آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: ژيلا فيروز
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل
چکیده فارسی: تجارت در زمانهاي گذشته حضوري بوده است باشكل امروزي آن تفاوت بسيار داشته است . لكن با پيشرفت جوامع و تغيير شكل تجارت و با توجه به اهميت حمل و نقل در امر تجارت بالاخص تجارت بين الملل در اين پايان نامه قرارداد تجاري ، قرارداد حمل ونقل ، اصلاحات آن و انواع حمل و خصوصيات قرارداد حمل و نقل كه برخي از آنها از جمله تعهد برله و عليه اشخاص ثالث و نقل مكان ، قرارداد مذكور را از ساير قراردادها متمايز مي سازد مورد بررسي قرار گرفته است .
با بررسي قوانين مرتبط اعم از قانون مدني و قانون تجارت ، به مواد مربوط به قوانين مذكور در خصوص مسئوليت مدني متصديان حمل ونقل اشاره و نسبت به آن توضيح داده شده است .
به لحاظ تضاد موجود در قانون مدني و قانون تجارت و تاثير آن در حدود و ميزان مسئوليت متصديان مذكور ، از طرفي مشابهت قرارداد حمل با برخي از عقود معين ، به مقايسه و احصاء موارد اشتراك و افتراق آن با عقد وديعه ، عقد اجاره پرداخته ، همچنين مسئوليت متصديان حمل ونقل طبق قانون تجارت و قانون مدني بطور مجزا شرح داده و به ذكر نظريات ارائه شده در مورد مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل پرداخته شده است .
در مبحثي حقوق و تعهدات متصدي حمل ونقل ، گيرنده كالا و فرستنده كالا ، مورد بحث قرار گرفته و به حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل و اسباب معافيت وي از جبران خسارت اشاره گرديده است .
با توجه به پراكندگي قوانين و آيين نامه ها و كنوانسيون هاي مربوطه ، به نظر مي رسد در اصلاح قانون تجارت كه اخيرا در دستور كار منجلس محترم شوراي اسلامي قراردارد بتوان متصديان حمل ونقل را از قانون مذكور منفك و به طور جامع و كامل نسبت به تدوين قانون خاص اقدام نمود .
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتراسداله امامي
استاد مشاور: دكتراميرحسين فخاري
استاد داور: محمودرضا خاوري
تاریخ دفاع: 20 اسفند 1382