آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: محمود رضا آقايي
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: بررسي و ارائه معيارها وروشهاي مناسب براي ارزيابي ورتبه بندي مديريت هاي شعب بانک کشاورزي در استانها
چکیده فارسی: ارزيابي ساز مانها ضامن بقاء و تضمين کننده تحقق اهداف ان است و تنها با ارزيابي است که مديران عالي قادر به صحت پيش بيني ها خواهند بود. بانک کشاورزي نيز از اين موضوع مستثني نبوده و جهت رسيدن به اهداف خود نياز به بررسي عملکرد و مقايسه فعاليت واحد هاي خود را دارد.بنابراين، پژوهش حاضر در راستاي انتشار نيازهاي تحقيقاتي بانک کشاورزي ، تحت عنوان "بررسي و ارائه معيارها وروشهاي مناسب براي ارزيابي ورتبه بندي مديريتهاي شعب بانک کشاورزيدر استانها " انجام گرفته است.هدف اصلي اين پژوهش شناسايي معيارها و شاخصهاي هاي مربوط به کارايي و اثر بخشي عملکرد وفعاليت مجموعه مديريت شعب بانک کشاورزي در هر استان و الويت بندي معيارها و شاخصهاي مذکور جهت ارزيابي و رتبه بندي مديريت شعب بانک در استانها ميباشدتا به وسيله انها بتوان مجموع عملکرد مديريتهاي شعب بانک کشاورزي در کليه استانها مورد بررسي قرار داده و با يکديگر مقايسه کرد و استانها را بر حسب عملکردشان رتبه بندي نمود. بنابراين در اين پژوهش تعداد 17شاخص در قالب شاخصهاي کارايي و اثر بخشي با ارزش ، پر اهميت و قابل اندازه گيري ، شناسايي و مورد تاييد قرار گرفت و به روش AHP اولويت بندي شد اين شاخصها به ترتيب اولويت عبارتند از : الف - شاخصهاي کارايي : 1- سود آوري 2- جذب انواع سپرده ها 3- وصول مطالبات 4- طرحهاي پيشنهادي از استان و به تصويب رسيده 5- برقراري ارتباط با مشتريان 6- ساده سازي روشها و تسريع در انجام امور 7- بهسازي منابع انساني 8- مشارکت کارکنان ب - شاخصهاي اثربخشي : 1- رضايت مشتريان 2- اعتبار تخصيصي در جهت افزايش کارگاهها و صنايع 3- تخصيص اعتبارات در جهت اشتغال زايي 4- مشارکت در طرحهاي روستايي 5- بهسازي جايگاه دام و طيور 6- تبديل نيرو محرکه چاهها 7- مقاطع صحيح پرداخت تسهيلات متناسب با نياز طرحها 8- تعداد افرادي که خسارت در يافت کرده اند (عملکرد صندوق کمک به کشاورزان خسارت ديده در استان) 9- تعداد افراد تحت پوشش بيمه اي (عملکرد صندوق بيمه محصولات کشاورزي در استان) سپس عملکرد و فعاليت کليه مديريتهاي شعب بانک در استانهاي کشور، بر اساس اطلاعات استخراج شده از صورتهاي ملي ، امارهاي رسمي و گزارشات دقيق ادواري مربوط به دوره مالي منتهي به پايان اسفند ماه سال 1379 (عملکرد سال 1379 استانها )که از طريق ادارات ستادي و مرکزي بانک در اختيار پژوهشگر قرار گرفت ، بر حسب 17 معيار فوق مورد ارزيابي ، مقايسه و رتبه بندي قرار گرفت و نهايتا کليه مديريتهاي شعب بانک در استانهاي کشور بر اساس تلفيق مجموعه عملکرد و فعاليتهاي شعب تابعه هر مديريت به روش AHP ارزيابي و به نسبت موفقيت در انجام امور و امتيازات مکتسبه با يکديگر مقايسه ورتبه بندي شدند.
چکیده انگلیسی: Evaluation of organization is the guaranty for their survival and it guarantees the achievement of their goals. Only through the evaluation can the honorable managers make sure whether or not their forecasts have been accurate. Bank Keshavarzi (BK) is of no exception to this rule. It needs to study and compare the performance of its departments with each other in order to achieve its goals. Therefore, the present research has been carried out to identify the research needs of BK, titled "Studying and introducing appropriate criteria and methods for evaluating and ranking the branch managers in the states in BK.
The main goal of this research is the identification of criteria and indexes related to the efficiency and effectiveness of the performance and activities of BK total branch management in each state and prioritizing the criteria and the mentioned indexes for evaluating and ranking the bank branch managers in the states. Through these, it will be possible to evaluate the total performance of the BK branch managent in all states, compare them with each other and rank them according to their performances.
Thus, in this research, 17 indexes in the form of valuable, important and measurable indexes of efficiency and effectiveness were identified, confirmed and by applying AHP method they were prioritized.

Then, the performance of whole bank branch managements in states, based on the data derived from the financial statements, formal statistics and precise periodical reports related to the fiscal year ending in March, 2000 (the performance of the states in 2000), given to the researcher through the bank staff departments, were evaluated, compared and categorized. Finally, the total performance of the branches under each management was evaluated by AHP method and the degree of success in fulfilling the duties then the related scores were compared with each other and categorized.
استاد راهنما: دکتر مهدي ايران نژاد پاريزي
استاد مشاور: دکتر سيد جليل لاجوردي
استاد داور: پرويز ساسان گهر
تاریخ دفاع: 31 شهریور 1380