آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: حسن رضايي
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: مقايسه و تحليل نرخ سود بانكي و ريسك اعتباري انواع مختلف تسهيلات اعطايي در بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان تهران طي سالهاي 81-1372)
چکیده فارسی: كار اصلي بانك واسطه گري وجوه است و بانكها به عنوان واسطه مالي پول مردم را دريافت مي كنند و به صورت تسهيلات در اختيار واحدهاي اقتصادي قرار مي دهند. در اين بين ممكن است بخشي از اين تسهيلات وصول نگردد يا با تأخير وصول شده و بانك از اين بابت مواجه با ضرر و زيان گردد در نتيجه وجوهي كه بانك انتظار داشت از بابت آن سود دريافت نمايد و متعاقباً به سپرده گذاران سود پرداخت كند، تحصيل نمي شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بخشي از تسهيلات به موقع وصول نمي گردد بانك با ريسك عدم پرداخت مواجه مي شود.
براي دادن سود به سپرده گذاران و جبران هزينه هاي بانكي از تسهيلات گيرندگان براساس مقررات بانكي سود دريافت مي شود و اين سود مي بايستي به ميزاني باشد كه علاوه بر جبران هزينه ها، زيان ناشي از مطالبات سوخت شده را نيز تأمين كند.
در هر حال سئوالي كه در اين تحقيق مطرح شده اين است كه آيا بين نرخ مؤثر سود و ريسك اعتباري انواع مختلف تسهيلات رابطه معني داري وجود دارد يا خير؟ براي پاسخ گويي به اين سئوال نرخ مؤثر سود به عنوان متغير تابع و نسبت مطالبات معوق و سررسيد گذشته به عنوان متغير مستقل تعريف شده است.
براي آزمون اين فرضيه اطلاعات مالي سالهاي 1372 الي 1381 بانك صادرات تهران انتخاب و با استفاده از روش رگرسيون و آزمون همبستگي، تسهيلات اعطايي از ديدگاه بخشي و عقود به طور جداگانه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. از مقايسه بين نرخ مؤثر سود و نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات در طول اين سالها نتيجه حاصل اين شد كه بين اين دو متغير رابطه معني داري وجود ندارد. به عبارت ديگر نرخ مؤثر سود دريافتي از دريافت كنندگان تسهيلات بر ريسك اعتباري انواع تسهيلات در عقود و بخشهاي مختلف مبتني نيست.
چکیده انگلیسی: Main function of a bank is financial intermediation. Banks as intermediaries collect deposits from general public and facilitate economic unit’s activities by lending money to them in form of various types of loan contracts. Part of those loans may not be collected on time or not to be received at all. Consequently, the bank will suffer losses and would not be able to receive expected interests in order to pay to the depositors. In other word, bank faces default risk.
To pay the interest to the depositors and compensate banking costs, the amounts of interest received on lending regulation should cover depositors’ interests, banking costs and also losses due to fault claims.
The hypothesis of this dissertation is proving or rejecting the meaningful relation or correlation between the effective interest received of various types of loans and credit risk of those types of loans.
In this dissertation the effective interest rate on loansis defined as dependent variable and ratio of uncollected and delayed amounts of various loans to their respective totals is defined as independent variable.
To test the hypothesis, financial data of 1993 to 2003 of bank Saderat Tehran were collected and analyzed by means of statistical measures i.e., regression and correlation analysis.
Those statistical measures were applied to loans in different economic sectors and various loans contracts. The above analysis, namely regression between the effective rate of interest on loan and ratio of delayed and uncollected loans to total of various types of loans during the 1993-2003 period showed no meaningful relation between those two variables. In other word, the effective rate of various types of loans is not based on the credit risk of each type of loans.
استاد راهنما: مصطفي علي مدد
استاد مشاور: دكتر احمد مدرس
استاد داور: دكتر يوسف فرجي
تاریخ دفاع: 13 آبان 1383