آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: سعدی صادقی
رشته تحصیلی: حقوق اقتصادی و مالی
عنوان پایان نامه: مقايسه تطبيقي اوراق قرضه و مشاركت و بررسي آثار حقوقي و اقتصادي آن در ايران
چکیده فارسی: در اقتصاد یک کشور همانگونه که می دانیم سیاستهای پولی و مالی در ثبات آن نقش مهم و حیاتی ایفا می نمایند. این سیاستها در کشور ما از طریق ابزارهایی صورت می پذیرد. در بخش سیاستهای پولی تاثیر در فاکتورهای مهم اقتصاد از طریق سه ابزار مهم یعنی: نرخ سپرده های قانونی-نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز صورت می گیرد که دو ابزار اولی بصورت غیرمستقیم و عملیات بازار باز که از مهمترین ابزارهای سیاست مذکور می باشد بصورت مستقیم و مورد بحث در این پایان نامه نیز می باشد صورت می پذیرد. ابزارهای عملیات بازار باز خود شامل: اوراق قرضه-اوراق مشارکت و اخیرأ صکوک می باشدکه بر طبق قانون و با مجوز بانک مرکزی به منظور کنترل حجم نقدینگی، تورم، تولید و سرمایه ملی و نیز سهم از بودجه های عمرانی کشور انتشار می یابند. از این میان اوراق قرضه بعلت ماهیت ربوی داشتن از سال 1358 عملأ بطور کلی متوقف گردید و از سال 1373 اوراق مشارکت جایگزین آن شد. اگر چه آمارها و شواهد حاکی از روند رو به بهبود گسترش فرهنگ استفاده از این ابزار در برخی سالها می باشد، لکن در چند سال اخیر بعلت نرخ بیشتر تورم از نرخ سود این اوراق و نیز تفاوت چندین برابری نرخ بهره بازار با نرخ سود این اوراق رغبت چندان سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری در این بخش به دنبال نداشته است.
درسیاست مالی این اوراق نقش بسیار مهمی درتأمین مالی پروژه ها (ایجاد، تکمیل و توسعه) داشته است، چرا که دولت به هنگام کسری بودجه جهت تأمین مالی پروژه ها به جای استقراض از سیستم بانکی از انتشار و عرضه اوراق مشارکت بهره جسته است.
مزیت این روش اینست که استقراض از سیستم بانکی نقدینگی می آفریند و نقدینگی نیز سبب تورم می گردد، لکن انتشار و عرضه اوراق مشارکت پس اندازهای مردم را جمع آوری، قدرت خرید مردم را کاهش و نهایتأ سبب کاهش تورم خواهدگردید.
در بخش حقوقی نیز به ماهیتهای حقوقی، آثار و احکام این اوراق اشاره شده است. بر این اساس اوراق قرضه بر پایه نرخ بهره از پیش تعیین شده که ربا محسوب می گردد استوار بوده و دارای ماهیت عقد قرض می باشد، وام یا قرض گرفته شده را در هر جایی می توان به مصرف رساند. اما اوراق مشارکت بر پایه مشارکت و نرخ سود علی الحساب و رابطه وکیل و موکل استوار و نرخ سود قطعی نیز پس از پایان دوران مشارکت قابل پرداخت خواهد بود. ماهیت این عقد، مشارکت مدنی بوده و در امور تولیدی، ساختمانی خدماتی و……..به جز امور بازرگانی قابل استفاده می باشد.
چکیده انگلیسی: As it is known, the, monetary and financial policies in a countries economy play an important and vital role in its stability.those policies can be applied through some instruments. In the section of monetary policies the effect of important Economic factors can be through three important tools, namely the rate of required Reserves, discount rate, and open market operations.the first two instruments are indirect and the open market operation being one of the mentioned policy Instruments are directly mentioned in this dissertation.
The tools of open market include bonds, participation paper and recently sukuk. Based on law and by permission from the central bank are issued so as to control Liquidity, inflation, investment and a share of national constructive budgets Issuance of bonds was stopped since 1358 and was replaced by participation Paper. Through statistics and evidence show an increase in its usage culture in these years. However in the recently years due to the increasing inflation rate These papers have not been attractive to the investors inflation policy, these Papers have a very important role in financing of projects (establishment,Supplement and development) because the government issues and delivers Participation paper instead of borrowing money from the banking system to provide Financing of projects. The advantage of this method is that borrowing from the bank system creates Liquidity and consequently inflation.however, the issuance and delivery of these Participation paper collects savings, reduces the purchasing power of people and Finally lowers inflation.In the legal section, the legalizes, effects and directive Of this paper is mentioned accordingly the bond papers based on the pre-Determined interest rate which is seen as reba and has a loan contract nature.

The loan or the borrowed money can be consumed every where. However, the Participation paper are based on the interest rate and the relationship between Attorney and the client and the final interest rate after the participation period Is payable.the nature of this contract is a civil participation and can be used in Productive, constructive, service and ………affairs and can be used except for Business matters.
استاد راهنما: دكتر ستار زركلام
استاد مشاور: دکتر اسماعیل زاده
استاد داور: رافيك نظريان
تاریخ دفاع: 8 دی 1388