آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: سيدحسن جلالي
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: عوامل موثر در تاخير ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت از ديدگاه استفاده كنندگان و مديران
چکیده فارسی: موضوع تحقيق حاضر (( عوامل موثر در تاخير ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت از ديدگاه استفاده كنندگان و مديران )) مي باشد . به موضوع صورتهاي مالي تلفيقي ، نيازمند توجه به امر سرمايه گذاري و چگونگي تركيب واحدهاي تجاري است .
بعد از تغيير و تحولات سياسي در سال 1357 در كشور و بر پايه قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين موجود ، سيستم بانكي كشور و از جمله بانك ملت ، اقدام به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها نمود كه با توجه به درصد مشاركت اين بانك در سهام سايرشركتها ( بيش از 50% ) ، و وجود نفوذ و كنترل اين بانك بر خط مشي هاي مالي و عملياتي شركتهاي سرمايه پذير في مابين بانك ملت و 24 شركت داخلي و خارجي ، به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم ( از طريق شركتهاي فرعي خود ) ، رابطه اصلي و فرعي برقرار است . طبق استانداردهاي حسابداري ، در اين شرايط ، واحد اصلي ( بانك ملت ) موظف به تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي همراه با صورتهاي مالي جداگانه خود است. بررسي برخي دلايل عدم تهيه و تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي توسط بانك ملت ، هدف اين تحقيق مي باشد . سئوالات مطروحه در اين تحقيق عبارتند از :
1 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي دربانك ملت به دليل عدم نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
2 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
3 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي مي باشد ؟
4 – آيا تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي مي باشد ؟
بر پايه سئوالات مذكور ، فرضيات تحقيق به صورت زير تعريف و ارائه شد :
1 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي مي باشد .
2 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي مي باشد .
3 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي مي باشد .
4 – تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دليل مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي مي باشد .
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش ، به لحاظ استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري
اطلاعات ، روش تحقيق علمي پيمايشي بوده و روش نمونه گيري نيز روش نمونه هاي در دسترس از طرحهاي عمده نمونه گيري غيراحتمالي مي باشد . جامعه آماري ، جمعيتي در حدود 150 نفر بوده و حجم نمونه نيز براساس رابطه هاي آماري ، 96 نفر تعيين شد . در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيات تحقيق ، از آزمونهاي آماري t- استيودنت و نسبت و همچنين از نرم افزارهاي رايانه اي 97 EXCEL و SPSS استفاده شد كه نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه تاخير در ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در بانك ملت به دلايل عدم نياز استفاده كنندگان و عدم آشنايي مديران به اين صورتهاي مالي نبوده و بنا به دلايل پيچيدگي تكنيكهاي مربوط به تهيه اين صورتهاي مالي و مشكلات اجرائي آن در شبكه بانكي بوده است .
چکیده انگلیسی: The topic of the present research is "The effective factors in the delay of presenting the consolidated financial statements in Bank Mellat (BM) from the clients’ and managers’ point of view". To proceed this research, we need to pay attention to the investment and the quality of combination of the commercial units.

The method applied to this research, due to the questionaries used as the main instrument for data collection, is a surveying scientifical method. The sampling method is the accessible samples method from the major improbability sampling projects. The statistical population, approx.150 people and the volume of the sample, based on the statistical relations, was 96 people. For examining the assumptions of this research, the statistical tests, t-student, proportion and also the softwares, Excel 97 and SPSS were used. The results show that the delay in presenting the consolidated financial statements in BM was not due to the users’ lack of necessity for these statements, neither was it due to the managers’ lack of necessary knowledge of such statements. However, it was due to the related complicated techniques for preparing these statements and so was it due to the executional problems in the banking system.
استاد راهنما: دكترمحسن خوش طينت
استاد مشاور: دكتراحمد مدرس
استاد داور: دكترسيدعلي اصغرهدايتي
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1382