آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: قنبر آخلي
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: بررسي وارزيابي نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول دربانك ملي ايران(شعب استان آذربايجان شرقي )
چکیده فارسی: مديريت هر مؤسسه اي با تهيه و ارائه صورتهاي مالي، چگونگي وضعيت مالي و نتايج عمليات يك مؤسسه را اعلام مي كند. از آنجاييكه بخش عمده اي از دارايي هاي بانكها را انواع مطالبات تشكيل مي دهد، ممكن است در بازپرداخت آنها قصور قابل ملاحظه اي از طرف بدهكاران واقع شود. لذا به منظور ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب، بايستي در قبال مطالباتي كه به نظر مشكوك الوصول يا لاوصول مي آيد، ذخيره اي تحت عنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شناسايي و در حسابها انعكاس يابد تا اقلام ترازنامه ارزش خالص بازيافتني مطالبات را نشان داده و از گمراهي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي جلوگيري شود.
هدف از انجام اين تحقيق مطالعه روشهاي ذخيره گيري مطالبات مشكوك الوصول بانكها به منظور ارزيابي نحوه عملكرد آنها و شناخت نقاط قوت و ضعف آن به منظور ياري رساندن به مديريت بانك براي اعمال صحيح تر مسئوليتها و اتخاد تصميمات مناسب جهت ارائه صورتهاي مالي به مطلوب ترين شكل و جلوگيري از اتلاف دارايي ها و تحصيل حداكثر بازده از منابع موجود بانكها است.
در اين تحقيق، اداراتي كه اين مسئوليت را در مجموعه بانك برعهده دارند و روشهاي بهينه نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مورد بررسي قرار گرفته است.
عوامل مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از:
1- جايگاه اداره حسابداريكل و بودجه بانك ملي كه مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي را برعهده دارد؛
2- جايگاه اداره پيگيري و وصول مطالبات كه مسئوليت وصول مطالبات معوق و جلوگيري از ايجاد آن را عهده دار مي باشد؛
3- نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول؛
4- هدف از شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك الوصول؛
5- روشهاي مختلف طبقه بندي مطالبات؛
6- روشهاي محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در بانك ملي؛
7- روشهاي بهينه شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در بانكها؛
8- جايگاه اداره امور شعب آذربايجان شرقي بعنوان بخشي از مجموعه بانك و وظايف و مسئوليتهاي آن.
در ادامه با استفاده از موازنه هاي پايان سال و اطلاعات موجود در رايانه هاي اداره امور شعب آذربايجان شرقي و شعب نمونه، اطلاعات مربوط به مطالبات شعب نمونه استخراج و ذخيره لازم براساس دستورالعمل هاي صادره محاسبه و سپس اين مطالبات براساس آنچه كه بايستي انجام مي گيرد تعديل و مجدداً ذخيره مربوط محاسبه و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
براي بيان اين مطلب فرضيه زير تبيين شده است:
شعب دستورالعمل هاي صادره بانك را در مورد نحوه طبقه بندي حسابها و محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول رعايت نمي كنند.
در اين رابطه فرضيه هاي فرعي زير تبيين شده است:
1- دستورالعمل هاي صادره نسبت به معيارهاي ذخيره گيري در بانكهاي پيشرفته داراي اشكالات عمده اي است؛
2- اجراكنندگان دستورالعمل ها به درستي متوجه مفاد آنها نبود و آگاهي ندارند؛
3- چنانچه دستورالعمل هاي صادره دقيقاً اجرا شود ايرادها كاري شعب آشكار شده و تأثير منفي بر ارزيابي عملكرد آنان دارد.
براي تأييد فرضيه هاي فوق موازنه هاي 30 شعبه از شعب بانك ملي استان آذربايجان شرقي بصورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است.
آزمون هايي كه براي تأييد فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
1- كاي دو؛
2- T-student با استفاده از نمونه هاي جفت شده.
آزمونهاي فوق فرضيه ها را تأييد نموده و بيانگر اين مطلب هستند كه شعب دستورالعمل هاي صادره بانك را به درستي اجرا نمي كنند. همچنين مي توان ادعا نمود كه اولاً دستورالعمل ها داراي اشكالاتي است، دوم اينكه مجريان دستورالعمل ها از اهميت مفاد آنها آگاه نيستند و سوم اينكه بخاطر جلوگيري از انعكاس عملكرد نامطلوب شعبه، تلاش لازم را جهت بهبود وضعيت به عمل نمي آورند.
در پايان راهكارهايي براي بهبود عملكرد واحدها و پيشنهادهايي جهت تحقيقات آينده ارائه شده است.
چکیده انگلیسی: By presenting the financial statements, the management of an institute declares the condition of the financial status and the results of the performance of that institute. Since the major part of the bank assets consists of different sorts of the financial claims for which debtors may have failure in repayment, therefore, in order to submit the optimum financial statements, there should be some sort of reserve for the doubtful loans, reflected in the accounts, so that the balance sheet can indicate the net value of the recoverables, consequently preventing the users from being mislead.
The purpose of this research is to study the methods of provisioning for the doubtful loans of the banks for the evaluation of their performances and the assessment of their weaknesses and strengths so as to help the bank management to carry out their duties better and make proper decisions to submit the most optimum financial statements, prevent wasting assets and earn the maximum outcome out of the banks’ available resources.
In this research, those bank departments in charge and the optimum methods of provisioning for doubtful leans have been studied.
The factors, studied in this research are as follow:
1- The position of the finance and budget department of Melli Bank which is in charge of preparation and submitting the financial statements.
2- The position of the nonperforming collection department which has the charge of the repayment of the deferred loans, prevention of making such loans.
3- The method of provisioning for doubtful loans.
4- The purpose of recognition of provisioning for doubtful loans.
5- The various methods of classification of financial claims.
6- The methods of provisioning for doubtful loans in Melli Bank.
7- The optimum methods of recognition of provisioning for doubtful loans in banks.
8- The position of the Department of Branches in East Azarbayjan as a part of the whole bank and its duties & responsibilities.
In pursuance of this research, by using the balance sheet, at the end of the fiscal year, and the available data in the computers of Department of Branches of East Azarbayjan and the distinguished branches, the related information of loans in the branches is gained, and based on the issued procedures, the necessary provisioning is made. Then, based on these procedures, these loans are adjusted and again the related provisioning is made and analyzed.
To state the above points, the following hypothesis has been derived through the study:
The bank branches do not comply with the issued procedures for asset classification and provisioning for doubtful loans.
Some other minor hypotheses are derived from this study, in this regard, which are as follows:
1- Compared with the procedures for provisioning in the advanced banks, these procedures have major shortcomings.
2- Those employees complying with these procedures, are not fully aware of their contents.
3- In case these procedures are precisely complied with, the shortcomings of the branches will be revealed and as a result they will have negative impact on their performance evaluation.
To prove the above hypotheses, the balance sheets of 30 branches of Melli Bank in East Azarbayjan have been chosen randomly and studied.
The tests applied to prove such hypotheses are as follows:
1- K2
2- T-student using the paired samples.
These test also indicate that the branches do not comply with the procedures precisely. It can also be said that firstly, these procedures have certain shortcomings. Secondly, those who should comply with them, are not aware of the importance of these procedures and thirdly to prevent their performances from the negative impact, the branches do not take any step to improve their performances.
At the end of this research, some solutions are given for the improvement of their performances and besides, some suggestions for further study in future are provided.
استاد راهنما: مصطفي عليمدد
استاد مشاور: دكترمحسن خوش طينت
استاد داور: دكتر محمود بهمني
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1380