آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: علي محمد عبدالهيان
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: بررسي تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي در ايران طي دوره برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و چشم اندازآن در برنامه سوم ( 83 - 1379 )
چکیده فارسی: اهميت تجهيز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملي بسوي مصارف سرمايه گذاري ، در جريان توسعه موضوعي است كه تمام اقتصاد دانان بر آن اتفاق نظر دارند . بنابراين پي بردن به نيروهاي محركه رفتار پس انداز بخش خصوصي مي تواند راهگشاي سياست گذاران در جهت تجهيز هرچه بيشتر اين عامل مهم اقتصادي باشد . هدف اين رساله بررسي تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي در ايران طي دوره برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي و ارائه چشم انداز آن در برنامه سوم توسعه است . درراستاي اهداف اين تحقيق فرضيه هاي :
1 – پس انداز بخش خصوصي تحت تاثير كسري بودجه
2 _ منابع عمده مورد استفاده دولت براي تامين كسري بودجه باعث كاهش پس انداز بخش خصوصي شده است ، براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفت .
جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق آمارهاي كلان مربوط به كسري بودجه دولت ، مخارج دولت ، درآمدهاي دولت ، نقدينگي ، نرخ تورم و توليد ناخالص ملي طي دوره مورد بررسي است ، در اين رساله با استفاده از مدلهاي همزمان تاثير كسري بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصي مورد آزمون قرار گرفت .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در اغلب سالهاي مورد بررسي ، وابستگي شديد دولت به سيستم بانكي جهت تامين كسري بودجه ، باعث كاهش پس اندازبخش خصوصي شده است و بدين ترتيب فرضيه هاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفت . اين بدان علت است كه تامين كسري بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكي ، ابتدا موجب افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي گرديده و پس از آن بواسطه بسط پايه پولي ، رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم موجبات كاهش پس انداز را فراهم نموده است . ليكن چشم انداز پس انداز بخش خصوصي در برنامه سوم توسعه بواسطه كاهش نرخ تورم و افزايش توليد ناخالص ملي مثبت ديده مي شود . بنابراين استقراض از بانك مركزي بعنوان يكي از روشهاي نامناسب جهت تامين مالي كسري بودجه دولت ، به سبب افزايش نرخ تورم و تاثير منفي آن بر پس انداز ، سرمايه گذاري و توليد شناخته مي شود . لذا لازم است در حوزه سياست گذاريهاي اقتصادي از سياست مالي در جهت رشد اقتصادي استفاده گردد ، تا از اين طريق باعث افزايش پس انداز در جامعه شود .
چکیده انگلیسی: The importance of mobilizing the existing savings in the national economy, to the investment for the development, is an issue on which all economists. unanimously agree. Therefore, finding out the dynamic forces of the private sector’s savings behavior the can be a solution for the policy markers for mobilizing this important economic factor. The goal of this dissertation is to study the effect of the government budget deficit on the savings in the Iran private sector during the first and second economic development programs and to present its outlook in the third economic development program. Along the goal of this research, the following hypotheses have been examined for the economy of Iran:
1. The private sector’s saving resources have been affected by the budget deficit.
2. The main resources utilized by the government, for the provision of the budget deficit, have caused the decrease in the private sector’s savings. The statistical population used in this research included: The macro statistics of the government budget deficit, government expenses, government incomes, liquidity, inflation rate and the Gross National Products (GNP) during the period of the study. In this dissertation, by using the simultaneous models, the effect of the government budget deficit on the private sector’s savings was examined. The results of this research indicate that during most of the years of study, hard reliance of the government on the banking system for the provision of the budget deficit, has caused a decrease in the private sector’s savings, thus justifying the hypotheses of the research. This is due to the fact that provision of the budget deficit through borrowing from the banking system, firstly caused an increase in the public sector’s debts to the Central Bank and then due to the growth in the monetary base, the growth of liquidity and the increase of the inflation rate, the decrease in the savings is caused. However, the outlook of the private sector’s savings in the third economic development program, due to the decrease of inflation rate and the increase of GNP, is noticed positive. Therefore, borrowing from the Central Bank is realized an inappropriate method for the provision of the government budget deficit, because it causes the increase in the inflation rate and has a negative effect on the savings, investment and production. So, it is necessary, in the area of the economic policy making, fiscal policy is used for the economic growth in order to increase the savings in the society.
استاد راهنما: دكتر رحيم رحيم زاده اسكويي
استاد مشاور: دكتر يوسف فرجي
استاد داور: ددكتر عبداله طاهري
تاریخ دفاع: 14 دی 1382