آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: فريدون اشراقي
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: بررسي عوامل مؤثربرهموارسازي سود در ميان شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
چکیده فارسی: يكي از مهمترين ويژگي شركتهاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت است. اين امر به همراه نفوذ تدريجي مديريت در ايجاد تغيير در روشهاي حسابداري به دليل عدم وجود روشهاي يكنواخت ،هم چنين امكان دسترسي انحصاري مديران به بخشي از اطلاعات مالي ونيز ويژگي حسابداري تعهدي وانگيزه هايي همچون پاداش و قانون گريزي، اين انگيزه را در مديران بوجود مي آورد كه با اعمال روشهاي مختلف در جهت منافع خود ودرتضادبامنافع ساير گروه ها سود را دستكاري نمايند.دراين راستاهموارسازي سود مقوله اي است كه اين هدف مديريت را تامين مي نمايد.
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر هموارسازي سود در ميان شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بارويكرد تعيين ميزان اثر عوامل موثرومعرفي مدلي به منظور پيش بيني احتمال هموارسازي سود است. تحقيق شامل سه فرضيه است كه براي آزمون تاثير متغيرهاي، نسبت سودآوري، اندازه شركت ونوع صنعت بر هموار سازي طراحي شده است.جامعه مورد مطالعه تمام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يك دوره زماني پنج ساله (1382-1378) ونمونه آماري شامل 155شركت ( معادل 54% جامعه )مي باشد.
در اين تحقيق ابتدا شركتهاي مورد بررسي بر مبناي شاخص ايكل(Eckel index ) به دو گروه هموارسازو غيرهموارسازطبقه بندي وتاثير سه متغير مستقل فوق بررسي شده است.سپس با توجه به موثر بودن هر يك ازعوامل، ميزان اثر عامل موثر تعيين ودر نهايت صحت و قدرت پيش بيني مدل بررسي گرديده است.آزمونهاي آماري تحقيق عبارتند از: آمار توصيفي(مانندميانگين هاوتوزيع فراواني)به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي شركتهاي نمونه، آزمونهاي تك متغيره جهت بررسي اوليه فرضيه هاي تحقيق و مدل رگرسيون چند متغيره لوجيت(logit )به منظور بررسي جامع فرضيه هاوتحليل ارتباط بين متغيرها.
نتايج حاصل از آزمونهاي تك متغيره وتجزيه و تحليل هاي لوجيت نشان دهنده تاثير متغير سودآوري بر هموارسازي سود بوده و همواركنندگان بيشتر شركتهاي با سوددهي كمتر مي باشند.هم چنين ميزان اثر متغير سودآوري بر هموارسازي تعيين و مشخص گرديدكه با يك واحد افزايش در سودآوري شركت احتمال هموارسازي31/1- كاهش مي يابد.در نهايت نتايج آزمون صحت مدل نشان داد كه مدل معرفي شده جهت پيش بيني احتمال هموارسازي سود توسط شركتها مدل قابل قبولي مي باشد.
چکیده انگلیسی: One of the most important characteristics of joint stock companies is separation of ownership from management. This fact along with the gradual influence of management in making changes in accounting procedures due to lack of coherent methods, also exclusive access of managers to a part of financial information, and characteristics of accrual accounting together with motivations such as bonus and lawbreaking induces the motivation in managers to exert various methods for their favorite interests make changes in the profit in contradiction with interests of other groups. income smoothing is a topic that provides this objective of management In this regard.
The objective of this study is to reveiew the factors affecting income smoothing among the companies accepted by Tehran Stock Exchange in an approach to determine the amount of influence of effective factors, as well as introducing a model for the purpose of prediction of income smoothing possibility. in this study relationship between income smoothing and such varibles profitability,company size and industry are tested based on three null hypotheses .The statistical population comprises all companies accepted in Tehran stock exchange for the period (1378-1382) and the statistical sample includes 155 companies (54% of the total population).
For the purpose of study, the sample companies classified into smoothers and non-smoothers groups based on eckel index and the effect of three independent variable were investigated. Then by considering the effectiveness of each factor, the amount of influence of effective factors and finally the accuracy rates of model’s prediction were studied.
Statistical methods comprises: descriptive statistics (means and frequency distribution) in order to establish an information bank of sample companies, uni-variate tests for the purpose of initial investigate hypotheses and logit multi-variate regression model in order to comprehensive investigate the hypotheses and analyze the relationship among variables.
The results of running uni-variable tests and logit analyzes indicate that the profitability variable influences the income smoothing and income smoothing is greater in less profitable companies. Also the effect of profitability variable on smoothing was studied and it was concluded that by a one-unit increase in the profitability of company, the probability of smoothing decreases by -1/31. finally, the results of model accuracy tests and estimated model coefficients showed that the model is acceptable to predict the probability of income smoothing by companies.
استاد راهنما: دكترمحسن خوش طينت
استاد مشاور: دكتراحمد مدرس
استاد داور: ناصرخياباني
تاریخ دفاع: 26 بهمن 1384