آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید


        
 
نگارنده:
رشته تحصیلی:
عنوان پایان نامه:
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
تاریخ دفاع:
Include in search.
نام وارد کننده:
نام خانوادگی وارد کننده:

انتخاب نگارنده رشته تحصیلی عنوان پایان نامه چکیده فارسی چکیده انگلیسی استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ دفاع ابزارها
سروش حيدري باطني حسابداری بررسي تحليلي ارتباط اندازه شركت و سودآوري آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دكتر محمدقسيم عثماني مهندس شاهين شايان آراني دكتر اسداله منجمي 30 بهمن 1379
علي خسرواني حسابداری بررسي تحليلي ماليات برارزش افزوده اقتصادي و نقش اطلاعات حسابداري در آن ماليات بر ارزش افزوده يكي از روشهاي مالياتي است كه دردهه هاي اخير درجهان به طور وسيع به كار برده شده است. ويژگيهاي مثبت آن در قياس با ساير مالياتها موجب شده است كه در حال حاضر بيش از 50 كشور در سراسر دنيا از آن استفاده كنند. ايجاد منبع درآمد جديد، باثبات و قابل انعطاف به منظور پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولتها از جمله دلايل اصلي انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در برخي از كشورها بوده است. فرضيه اين پژوهش عبارت است از : احتساب ماليات بر مبناي ارزش افزوده (به جاي مبناي سود) موجب تشخيص ماليات واقعي مي شود كه براي سنجش آن دو جامعه آماري مدنظر قرار گرفت:
1- مميزان، سر مميزان، مميزان كل، كارشناسان مالياتي، كارشناسان مسئول و نمايندگان هيأتهاي رفع اختلاف مالياتي ( به عنوان نمايندگان دستگاه ماليات گيرنده در كشور) كه شناخت و تجربه كافي در زمينه وصول ماليات و دانش تئوريك در زمينه ارزش افزوده و ماليات بر مبناي آن را دارند.
2- حسابداران، رؤساي حسابداري، مديران مالي، كارشناسان حسابداري، كارشناسان مالي، تحليلگران مالي و حسابرسان. چرا كه روي ديگر سكه (ماليات برمبناي ارزش افزوده) مي باشند.
در فصل دوم از روش توصيفي و كتابخانه اي و مصاحبه حضوري و مشاهده نيز جهت تدوين و تكميل مباني نظري تحقيق استفاده گرديده است. روش تحقيق مورد استفاده در فصل سوم، به لحاظ استفاده از پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات، روش تحقيق پيمايشي بوده كه شاخه اي از متدلوژي تحقيق علمي مي باشد. با توزيع 120 پرسشنامه براي نمونه آماري مميزان و 120 پرسشنامه براي نمونه آماري حسابداران، به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه و جهت تلخيص و طبقه بندي اطلاعات مذكور و همچنين آزمون فرضيه كه منجر به اثبات آن شده، هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي استفاده شده است.
در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري نظير: فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد و در سطح آمار استنباطي در اين تحقيق متد فاصله اطمينان براي ميانگين و آزمون t-test و آزمون دو جمله اي مورد استفاده قرار گرفته است كه براساس آن اكثريت قريب به اتفاق نمونه آماري يعني 91% مميزان و 92% حسابداران معتقدند كه "احتساب ماليات بر مبناي ارزش افزوده موجب تشخيص ماليات واقعي مي شود".
لذا پيشنهاد مي شود صورت ارزش افزوده در زمرة صورتهاي مالي اساسي در ايران گنجانده و شناخته شود و به اين ترتيب آموزش اصول و مفاهيم صورت ارزش افزوده و محتواي آن به دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارداني حسابداري به صورت رسمي برقرار شود.
Value Added Tax is one of the taxation methods that has been employed in recent decades throughout world. Its positive advantages in compare with oter taxes resulted in its application in more than 50 countries. The creation of a new, stable and flexible revenue source for making response to increasing expenses of governments is one of the main resons for choosing value Added Tax in some of the countries. The hypothesis for this research include: calculation of tax based on added value. (instead of basis for profit) results in assessing real tax that for its assessment two statistical universe have been considered:
(1) Auditors, head-auditors, general auditors, tax experts, concerned experts and the team for resolving tax disputes (as the representatives of authorities receiving tax) Who have a good knowledge and experience in receiving tax and theoretical knowledge in the field of added value and tax on that basis.
(2) Accountants, heads of accounts dept., financial managers, accounts experts, financial experts and analysis and auditors: because they are the other sides of taxation based on added value.
In the second chapter, we used library, descriptive and interview as well as observation for compiling and completing research theoretical basis. The method used in the third chapter, for the purpose of using questionnaire in order to collect data was based on measurement research which is a branch of scientific research. By distributing 120 questionnaires for statistical samples of auditors and 120 questionnaires for statistical sample of accountants, for the purpose of analyzing collected data through questionnaire and for releasing and classification of the said data as well as for testing hypothesis which led to improving it, We used both descriptive and inferential statistics.
At descriptive statistics level, we analyzed data by using statistical indexes such as: frequency, percentage, average and standard standard deviation and at inferential statistics level we used confidence interval for average and t-test as well as binomial test.Based on these test the majority of statistical sample ie. 91% of auditors and 92% of accountants believe that calculation of tax based on added value would cause the assessment of real tax. Therefore we proose that the added value would be included in major financial statements in Iran and in this way to teach the principles and concepts of added value and its contents to associates degree and Bachelor’s degree atudents in the field of accounting.
دكتر محسن خوش طينت دكتر احمد مدرس محمدصادق طاهري 3 دی 1382
حسن رضايي حسابداری مقايسه و تحليل نرخ سود بانكي و ريسك اعتباري انواع مختلف تسهيلات اعطايي در بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان تهران طي سالهاي 81-1372) كار اصلي بانك واسطه گري وجوه است و بانكها به عنوان واسطه مالي پول مردم را دريافت مي كنند و به صورت تسهيلات در اختيار واحدهاي اقتصادي قرار مي دهند. در اين بين ممكن است بخشي از اين تسهيلات وصول نگردد يا با تأخير وصول شده و بانك از اين بابت مواجه با ضرر و زيان گردد در نتيجه وجوهي كه بانك انتظار داشت از بابت آن سود دريافت نمايد و متعاقباً به سپرده گذاران سود پرداخت كند، تحصيل نمي شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بخشي از تسهيلات به موقع وصول نمي گردد بانك با ريسك عدم پرداخت مواجه مي شود.
براي دادن سود به سپرده گذاران و جبران هزينه هاي بانكي از تسهيلات گيرندگان براساس مقررات بانكي سود دريافت مي شود و اين سود مي بايستي به ميزاني باشد كه علاوه بر جبران هزينه ها، زيان ناشي از مطالبات سوخت شده را نيز تأمين كند.
در هر حال سئوالي كه در اين تحقيق مطرح شده اين است كه آيا بين نرخ مؤثر سود و ريسك اعتباري انواع مختلف تسهيلات رابطه معني داري وجود دارد يا خير؟ براي پاسخ گويي به اين سئوال نرخ مؤثر سود به عنوان متغير تابع و نسبت مطالبات معوق و سررسيد گذشته به عنوان متغير مستقل تعريف شده است.
براي آزمون اين فرضيه اطلاعات مالي سالهاي 1372 الي 1381 بانك صادرات تهران انتخاب و با استفاده از روش رگرسيون و آزمون همبستگي، تسهيلات اعطايي از ديدگاه بخشي و عقود به طور جداگانه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. از مقايسه بين نرخ مؤثر سود و نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات در طول اين سالها نتيجه حاصل اين شد كه بين اين دو متغير رابطه معني داري وجود ندارد. به عبارت ديگر نرخ مؤثر سود دريافتي از دريافت كنندگان تسهيلات بر ريسك اعتباري انواع تسهيلات در عقود و بخشهاي مختلف مبتني نيست.
Main function of a bank is financial intermediation. Banks as intermediaries collect deposits from general public and facilitate economic unit’s activities by lending money to them in form of various types of loan contracts. Part of those loans may not be collected on time or not to be received at all. Consequently, the bank will suffer losses and would not be able to receive expected interests in order to pay to the depositors. In other word, bank faces default risk.
To pay the interest to the depositors and compensate banking costs, the amounts of interest received on lending regulation should cover depositors’ interests, banking costs and also losses due to fault claims.
The hypothesis of this dissertation is proving or rejecting the meaningful relation or correlation between the effective interest received of various types of loans and credit risk of those types of loans.
In this dissertation the effective interest rate on loansis defined as dependent variable and ratio of uncollected and delayed amounts of various loans to their respective totals is defined as independent variable.
To test the hypothesis, financial data of 1993 to 2003 of bank Saderat Tehran were collected and analyzed by means of statistical measures i.e., regression and correlation analysis.
Those statistical measures were applied to loans in different economic sectors and various loans contracts. The above analysis, namely regression between the effective rate of interest on loan and ratio of delayed and uncollected loans to total of various types of loans during the 1993-2003 period showed no meaningful relation between those two variables. In other word, the effective rate of various types of loans is not based on the credit risk of each type of loans.
مصطفي علي مدد دكتر احمد مدرس دكتر يوسف فرجي 13 آبان 1383
رضا رياحي حسابداری بررسي ميزان توجيه پذيري افزايش سرمايه و تأثير آن بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اهداف تحقيق :
بررسي علت كسب بازده غيرمتعارف توسط سهامداراني كه قبل از افزايش سرمايه شركت، سهام شركت مزبور را خريداري كرده اند. به عبارتي ديگر با بررسي اجمالي بر روي قيمت سهام شركتهايي كه اقدام به افزايش سرمايه نموده اند نشان
مي دهد كه معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه بازده اي بيش از حد انتظار كسب مي نمايند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزايش سرمايه موفق به تحصيل بازده متناسب با قيمت بازار سهام شده اند يا خير؟
تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن اين موضوع است كه آيا افزايش ثروت سهامداران در اثر افزايش سرمايه ناشي از تغييري مثبت در سود شركت مي باشد؟
هدف ديگر تحقيق آگاه نمودن سرمايه گذاران از محتواي اطلاعاتي افزايش سرمايه مي باشد تا با كسب اطلاع از چگونگي و ميزان سودآوري شركتها با توجه به ساختار سرمايه (كه با انجام افزايش سرمايه تغيير مي كند) قادر به ارزيابي شركتها براي سرمايه گذاري و افزايش ثروت خود باشند.
قلمرو زماني و مكاني تحقيق:
تحقيق حاضر به بررسي كلية شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زماني 79-77 (ابتداي سال 77 تا پايان 79) مي پردازد.
فرضيه هاي تحقيق:
تحقيق حاضر داراي يك فرضيه اصلي و چهار فرضية فرعي به شرح زير مي باشد:
فرضية اصلي :
بين نرخ بازده سرمايه گذاري شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند و شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند تفاوت
معني داري وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي:
1- بين نرخ بازده دارايي ها در شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند و شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند تفاوت معني داري وجود دارد.
2- بين نرخ بازده دارايي هاي ثابت در شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند و شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند تفاوت معني داري وجود دارد.
3- بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند و شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند تفاوت معني داري وجود دارد.
4- بين نرخ بازده فروش در شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند و شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند تفاوت معني داري وجود دارد.
جامعه و نمونة آماري تحقيق:
در راستاي انجام تحقيق در خصوص موضوع موردنظر و همچنين آزمون فرضيه هاي تحقيق كلية شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق، به عنوان جامعة آماري در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس دو گروه از شركتها، كه گروه اول شامل شركتهايي كه در سالهاي 76 و 77 و 78 افزايش سرمايه داده اند كه به ترتيب 32، 51 و 58 شركت مي باشند و گروه دوم كه شامل شركتهايي كه در سالهاي مزبور افزايش سرمايه نداده اند و به ميزان گروه اول و بصورت تصادفي انتخاب شده اند در نظر گرفته شده اند.
ابزار گردآوري اطلاعات : اطلاعات مورد نياز تحقيق حاضر بوسيلة مطالعه گزارش هاي مالي شركتهاي مورد بررسي و نشريه هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار كه بصورت هفتگي، ماهانه و سالانه صورت هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده را به چاپ مي رساند و همچنين توسط گزارشي كه از واحد اطلاع رساني شركت پارس پرتفيلو (دنا سهم) به صورت cd تهيه نموده، بدست آمده است.

مهمترين يافته هاي تحقيق:
1- بي اثر بودن عامل "افزايش سرمايه" بر "بازده سرمايه گذاري" شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زماني تحقيق
2- محاسبه نكردن كارايي افزايش سرمايه جهت تأمين منابع مالي و افزايش بازدهي نسبت به ساير راههاي مالي توسط مديران شركتها بدليل وجود برخي محدوديتها در دوره زماني تحقيق
The brief study of the price of the share of those firms which have increased their capitals indicates that after increasing the capital, their shareholders normally gain an unexpected return. There is a question raised here, whether the firms, admitted in Tehran Stock Exchange, have been able to gain a proper return, with the market price of share or not.

The present research is aiming at answering the above-mentioned question and identifying the issue that whether the increase in shareholders’ wealth, due to the increase of capital, is due to the positive change in the profit of the company?

The other goal of this research is that by learning about the content of data of capital increase, the quality and the extent of profitibity of firms, regarding their capital structure (changing due to the increase in the capital), the investors will be able to evaluate firms for investing and increasing their wealth?

The present research studies all those firms admitted in the Stock Exchange Organization during 1998 to 2000 (Beginning of 1998 to the end of 2000)

The results of this research indicate that increasing the capital is ineffective on the return of investment of the firms, admitted in Stock Exchange Organization, during the scope of time of this research.

Not taking the efficiency of capital raising for financing and increasing the rate of return into consideration, compared with other financial ways, chosen by the managers of companies, due to some restrictions during the scope of time of this research are also of the findings of this research.
دكتر محسن خوش طينت دكتر محمدقسيم عثماني رمضان نوروزي 30 بهمن 1381
ناصر سيفان حسابداری ارزيابي توان مالي بانك صنعت و معدن با استفاده از تجزيه و تحليل صورت جريانهاي نقدي دكتر احمد مدرس دكتر محمدقسيم عثماني اكبر سلامتيان 8 آذر 1379
حسين عسگري حسابداری بررسي آثار تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك مسكن بر صورتهاي مالي در طي سالهاي 78-1370 يكي از مسائلي كه بر اثر تغيير قيمت ها و تورم ايجاد مي شود نامربوط شدن اقلام صورت هاي مالي بخصوص دارايي هاي ثابت و سرمايه بانك ها مي باشد. براي رفع اين مشكل و نشان دادن بهتر صورت هاي مالي و مربوط نمودن اقلام فوق، نياز به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مي گردد. به همين منظور در مورد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك ها در بعد از انقلاب و در سال 1367طبق ماده واحده اي كه در 30 آذر ماه اين سال به تصويب رسيد "مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد دارايي هاي موجود بانك ها را از تاريخ تصويب قانون مذكور براي يكبار از پرداخت ماليات معاف و مقرر شد كه مبالغ فوق الذكر بايد به حساب سرمايه بانك ها منظور شود". قانون مذكور كه احتمالاً هدف آن ارتقاي وضعيت مالي بانك هاي ايران در سطح بين المللي بوده است و يا براي پوشاندن زيان انباشته بانك ها ناشي از الزامات و سياست هاي اتخاذ شده در جريان جنگ تحميلي بود به قدري ابهام داشت كه تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتي نظير شمول تجديد ارزيابي به كليه دارايي هاي بانك ها، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده از آن جمله است. در نتيجه شوراي عالي بانك ها در جلسه فوق العاده مورخه 28/8/1370 دستورالعمل اجرايي براي آن تصويب و به موجب اين دستورالعمل انواع دارايي هاي مشمول تجديد ارزيابي به زمين، ساختمان، سرقفلي (محل و وسائط نقليه منحصر، نحوه ارزيابي معين، شاخص هايي براي قيمت گذاري تعيين و بالاخره نحوه استهلاك و حسابداري دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مقرر گرديد).
با اين دستورالعمل تا حدود زيادي مشكلات مربوط به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك ها مرتفع شد ولي مغايرتي هم اين نحوه تجديد ارزيابي با ضوابط جهاني داشت. در بانك ها بيشتر به دنبال افزايش صوري سرمايه بانك ها بوده اند و مازاد تجديد ارزيابي مطابق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بانك ها به حساب سرمايه منتقل شده است. اگر چه اين كه براساس روال قانوني صورت گرفت ولي بايد اين موضوع را در نظر داشت كه از تجديد ارزيابي چيزي به دست نمي آيد كه سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد و افزايش سرمايه پرداخت شده تنها از محل اندوخته ها و سود تقسيم نشده و يا سرمايه گذاري مجدد صاحبان سهام سرمايه امكان پذير است.
كاوش به منظور بررسي آثار تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت بانك مسكن، آنچه مطابق دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بانك ها انجام شده است و آنچه كه مي بايستي مطابق روش هاي استاندارد حسابداري انجام گيرد موضوع مورد تحقيق مي باشد.
One of the problems caused by the changes in prices and inflation, is the irrelevancy between the items in financial statements, particularly in fixed assets and capitals of banks. In order to remove such a problem, more desirable preparation of financial statements and correlate these items with each other, we need revaluation of the fixed assets. For this purpose, after the revolution on December 21, 1988, a law was passed for the revaluation of bank’s fixed assets "The amounts, obtained from the revaluation of available assets in banks from the date of ratification of this law, are exempted from taxation only once, and that these amounts must be carried into the bank capital". The mentioned law, probably targetting at upgrading the financial status of the Iranian banks in the international level or to provide coverage for the accumulated losses of banks originated from the policies adopted during the imposed war, had so many ambiguities that it was not carried out until 1992. These ambiguities include the revaluation of all bank assets, the amounts originated from the depreciation and the revaluation of assets. As a result, the high council of banks, in the extra meeting on November 19, 1991, approved a manual for it. According to this manual, different assets included for revaluation were; land, building and goodwill (location and particular-purpose vehicles, the method of certain evaluation, indexes for pricing and finally the method of depreciating and accounting for the assets revaluated).

With this manual, the problems related to the revaluation of banks fixed assets were removed to great extent. However, there was still an inconsistency between this method and the international criteria. Banks mostly pursued the apparent increase of their capitals and based on the manual of the high council of banks, the surplus created by the revaluation, has been transferred to the capital account. Although, this was done legally, we should note that nothing is gained through this method to increase the capital disbursed. Thus, the only possible way to increase the disbursed capital is through deposits, undivided profits or shareholders, reinvestment.

The subject of this research, therefore, is to study the effects of the revaluation of fixed assets in Bank Maskan, carried out according to the manual, approved by the high council of banks and also based on the standards of accounting.
مصطفي علي مدد دكتر پيمان نوري دكتر محمود بهمني 30 بهمن 1381
غلامرضا غلامعلي حسابداری بررسي قابليت پيش بيني ورشكستگي شركتها با استفاده از نسبت هاي مالي و ارزيابي كاربرد شاخص پيش بيني توقف و ورشكستگي آلتمن در پيش بيني عدم تأديه تسهيلات اعطايي به شركتهاي توليدي در ايران مصطفي علي مدد محسن خوش طينت رمضان نورزي 30 بهمن 1380
حجت اله قاسمي صيقل سرايي حسابداری بررسي جنبه هاي مفيد صورتهاي مالي در اعطاي تسهيلات مصطفي علي مدد سيدمحمدرضا فاطمي دكتر محمود بهمني 30 بهمن 1379
سعيد نفيسي زيده سرايي حسابداری بررسي تأثير فعاليت حسابرسان داخلي و بازرسان بانك بر سيستم حسابداري و كنترل داخلي بانك ملي ايران موضوع تحقيق حاضر تاثير فعاليت حسابرسان داخلي و بازرسان بر سيستم حسابداري و كنترل داخلي بانك ملي ايران مي باشد.
واحدهاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلندمدت حفظ توان ملي و سودآوري، مقابله با رويدادهاي غيرمنتظره و پاسخگويي در برابر صاحبان سرمايه و دولت بايد از يك سيستم كنترل داخلي اثربخش برخوردار باشند، حسابرسي داخلي و بازرسي بخش اساسي از يك سيستم كنترل داخلي اثر بخش است و مديريت واحدهاي اقتصادي را در انجام دادن مسئوليتها و وظايف خود، از طريق تقويت كنترل داخلي ياري مي كند.
استقرار سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي اثربخش يكي از مسئوليتهاي مديريت است كه به نظارت و كنترل صحيح مستمر نياز دارد. اين نظارت از طريق فعاليتهاي نظارتي، ارزيابي هاي موردي يا تركيبي از اين دو انجام مي شود. حسابرسي داخلي و بازرسي به دليل جايگاه سازماني و اختيارات تفويضي اغلب نقش مهمي در نظارت بر سيستم را ايفا مي كنند. در اين راستا حسابرسي داخلي و بازرسي در بانك ملي موارد عدم رعايت سيستم حسابداري و كنترل داخلي را شناسايي و گزارش مي نمايند، بالطبع ميزان دستيابي حسابرسان و بازرسان به موارد عدم رعايت و نقش مهمي كه اين امر در اثربخشي سيستم كنترل داخلي مي تواند داشته باشد مورد سئوال محقق مي باشد.
اهداف موردنظر در اين تحقيق عبارتند از :
1- بررسي علمي نقش فعاليت حسابرسان داخلي و بازرسان بانك در كشف موارد عدم رعايت سيستم حسابداري و كنترل داخلي .
2- جلب توجه دست اندركاران و مديران به اهميت موضوع كه اين امر در پيشبرد اهداف سازماني و افزايش بهره وري و كارايي سازمان مؤثر مي باشد.
بر پايه سئوال مذكور، فرضيه تحقيق به صورت زير تعريف و ارائه شد :
فعاليت حسابرسان داخلي و بازرسان بانك موجب كاهش موارد عدم رعايت سيستم حسابداري و كنترل داخلي مي گردد.
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، به لحاظ استفاده از گزارشات حسابرسي و بازرسي به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات روش تحقيق ميداني بوده و روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده مي باشد، جامعه آماري، تعداد 99 شعبه بوده و حجم نمونه نيز براساس رابطه هاي آماري، 49 شعبه با درجات مختلف تعيين شد.
در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيه تحقيق، از آزمونهاي آماري تي- استيودنت (يك طرفه) و علامت، فريدمن و نيز از نرم افزاز رايانه اي SPSS10 استفاده شده كه نتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان مي دهد كه موارد عدم رعايت سيستم حسابداري و كنترل داخلي طي سه سال (80-78) كاهش يافته است. بالطبع كاهش تعداد موارد عدم رعايت موجب افزايش اثربخشي سيستم كنترل داخلي و حسابداري ميگردد.
An effectire Internal control system Is rital for erery economic unit. It is necessary for economic units ot reach their short run and Long run goals, make profit, maintaining their finamcial strength and being prepared against force majeure events.
Nternal auditing and inspection are considered to be parts at an effectire Internal control system which is a powerful tool for managers of economic units in handiling their responsibilities.
Accounting systems and effective Internal controls should be managel caselmlly and superrised continusely.
This will be operated through periodical eralutions or continuse super rision or combination of these methods.
Considering the organizational function and delegated authority Internal audit and inspection play an important rule in oreral system control.
Inspection and interal auditing in Bank Milli Iran is responsible for determining and reporting of system deriations. In theis research we hard tried to check the Inspictors and Internal controllers access to these deriations.
The main purposes of theirs Rosarch
1. Scientific inrestigation on Banks Internal auditors and Inspectors rule in discorering the deviations from Aecounting ayatem and Internal audit procedures.
2. Giving atlention to Managers about the importance of Subject which will be effective in organization’s goal gaining and increasing the bank effectivity and effectiveness.
The Resarch Hypo thesis is :
The activities of Bank ‘s Internal auditors and inspectors will reduce the deriation from Accunting and Internal control Procedures.
The field study or survey research has been used as research methoct and the main informafion gathering tool has been the auditors and inspectors reports. The classified random Sampling method is wsed and the statisticak is 99 Branches of Bank Melli Iran. And Sample volume is 44 bramches in different kanks In this research the T student statistical and Fridman index has been wsid.
The data have been aualyged by spss 10 (statistical progtam for social science Version 10). The result of analyses indicte the reduetion of deviations from Internal Control and accounting system procedures within the last 3 years. Naturally this reduction means increasing the effecticity of Internal control system and account system
محمدابراهيم قرباني فريد دكتر محسن خوش طينت دكتر محمود بهمني 30 بهمن 1380
رسول نوربخش حسابداری مطالعه موردي سيستم بازرسي و حسابرسي داخلي بانك صادرات اصفهان و ارزيابي عملكرد آن The internal auditing body is an independent organization which is formed within the organizational structure. This department is organized for the purpose of studying and evaluating the activities of that organization, based on the criteria and the certain manuals, specified by the general manager and the board of directors.
The goal of this research is studying the inspection and internal auditing system of Bank Saderat in Isfahan (BSI) and evaluating the performance of this department in order to recognize its weak and strong points in order to assist the bank management to more correct enforcement of responsibilities, making proper decisions and preventing mistakes and financial frauds.

In this research, first, a number of factors and major elements of BSI internal auditing department are compared with of an optimum department and its weak and strong points are distinguished. Then, some strategies are presented to improve the performance of the present department. The factors, studied in this research, are as follows:

1-The organizational position of the internal auditing department.
2-The goal of internal auditing.
3-The scope of internal auditing.
4-Independence.
5-Impartiality.
6-The sources of auditing.
7-Training.
8-The plans of auditing.
9-The forms.
10-The internal auditing reporting.
In continuation of the research, by using the available auditing reports in the department of inspection and internal auditing of BSI, the performance of this department was surveyed and evaluated. For this purpose, a proper sample from the statistical population of the research, covering all branches of this bank in Isfahan, (BSI) and the inspection reports of these branches during 3 consecutive years (1997 to 1999) were studied. In this part, the impact of this department in the reduction of the audited cases (the observed difficulties was studied. In order to define this point, the following hypotheses have been explained:

1-The BSI internal auditing department has had no effect in reducing the number of auditing cases.
2-The BSI internal auditing department has had no impact in reducing the auditing cases in the various sections of the statistical population and neither has it had any effect on the auditing cases in the years of study, compared with of the previous years.

In order to confirm the above hypotheses, the reports of 24 branches, randomly chosen among BSI branches, during 1997 to 1999 were studied and surveyed.

The tests applied to confirm the above hypotheses are as follows:

1-T-Student test
2-The sign test for paired samples (wilkoxon)

The above tests verified the hypotheses of the research and they indicate that the performance of the BSI inspection and internal auditing department was weak. Furthermore, with regard to the findings of this research, we can say, with the exception of the factors; the organizational stand, independence and impartiality, other factors of this department have fundamental weakness. In the end, by rendering some strategies for improving the performance of this department, for the purpose of future studies, some comments are also made.
مصطفي علي مدد سيدمحمدرضا فاطمي عباس ارباب سليماني 30 بهمن 1379