آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: كلام اله سليمانيان ثمرين
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثربرنرخ ارز(ريال-دلار)دراقتصادايران79-1360
چکیده فارسی: هدف تحقيق : هدف تحقيق، تعيين اثر متغيرهاي شاخص قيمت مصرف كننده و حجم صادرات به عنوان متغيرهاي مستقل بر نرخ ارز (ريال / دلار) در اقتصاد ايران است.
اهميت تحقيق: با توجه به اهميت نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد داخلي و خارجي، شناخت عوامل مؤثر بر آن براي جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز و انتقال شوكهاي خارجي به اقتصاد داخل، حائز اهميت است.
فرضيات تحقيق:
1- در اقتصاد ايران بين شاخص قيمت مصرف كننده و نرخ ارز بازار آزاد در دورة زماني 79-1369 رابطة معني دار وجود دارد.
2- در اقتصاد ايران بين حجم صادرات و نرخ ارز بازار آزاد در دورة زماني 79-1360 رابطة معني دار وجود ندارد.
روش تحقيق: جهت بررسي فرضيات از روشهاي جديد اقتصادسنجي استفاده شده است.
جامعة آماري تحقيق: آمارهاي فصلي 4: 1379-1360:1براي اقتصاد ايران مي باشد.
و كلية آمارها از آمارهاي بانك مركزي ج.ا. و سالنامة آماري مركز آمار ايران تهيه شده است.
نتايج تحقيق: با توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل، با افزايش شاخص قيمت مصرف كننده نرخ ارز در بازار آزاد افزايش مي يابد و با افزايش حجم صادرات نرخ ارز در بازار آزاد كاهش مي يابد.
چکیده انگلیسی: The goal of the research is to determine the effect of the variables of consumers’ price index and the volume of exports as the independent variables on the rate of foreign currency (Rial-Dollar) in the economy of Iran.

With respect to the importance of the rate of the foreign currency and its fluctuations in the domestic and foreign economies, recognizing the effective factors on them preventing the destructive fluctuations of the rate of the foreign currency and transferring the foreign shocks into the domestic economy is of high importance.

Regarding the results derived from the model of estimation, with respect to the increase of the consumer’s price index, the rate of foreign currency increases in the open market and also with respect to the increase of the volume of the exports, the rate of the foreign currency decreases in the open market.
استاد راهنما: دكترمهدي تقوي
استاد مشاور: دكتريوسف فرجي
استاد داور: دكترتيمور محمدي
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1380