تحقیق، مطالعه ، بررسی و بحث در مورد تاثیر ریسک ادراک شده و اطلاع از نام تجاری(برند)و تصویرنام تجاری بانک ارائه دهنده خدمات موبایل بانک بر نگرش افراد و تمایل به استفاده از موبایل بانک می باشد. با توجه به تناوب کاربری در خدمات موبایل بانک، این تحقیق جامعه آماری را با در نظر گرفتن گونه های رفتاری(دائم و موقت)در زیر گروههایی طبقه بندی می کند تا بتواند روی مشخصه های الگو و مدلهای رفتاری انها تمرکز نمایید. دراین تحقیق 384 نفر از کاربران موبایل بانک ملی در تهران مورد آزمون قرار گرفتند و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربران موبایل بانک با داشتنن الگوهای رفتاری متفاوت، دریافتها و ادراک های متفاوت، دارای ریسک و منفعت مشابه هستند. بعلاوه اطلاع از نام تجاری ارائه دهنده ی خدمات موبایل بانک از عوامل بی اهمیت در ارتباط با نگرش و تمایل به استفاده از خدمات مو بایل بانک است . در ضمن، این تحقیق پنج عامل ساختار ریسک، بحث ریسک ادراک شده با جزییات آن در ریسک مالی، ریسک عملکردی، ریسک زمانی، ریسک روانشناختی و ریسک خصوصی را به هم پیوند می دهد.
Rapid development in information technology has brought about major changes in money and systems of funds transfer in electronic banking. To make maximum use of benefits of electronic banking, it is necessary to implement various applications of information and communication technologies to the best way in the banking system of the country. Plans to implement these applications without their evaluation would not be effective.
Therefore, measuring the quality of electronic banking services is one of the strategies that allow us to become aware of the quality of these services and use this feedback in our efforts to improve electronic banking .In this research 384 users of mobile banking services in Tehran were questioned and data were analyzed by SPSS and LISREL.
Analytical results demonstrate that mobile banking users with different behavioral patterns have dissimilar perceptions of innovation benefits and risk .Brand image of the MBSs provider are unimportant factors associated with attitude and intention .To use MBSs, meanwhile, this study incorporate a five factors risk structure, discussing perceived .Risk detailed in financial risk, Performance risk, Time risk, Psychological risk and Privacy risk.
Finally, this study presents several suggestions for researchers, bankers and marketers.
آقای دکتر پیمان نوری بروجردی آقای دکتر داود سوری آقای مهندس حسن کوهی 30 شهریور 1393
کورش نیک آئین بانکداری بررسی عوامل اقتصادی و بانکی موثر بر معوقات خانوارها: مطالعه موردی بانک کشاورزی استان فارس شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری بانک ها و گیرندگان انفرادی وام ها شده و مجموع تسهیلات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی و بانکی موثر بر معوقات خانوار ها در بانک کشاورزی استان فارس است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که با رویکردی کاربردی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش صورت های مالی بانک کشاورزی استان فارس بین سال های 1383 تا 1393 است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش مدل تاخیری توزیع خود رگرسیونی(ARDL) است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با افزایش تولید نا خالص داخلی، مطالبات غیر جاری به کل مطالبات به میزان کافی کاهش پیدا می کند. با افزایش ‌نرخ بهره واقعی‌ مطالبات غیر جاری به کل مطالبات کاهش پیدا می کند. با افزایش تورم مطالبات غیر جاری به کل مطالبات کاهش پیدا می کند. با این حال رابطه بین کارآمدی با نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات، اندازه بانک با نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات و عملکرد با نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات معنادار نشد. There are some factors that can lead to profitability of banks and individual borrower’s loans, when these are take shape in the context of the global economy. These factors are macroeconomic conditions, government intervention, central bank intervention and business cycles. Also, These factors affected on total of outstanding facilities in the banking system. The aim of this study is analyzing banking and economic factors affecting on households loans in Agricultural Bank of Fars province. This thesis uses descriptive and applied statistical approach. The population of this study is financial statements of Agricultural Bank in Fars province scince 1383 to 1393. The statistical model that used in this study is ARDL model. The results show that by increasing GDP, the NPL lead to decreasing. With increasing real interest rate, the NPL lead to decreasing. By increasing inflation, the NPL lead to decreasing. But there is not relationship between Effectiveness and NPL, Bank Size and NPL and Performance and NPL. آقای دکتر روح الله شهنازی آقای دکتر رضا حبیبی آقای دکتر الدار صداقت پرست 31 شهریور 1394
فروزین تقوی نژاد حسابداری بانکی Many theoretical and experimental evidence for the role of accounting conservative information and its favorable impact on the interests of public company investors. The main objective of this study is to investigate the effect of conditioned and unconditioned accounting conservatism in financial distress of listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample consisted of 122 firms listed companies is that their data during the years 1387 to 1391 were analyzed. To test the hypothesis, a linear regression method and a mean comparison test was used. Overall, the results showed that unconditional conservatism reduces the sample firms is financial distress. In other words, companies that resulting from the principles and practices of conservative accounting standards have been adhered to; Have been less exposed to financial distress. Also, contrary to theoretical research, the research findings show that conditional conservatism that resulting from response of accounting system to bad news, is also a reduction in financial distress. According to the research findings, the level of unconditional accounting conservatism in companies that have a financial failure; The company has no significant financial distress, was higher. However, the conditional accounting conservatism in the two groups of firms are not significantly different. Many theoretical and experimental evidence for the role of accounting conservative information and its favorable impact on the interests of public company investors. The main objective of this study is to investigate the effect of conditioned and unconditioned accounting conservatism in financial distress of listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample consisted of 122 firms listed companies is that their data during the years 1387 to 1391 were analyzed. To test the hypothesis, a linear regression method and a mean comparison test was used. Overall, the results showed that unconditional conservatism reduces the sample firms is financial distress. In other words, companies that resulting from the principles and practices of conservative accounting standards have been adhered to; Have been less exposed to financial distress. Also, contrary to theoretical research, the research findings show that conditional conservatism that resulting from response of accounting system to bad news, is also a reduction in financial distress. According to the research findings, the level of unconditional accounting conservatism in companies that have a financial failure; The company has no significant financial distress, was higher. However, the conditional accounting conservatism in the two groups of firms are not significantly different. آقای دکتر حسین کثیری آقای دکتر کاظم دوست حسینی آقای مهندس حامد شادکام 4 مرداد 1394
محمدعلی پوریانی بانکداری رتبه بندی مشتریان اعتباری (حقیقی) بانک ملی بااستفاده از رگرسیون لجستیک و MOLP مهم ترین فعالیت سیستم بانکی، جمع آوری منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی است. بانک‎ها، سپرده های سرمایه گذاران را جذب کرده و آنها را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهند. با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک ها، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. لذا تعیین امتیاز اعتباری هر یک از متقاضیان و اتخاذ تصمیم مناسب پیش از اعطای تسهیلات ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است. این مهم زمانی امکان‎پذیر است که بانک‎ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری حقیقی براساس توانایی و تمایل آنها نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات خود بوده و قادر به طبقه بندی آنها باشند. زیرا تحت چنین سیستمی تسهیلات به متقاضیانی اعطا می شود، که ریسک کمتری داشته و احتمال بازپرداخت بدهی آنها در موعد مقرر بیشتر است. پژوهش حاضر برای رتبه بندی مشتریان بانک ملی بر حسب امتیاز اعتباری آنها در پنج بخش سازمان‎دهی شده است. تعیین امتیاز اعتباری مشتریان می‎تواند در تصمیم‎گیری‎های بانک‎ها در حوزه بانکداری خرد، برای اعطای وام و اعتبارات مالی حقیقی نقش مهمی داشته باشد.
هدف از تحقیق حاضر نیز رتبه بندی مشتریان بانک ملی بر حسب امتیاز اعتباری آنها با استفاده از رگرسیون لجستیک و MOLP می باشد.از آنجا که این روش ها تاکنون در ایران برای رتبه بندی مشتریان به کار گرفته نشده است، پژوهش حاضر از نوآوری لازم برخوردار است. جهت دستیابی به هدف تحقیق، تعداد 400 مشتری حقیقی دریافت وام تا سقف 20 میلیون تومان، در قالب های جعاله، قرض الحسنه، فروش اقساطی و مشارکت مدنی، از 20 شعب منتخب بانک ملی در استان تهران به روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی انتخاب گردید. در پایان داده های به دست آمده از پرونده های مشتریان مذکور، جهت تعیین روابط و همبستگی میان متغیرهای تاثیر گذار بر امتیاز اعتباری مشتریان بانک ملی و دسته بندی مشتریان (خوش حساب و بدحساب) به ترتیب از MOLP و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
The main activity of the banking system is the collection and allocation of asset resources to different sectors of the economy. Banks attract investors’ deposits and put them in the form of facilities to the applicants. Due to limited financial resources and facilities available to banks, the capability of customers' reimbursement before lending to them is one of the most important challenges that the country's banking system encounter. Therefore, it is inevitable to determine each applicant's credit score and making appropriate decision before giving facilities. This is just possible when banks are able to identify creditable customers (either indivisuals or companies), based on their ability and willingness of reimbursing entirely their commitments on time and to classify them. By using this system, the facilities is assigned to such customers lower in risk and higher in likelihood of reimbursing the debts on time. This research is conducted in five parts in order to rank the customers of Melli bank according to their credit score. In banks, particularly in the field of micro-banking, the computing of customers’ credit scores can have a significant role in major decisions to allocate loans and financial credits.
The aim of this research is to rank the customers of Melli bank with respect to their credit score by using logistic regression and MOLP, and since these methods have not been considered yet in Iran for ranking the customers, it has the required innovation. In order to reach the goal, 400 individual applicants of loans which their value doesn’t exceed 20 million tomans, in forms of: maintainence, interest-free overdraft, installment-selling plan and interest-free contribution, are selected through the stochastic- classified sampling. Finally, the data obtained through the customers’ profiles are applied to distinguish the relation and correlation among the variables which have significant effect on Melli bank customers’ credit score and on categorizing the customers by using logistic regression and MOLP.
آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد آقای دکتر سیاوس گلزاریان پور آقای مهندس حسن کوهی 27 دی 1394
صمد گراوند بانکداری سیستم های هشداردهنده و بحران سیستماتیک بانکی در کشورهای در حال توسعه: روش لاجیت چندگانه وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران های متعدد مالی، اقتصادی و بانکی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی برای تایید این فرضیه که بحران های مالی، اقتصادی و بانکی از پدیده های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه داری هستند، وجود دارد. از سوی دیگر وقوع ده ها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می تواند فرضیه فوق را به لحاظ مشاهدات و سنجش های آماری تایید کند. با وجود این می توان نتیجه گرفت که بحران های مالی، اقتصادی و بانکی اساسا نگران کننده هستند و نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران وجود دارد.
در این پژوهش هدف بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بحران های بانکی طی دوره زمانی 2001 تا 2013 برای 35 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط می باشد. لذا داده ها از نوع تابلویی بوده و روش برآورد نیز در حوزه ی روش های لاجیت می باشد.
نتایج نشان می دهد که متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی معنی‌دار بر احتمال قرار گرفتن بانک در بحران برای مدت یکسال و بیش از یکسال دارد. متغیر تورم نیز بر وقوع بحران به مدت یکسال و بیش از آن تاثیر مثبت معنی‌داری دارد. متغیر کاهش نرخ ارز تاثیر معنی‌دار بر وقوع بحران مالی ندارد. متغیر درجه باز بودن تاثیر مثبت معنی‌دار بر وقوع بحران دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نقدینگی بر وقوع بحران برای مدت یکسال تاثیر منفی معنی‌دار دارد اما بر وقوع بحران برای مدت بیش از یکسال تاثیر معنی‌داری ندارد. متغیر نسبت اهرمی تاثیر منفی معنی‌دار بر وقوع بحران برای مدت یکسال و بیش از یکسال دارد. نسبت اعتبار به رشد اقتصادی، فقط بر وقوع بحران برای مدت بیش از یکسال تاثیر مثبت معنی‌دار دارد. متغیر نسبت ذخیره پول (نسبت حجم پول به ذخایر) بر وقوع بحران برای مدت یکسال تاثیر منفی معنی‌دار دارد اما بر وقوع بحران برای مدت بیش از یکسال تاثیر مثبت معنی‌دار دارد.
Occurrence of industrial revolution in the late of eighteenth century and early of nineteenth century is beginning of capitalist economic system. Since that time on, this system passed numerous financial, economical and banking crises. Theoretically, there are many reasons to confirm that financial, economical and banking crises are natural phenomena in capitalist economic system. On the other hands, occurrence of many serious crises during these two current centuries can confirm the hypothesis in above in terms of evidences and statistical evaluations. However, it can be concluded that financial, economical and banking crises are basically concerning and they need to investigate and analyze suitable policies to prevent and manage crises. The main objective of this study is to determine effective factors on banking crises during the period of 2001 to 2013 for 35 developing countries with normal income. Therefore, data are panel data type and the estimation method is in the field of Logit method.
The results show that economic growth variable has negative and significant effect on the possibility of being bank in the crisis for one year or more than two years. Inflation variable has also positive and significant effect on crisis occurrence for one year or more than two years. Depreciation variable does not have significant effect on financial crisis occurrence. Open degree variable has positive and significant effect on crisis occurrence. Also, the results show that liquidity variable has negative and significant effect on crisis occurrence for one year; however, it does not have significant effect for more than one year. Leverage ratio variable has negative and significant effect on crisis occurrence for one year or more. The ratio of credit to economic growth has positive and significant effect on crisis occurrence in one year time only. The ratio money saving variable (the ratio of money capacity to saves) has negative and significant effect on crisis occurrence for one year time. However, it has positive and significant effect for more than one year time.
آقای دکتر سید فرید موسوی آقای دکترغلامرضاکشاورزحداد آقای دکتر سعید صمدی 29 مهر 2394
حجت اله صراف پور بانکداری تجزیه و تحلیل عملکرد تجاری بانک و ریسک بازار
با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها
انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه¬رو است. بنابراین فعالیت بهینه بانک‌ها و استفاده موثر از امکانات در دسترس آن‌ها برای رسیدن به اهدافشان از جمله بهره¬برداری از سرمایه و تجهیزات آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی و وضع کلی کشور بسیار موثر است. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سال‌های اخیر، بانک‌ها را بر آن داشته تا برای بقاء در بازار، با انجام فعالیت‌های مناسب، بتوانند از ریسک موجود در بازار برای بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی استفاده نمایند. این تحقیق به تجزیه و تحلیل کارایی بانک‌ها و ریسک بازار با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد معیار کمکی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های تجاری فعال در سیستم بانکی در مقطع زمانی سال1392می باشد. هم‌چنین از شاخص‌ ریسک بهره وشاخص ریسک ارز بعنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی ریسک بازار در این تحقیق استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اهداف تحقیق بوسیله‌ی نرم‌افزار لیندو انجام شده است و با توجه به فرم پوششی داده ها و بازده به مقیاس متغیر، نتایج این تحقیق گویای رسیدن به اهداف مطروحه می باشد. Mankind of all times have been having a common problem which is resource production constraints. So, banks optimized performance and effective use of what they have in order to achieve goals such as exploiting assets could be very effective on various economical activities and in general, on country’s economy.
In recent years, Threats and pressures caused by globalization and increasing number of non-bank Financial and credit Institutions made banks - in order to remain in market - to exploit the Market Risk for better performance in domestic and foreign market.
This research focuses on banks efficiency and Market Risk using data analysis envelopment model with SBM i.e. slack base measure approach.
Statistical population in this research are all active financial banks in banking systems in 1392.
In addition, we used Interest Rate Risk and currency risk measures as key factors to determine the Market Risk.
We analyzed research goals using LINDO software and results of this research show that we achieved aforementioned goals with respect to data envelopment form and efficiency with variable scale.
آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد آقای دکتر کاوه خلیلی دامغانی آقاي مهندس حسن کوهی 18 شهریور 1394
محمد مسلمی جاوید بانکداری تاثیر عوامل حیاتی موفقیت فن‌آوری بر رضایت مشتری و نقش اعتماد بر آن
(مطالعه موردی بانک ملی ایران)
در دنیای کنونی رقابت، سازمان‌ها نیازمند پویایی و تحقیق و توسعه مستمر می‌باشند. در میان تمام وجوه رقابت، جذب اعتماد و رضایت مشتریان، یکی از اهداف سازمان‌های کنونی می‌باشد. برای موفقیت در نیل به این هدف، سازمان‌ها نیازمند استفاده از ابزاری همچون؛ فن‌آوری‌ها، نیروی متخصص و تجهیزات به روز می‌باشند. این ابزار که به سازمان برای نیل به موفقیت یاری می‌رسانند، عوامل حیاتی موفقیت نامیده می‌شوند. با توجه به تغییرات بسیار سریع جوامع کنونی، استفاده درست و مناسب از فن‌آوری جهت نیل به رضایت مشتریان، به سازمان کمک روزافزونی می‌نماید.
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فن‌آوری، به عنوان یکی از عوامل حیاتی موفقیت، جهت نیل به رضایت مشتریان و کسب اعتماد آنان در بانک ملی ایران، می‌پردازد. همچنین در این تحقیق به تاثیرگذاری عوامل حیاتی موفقیت فن‌آوری از طریق جلب اعتماد، بر رضایت مشتریان توجه شده‌است. جامعه آماري این تحقيق، کلیه کارشناسان بخش‌های خدمات الکترونیک، بانکداری نوین و بازاریابی در سطح ادارات مستقر در شهر تهران، مشتمل بر 164 نفر و به صور تمام‌شماری میباشد. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ی تاییدشده‌ای که شامل سوالاتی در سه بخش عوامل حیاتی موفقیت فن‌آوری، اعتماد و رضایت مشتری استفاده گردید. سپس داده‌های بدست آمده، با استفاده از روش معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج به‌دست آمده نشان داد که عوامل حیاتی موفقیت بر اعتماد و رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارند، اعتماد بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارد و همچنین توجه به عامل اعتماد، در تاثیری که عوامل حیاتی موفقیت فن‌آوری بر رضایت مشتریان می‌گذارند، امری ضروری می‌باشد.
In today’s world of competition, organizations are in need of constant dynamism, research and development. Among all aspects of competition, one of the purposes of current organizations is to gain customers’ trust and satisfaction. To achieve this goal, organizations need to use tools such as technologies, specialists and up-to-date equipment. These tools, which help organizations to be successful, are called the critical success factors. Given very rapid changes in current societies, the correct and appropriate use of technology helps organizations satisfy their customers increasingly.
The present study was conducted to investigate the role of technology as one of the critical success factors in Bank Melli Iran in order to achieve customers’ satisfaction and gain their trust. The statistical population included 164 individuals who were all the experts working at Electronic Services, Modern Banking, and Marketing throughout the City of Tehran. Considering the limited size of population, a census was conducted. A questionnaire comprising three parts including the questions pertaining to critical success factors of technology, customer’s trust, and customer’s satisfaction was employed to collect data. Using structural equations in SPSS and LISREL, the data were analyzed then.
The results of structural equation modelling indicated that critical success factors had a positive impact on customer’s trust and satisfaction. They also showed that confidence had a positive impact on customer’s satisfaction, and critical success factor of technology had a positive impact on customer’s satisfaction through confidence.
آقای دکتر عباس سقائی خانم دکتر سارا فخریان آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند 30 شهریور 1394