آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: منير مصدري
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: بررسي تطبيقي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI ) در كشورهاي منتخب و ايران
چکیده فارسی: هدف تحقيق حاضر شناخت عوامل مؤثر در جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي مي باشد . در اين راستا به بررسي جلب اين نوع سرمايه در 15 كشور منتخب و هم چنين ايران خواهيم پرداخت.
اين تحقيق در 5 فصل تنظيم شده است . فصل اول به كليات تحقيق اختصاص دارد كه در پايان آن برخي واژه هاي مهم نيز تعريف مي گردد . در فصل دوم با روش هاي گوناگون تامين مالي خارجي ، اجزاء تشكيل دهنده و اشكال مختلف *FDI آشنا مي شويم ، نظريه هاي ناظر بر FDI را مطرح و اهم كارهاي تحقيقي پيشين را در اين زمينه چه در ايران و چه در كشورهاي جهان بيان مي نماييم . مسلما مطالب اين فصل مارادر تعقيب فصول بعدي ياري خواهد داد . در فصل سوم ضمن آنكه جريان FDI به 15 كشور منتخب و عوامل مؤثر بر آن را بررسي مي نماييم نگاهي هم به وضعيت تاريخي سرمايه هاي خارجي در ايران و كليه قوانيني كه ممكن است به نحوي بر جريان FDI در ايران تاثير بگذارد ، خواهيم انداخت . در فصل چهارم براي شناخت عوامل مؤثر در كشورهاي منتخب و شناخت عوامل بازدارنده برسر راه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و مشكلات و نارسايي هاي مترتب بر آن ، به بررسي تطبيقي بين ايران و 15 كشور منتخب خواهيم پرداخت . فصل پنجم نيز به جمع بندي و ارائه پيشنهادها و راه كارهاي عملي در اين رابطه اختصاص دارد .
چکیده انگلیسی: The goal of the present research is identifying the effective factors in absorbing foreign direct investment (FDI). In this regard, absorbing this sort of investment in 15 countries and also in Iran will be studied.
This research has been prepared in 5 chapters. The first chapter is given to the generalities at the end of which some important terms are also defined. In the second chapter, we learn about the different methods of foreign financing, components forming and different forms of FDI. Moreover, we present theories supervising FDI and we explain the most important former research studies in this ground, both in Iran and other countries. Definitely, the subjects in this chapter will help us to follow the next chapters. In the third chapter, in addition to studying the flow of FD to the 15 selected countries, we will have a look at the history of the foreign investment in Iran and all laws, possibly affecting the flow of FDI in Iran. In the fourth chapter, in order to identify the effective factors, in the selected countries and, also the obstacles of the direct foreign investment in Iran, the problems and its shortcomings will be studied. In this regard we will have a comparative study between Iran and the 15 selected countries. The fifth chapter is given to summing up the studies and presenting suggestions and the practical solutions.
استاد راهنما: دكترمحمود ختائي
استاد مشاور: علي ياسري
استاد داور: دكتريوسف فرجي
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1380